วัดอุดมรังษี

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.เพชรเกษม 2 ไปที่ วัดอุดมรังษี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดอุดมรังษี ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.เพชรเกษม 2 ไปที่ วัดอุดมรังษี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กมล**********ภูมิ
 2. กาญจ*****************ฤกษ์
 3. กิตต********ักษร
 4. จินด********ันตา
 5. ชริญิญดา
 6. ธารา******นธุ์
 7. นางส*************************ัศน์
 8. นางส**************ักษา
 9. นายอ************ทียน
 10. ปาริ**********นทร์
 11. ภาวั*******สดิ์
 12. วรกม*********ักษา
 13. วลัย******ขำดี
 14. วีรย*********นนท์
 15. สัมพ************เย็น
 16. สุพิ******สงคำ
 17. เสงี************์นาค

วัดแคนอก

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปที่วัดแคนอก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดแคนอก ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจาก รพ.มงกุฎวัฒนะ ไปที่วัดแคนอก เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กุลธ*************************************************************ครัว
 2. จิรพ******************************************************เงิน
 3. ชนพร******ังคม
 4. ณัฐป***************สกุล
 5. ณัฐพ**********ี้ยง
 6. ทัตพ*********ะยับ
 7. ธัญล********************ครัว
 8. นางส*****************นทร์
 9. นายส**********************************************************************************ุทโธ
 10. นิศา**********ศิริ
 11. พิชช*********นทร์
 12. ภัทร********น้อย
 13. ลดาว*****ยไหม
 14. วาวร*******ำแพน

วัดอาวุธวิกสิดาราม

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ไปที่วัดอาวุธวิกสิดาราม

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดอาวุธวิกสิดาราม ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ไปที่วัดอาวุธวิกสิดาราม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กวิน*************************************สิริ
 2. กาญจ*********************************าซี
 3. กิตต*****ำงอก
 4. จริน*************สริฐ
 5. ชนพร******ังคม
 6. ณฐยา*********วงษ์
 7. ณัชพ******ใหญ่
 8. ธนพร****กิฬา
 9. นภิศนภิศ
 10. นราล***โตชู
 11. นางส*******************ศ์ธร
 12. นางส*************ร์คง
 13. นางส******************************************************************************ี่ยง
 14. บุศร*******รรพต
 15. ภัทร************ี่ยม
 16. มนัช***********รษฐ์
 17. แม่ต********** tcs
 18. ไม่อ*กนาม
 19. วราง*********มตรี
 20. วารั************ลิ่น
 21. ศราย**********ลชัย
 22. ศิริ******สำลี
 23. สุชา*******ม่วง
 24. สุพััตรา
 25. เสาว*********่โตว
 26. อติก**********ิชัย
 27. อัจฉ**********าสนา

วัดดอนยายหอม

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.รามาธิบดี วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดดอนยายหอม ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.รามาธิบดี วัดดอนยายหอม จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. จุฑา**********แก้ว
 2. ฉัตร********นงาม
 3. ฐิตา********ิเศษ
 4. ณชนก******ัตนะ
 5. ณฐยา*********วงษ์
 6. ณัชช********้นดี
 7. ณิชช**********ิทนง
 8. นางส*******************ิพย์
 9. นายช*******************************************************สนธิ
 10. ภัทร********สีดา
 11. สุภา**********กษณะ

วัดศาลาแดง

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.ศินีนารถ บึงกุ่ม นวมินทร์ 93 ไป วัดศาลาแดง

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดศาลาแดง ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.ศินีนารถ บึงกุ่ม นวมินทร์ 93 ไป วัดศาลาแดง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กีรต********จ่าง
 2. นภัส****************************************ษรัก
 3. พิมพ******่งมี
 4. มณีส******นิตย

วัดมูลจินดาราม

ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.ปทุมธานี มาส่งวัดมูลจินดาราม

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดมูลจินดาราม ผู้ยากไร้มาขอรับบริจาค รับจากรพ.ปทุมธานี มาส่งวัดมูลจินดาราม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กมลช********วงศ์
 2. ขวัญ*************************************าญพล
 3. จ.ส.*************************ครัว
 4. จารุ*******าวนา
 5. ฉัตร********ีดอน
 6. ธัญญ************************ครัว
 7. น.ส.*************************ุทอง
 8. น.ส.*************่โตว
 9. น.ส.**************ลั่ง
 10. นาง ************ิรัญ
 11. นางส******************ีหัส
 12. นายก*****************************************ามณี
 13. ปภาว********เสนา
 14. ปิลั****************ิษฐ์
 15. พิมพ**********รรค์
 16. ไม่ป********กนาม
 17. ศศิธ*********ื่อง
 18. สุมะ****โสภี
 19. อรสา****ำไก่
 20. อินท******แป้น