วัดสวนขวัญ

ม.3 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดสวนขวัญ ม.3 ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กชกร******หลวง
 2. กนกพ*****่นทำ
 3. กนกว*******ชาทม
 4. กมลน*********เสือ
 5. กรณิ****ือขำ
 6. กฤติ**********ชียร
 7. กวิส*******ญาติ
 8. กัญญ********ศิริ
 9. กัญญ*************************************************ห์ดี
 10. กัลย******ักขะ
 11. กานต********เกิด
 12. กุลณ****ัทธี
 13. เก็จ**********ี่ยง
 14. เขมจ**********ีกูล
 15. จริน*********ภรณ์
 16. จิดา********ำราญ
 17. ชนกฉ********นตร์
 18. ชนาธ**********นทร์
 19. ชนิด*********นนท์
 20. ชลธิ************วรรณ
 21. ชลลด*****ชุ่ม
 22. ชลาล*********แก้ว
 23. โชติ****************ครัว
 24. ฐาณิ*********ำดวล
 25. ฐิตา******ิญผล
 26. ฐิตา**********งคุณ
 27. ฑิฆั********ิทูร
 28. ณฐิก******์ภาค
 29. ณัชช*********************ภากร
 30. ณัฐช****ญบาง
 31. ณัฐณ*******อ้กา
 32. ณัฐพ*******ณศรี
 33. ณัฐภ*********รรจบ
 34. ณัฐม***************ันท์
 35. ณัฐว*********สริญ
 36. ณิชน*************ษ์กร
 37. ดนิต********รชัย
 38. ดั่ง*************************ครัว
 39. ถักฝ*********ังข์
 40. ทอง ************************************************************จรูญ
 41. ธนุ *******ครัว
 42. ธัชญ***********************ครัว
 43. ธัญว**************ยกุล
 44. น.ส.**************พชร์
 45. น.ส.************คราม
 46. น.ส.**************วรรณ
 47. นนทิ****หนคำ
 48. นภัส****************รือง
 49. นลัท*********ารย์
 50. นันท****************งกิจ
 51. นางป****************สริฐ
 52. นางว******************************************************************สดิ์
 53. นางส*************ศิริ
 54. นางส***********นกูล
 55. นางส**************ญสอน
 56. นางส****************รรณ์
 57. นางส********************************************************งฉ่ำ
 58. นางส***********โยมา
 59. นางส****************ศล้า
 60. นางส**************ัตน์
 61. นางส***********ะมัด
 62. นางส******************************************************************************************************************************************************รัว)
 63. นางส**************นทร์
 64. นางส****************************ครัว
 65. นายฐ***************************************************************************************** Nam
 66. นายพ*****************ัฒน์
 67. นายอ*********รื่น
 68. นิชน***************************ครัว
 69. นิติ***********ร้าน
 70. นิภา****ุญชู
 71. บราล*****นภาส
 72. บังอ********ักษ์
 73. บัณฑ*********แก้ว
 74. บุญญ***********สดิ์
 75. บุรพ****จทวี
 76. ปณิช***********************เซ็น
 77. ปภัส*******ระชา
 78. ประภ********************ครัว
 79. ประภ***********************ครัว
 80. ปรีย**********ันธ์
 81. ปรีย********น้อย
 82. ปรีย*************ิสุข
 83. ปาณิ*******ันดส
 84. ปารี**********รมย์
 85. ปิยพ*********ัฒน์
 86. ปิยร******************************ศากร
 87. พรปร********ตมาร
 88. พรพร*********เนิน
 89. พรพิ*******อนิล
 90. พัชช*****นกุล
 91. พัชช************ายอด
 92. พัชร********กศรี
 93. พัชร*************ิกุล
 94. พาขว********นทร์
 95. พิชา*ัฒน์
 96. พิชา*****************ัทร
 97. พิณเ******างรบ
 98. พิมช********มาน
 99. เพ็ญ**********วงษ์
 100. ภัคจ********************ครัว
 101. ภัคพ*****************นชัย
 102. ภัทร**********างค์
 103. ภัทร*******แสง
 104. ภาวิ************วศน์
 105. ภูริ*********รือน
 106. มธุก******ดสุข
 107. มินต*******ณกุฎ
 108. ไม่ป********กนาม
 109. รมิด********วงศ์
 110. รังส*******บทวี
 111. รัตน**************************************************นทอง
 112. ฤชุก************************************************************************************************************คนาม
 113. ฤดี *********ัตน์
 114. วธูส***********ทธิ์
 115. วรรณ*****ใจสม
 116. วริศ******หล่า
 117. ว่าท*********************วรรณ
 118. ศจีภ***************มพลี
 119. ศศิ *****************ครัว
 120. ศศิว**********ขศรี
 121. ศศิว*******วาที
 122. ศิริ*******ำคูณ
 123. ศิริ*************************ครัว
 124. ศุภม*********รมย์
 125. ศุภร*************ทธิ์
 126. โศรณ****ชหนู
 127. สกลว******มศรี
 128. สมฤท*********แก้ว
 129. สมฤท******ิงห์
 130. สราล***ุขผล
 131. สโรช*******เกิด
 132. สาธิ**********นทร์
 133. สาวิ********ม่วง
 134. สิริ************นทร์
 135. สุทธ*******************ุธยา
 136. สุทธ**********นสัก
 137. สุพร*******คล้ำ
 138. สุภั***********ระมง
 139. เสาว****************************ดภู่
 140. โสภิ******ากูล
 141. อรวร*******โกมล
 142. อัญช************มทอง
 143. อาทิ************น้อย
 144. อำไพ**********ธรรม

วัดคลองข่อย

ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดคลองข่อย ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Crai************nton
 3. กนกว*****ุญทศ
 4. กนกว***********รจน์
 5. กมลร***********ศิริ
 6. กฤติ******นไทย
 7. กัญญ*******นุ่น
 8. กัญณ**********กล้ำ
 9. กัลย************นทร์
 10. กุลน***********สกุล
 11. เกวล***********แก้ว
 12. ครอบ********************************ักษ์
 13. คุณณ**********วรรณ
 14. จารุ****************************Hall
 15. จิรั************เย็น
 16. จิรั************ะยูร
 17. จิรา*********นทร์
 18. จิรา*******ัฒน์
 19. เจิง************************************************** นี๋
 20. ชนกพ**********ันธ์
 21. ชนัญ********นเดช
 22. ชวิศ*****ลจิต
 23. ชัญญ*********บัติ
 24. ชิดช******แก้ว
 25. ญาตา*********ศิริ
 26. ฑิมภ***นต์
 27. ฑิรััชญา
 28. ณชญา******ิเศษ
 29. ณภัท***************มงคล
 30. ณศรั**********************************************************************************************************************************************************************รชัย
 31. ณัชพ******ใหญ่
 32. ณัฏฐ*******ิเศษ
 33. ณัฏฐ****มทอง
 34. ณัฐธ************************************************ิงห์
 35. ดนุช******อุดม
 36. ทศพล*****งมี
 37. ทับท**************************วงศ์
 38. ทิวา********เนิน
 39. ธนุ *******ครัว
 40. ธรสว*********************************************************************ครัว
 41. ธัญช******สกุล
 42. ธันย******ุขดี
 43. ธีร์*************นทร์
 44. น.ส.**************์ทอง
 45. น.ส.****************กรณ์
 46. น.ส.**********ังใบ
 47. น.ส.************************************************************ฤกษ์
 48. น.ส.********************รกุล
 49. นภัส********รถนา
 50. นภัส*******************ครัว
 51. นวพร*******นียม
 52. นักร********รรณ์
 53. นาง *************************ครัว
 54. นางส***************างค์
 55. นางส**************วงษ์
 56. นางส**********องโต
 57. นางส************าแดง
 58. นางส******************ัพย์
 59. นางส**************************************************************ันธ์
 60. นางส*****************************************พย์
 61. นางส***********ะมัด
 62. นางส**************รรณ์
 63. นามส*********พลอย
 64. นายค*******************************ันนา
 65. นายเ*************อ่อง
 66. นายณ*********************************************************ทธิ์
 67. นายพ*******์คุณ
 68. นายศ*********รมมา
 69. นายส**********นนุช
 70. นายส************ันท์
 71. นิภา**อดทน
 72. นิรด**********ากมล
 73. บุษบ*****ธิยา
 74. บุษร*****************************ัตนา
 75. เบญจ*********************************************************************************นลี
 76. ปราน*********พุ่ม
 77. ปัทม**************************ครัว
 78. ปาณิ********เพชร
 79. ปาริ**********นทร์
 80. ปิยว******************************************ดิ์
 81. ปุญช************ัลย์
 82. ปุณส***********รมมา
 83. พรรณ********ผลาญ
 84. พลอย********ีขาว
 85. พัณณ**************รรณ์
 86. พัณณ************ียร
 87. พิชญ**********มตตา
 88. พิมป**************ิลป์
 89. พิมพ*****************รกุล
 90. รชนิ********้ำคำ
 91. รชยา********นนท์
 92. รติร*******เงิน
 93. รัตน**************************************************นทอง
 94. รัตน**************************************************นทิง
 95. รุ่ง******รมสา
 96. รุจร*****************ครัว
 97. รุจร***************ครัว
 98. รุจิ**********************ครัว
 99. ลดาว*****ยไหม
 100. ลักษ*********อทอง
 101. วริน*********์ภู่
 102. วินิ*****าโมช
 103. วิไล*************************************************ัพย์
 104. วีรศ*******************************************ครัว
 105. วีระ******์ขุน
 106. วีรา********นทร์
 107. ศศิญ*************ครัว
 108. ศิริ**********จริญ
 109. สมใจ*****โชติ
 110. สัณว**********วทิน
 111. สาธิ******งทอง
 112. สิริ***********พธิ์
 113. สิริ***********เสรี
 114. สุชั******ภีระ
 115. สุภา********************************ทธิ์
 116. หจก *******์นุต
 117. อภิช******ขกุล
 118. อภิล********นนท์
 119. อริย*******************************************ยเดช
 120. อัจฉจฉรา
 121. อัจฉ*****ชมมี
 122. อารี*********แสร์
 123. อาลิ*******์สุข
 124. อิทธ******************************************์วาน
 125. เอษร******ชมัน

วัดวังใหญ่

เลขที่ 177 หมู่ 12 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดวังใหญ่ เลขที่ 177 หมู่ 12 ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. 1.นา********************************************าศรี
 3. _
 4. APIN********AREE
 5. Kat ******mily
 6. Pimd*********itta
 7. Tiva*********phun
 8. กชชน*****ำรุง
 9. กนกด***********ทะเล
 10. กนกว*******************************************************************************ยธิน
 11. กรรณ*********รงโก
 12. ก่อพ**********หมู่
 13. กิตต********ทุดม
 14. กีรต***************************************************ครัว
 15. คุณพ****************สไชย
 16. คุณว**********************ครัว
 17. คุณว*******************************ยงค์
 18. จารุ*******าวนา
 19. จิรา*******ัตย์
 20. จีรญ******ญไชย
 21. จีรอ*********ชากร
 22. ฉัตร********นงาม
 23. ฉัตร**************************าศรี
 24. ชญาภ************ลชัย
 25. ชนะภ*******ญาติ
 26. ชนัญ*********วรรณ
 27. ชนาธ********************************************แก้ว
 28. ชุติ************รรณ์
 29. ณัฏฐ*******************์ทอง
 30. ณัฏฐ*******ิเศษ
 31. ณัฐว****************ิชณ์
 32. ณิชา******ี่ยม
 33. ทอฝั*************************************************ิมมา
 34. ธนพร*****นนุช
 35. ธัญญ*************มือง
 36. ธัญญ**********************************************************************************************************ันติ
 37. ธิติ*******รกุล
 38. น.ส ***********************************************************************************************ลิ้ม
 39. น.ส ************************** ไห้
 40. นคร ********ญชัย
 41. นนทิ********์ทอง
 42. นฤมล****ยิ่ง
 43. นัทช**********จิตร
 44. นัทธ****วลตา
 45. นาง ************************พ็ชร
 46. นางฉ************ันต์
 47. นางร**********************************************************ครัว
 48. นางส***************์ไหม
 49. นางส***************************ครัว
 50. นางส************วงษ์
 51. นางส************ระคู
 52. นางส**************ภีระ
 53. นางส*********คำดำ
 54. นางส**************วงษ์
 55. นางส***************รมณ์
 56. นางส***********************************************************************ครัว
 57. นางส*************************************สุจา
 58. นางส***********ะมัด
 59. นางส**************วเกษ
 60. นาย ***********รมธิ
 61. นาย ********************ชย์
 62. นายจ***************ุนทร
 63. นายณ**************สดิ์
 64. นายท****************************แก้ว
 65. นายธ*************ิญโญ
 66. นายภ**********************************ิญโญ
 67. นายร**********************************************************************************ิลัย
 68. นายส********************************************************วงดี
 69. เนตร****ตีทศ
 70. บุญป****************************นคาม
 71. บุญร**********นทร์
 72. บุญส********ิรัญ
 73. เบญจ*********************ครัว
 74. ปณิต****่มใส
 75. ปภาว*********รือง
 76. ประภ********นทอง
 77. ปวริริศา
 78. ปัทม****************************ครัว
 79. ปาลิ*******้วดี
 80. พ.ต.*****************************************************************************************************************ะสืบ
 81. พรพร**********วีผล
 82. พัชร********เกาะ
 83. พัลล********ญจน์
 84. พิชา*****************************************************************************************************ศสุข
 85. พิมพ******************ครัว
 86. พิมพ****************จิตร
 87. เพีย*******ิพจร
 88. ภัทร*******ูศรี
 89. ภัทร******************************ครัว
 90. ภิญญ*********าสตร
 91. มณฑก*********ญแสง
 92. มณฑิ*********************หมมา
 93. มณีท********ติ้น
 94. มิตร***********อมสี
 95. ไม่ป********กนาม
 96. ร.ต.************************แก้ว
 97. รจนา***************************************ครัว
 98. รจนา*********************ครัว
 99. รัตน***************************************************นทอง
 100. รัตน***************************************************ทอง
 101. รัตน**************************************************นทอง
 102. รุจิ******************มณฑล
 103. ลดาว*****ยไหม
 104. ลำดว******ษารี
 105. วงศ์**********ัพย์
 106. วรัญ*************รงค์
 107. วริน***ร คู
 108. วาสน******ิญญา
 109. วิจิ**************ัพย์
 110. วิชุ***********ิมาน
 111. วินท***********ัพย์
 112. วิภา**********************************าลัย
 113. วิวว**************ัพย์
 114. ศรสว************ขียว
 115. ศรัญ******าดึก
 116. ศิริ**********จริญ
 117. ศุจิ**นท์
 118. ศุภก**************************ครัว
 119. ศุภิ*************พงศ์
 120. ส.ท.********************วตร์
 121. สราร********งโอฐ
 122. สามา*************ช่วง
 123. สุกั***********กำจร
 124. สุดา**********************นราช
 125. สุพิ*******ลิ่น
 126. สุมะ*****โสภี
 127. สุวร***********วรรณ
 128. อมรเ******งจีน
 129. อังศ****************านิช
 130. เอกล*************รจน์

วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านสำราญ

บ้านสำราญ 84 ม.4 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านสำราญ บ้านสำราญ 84 ม.4 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Lalialit
 2. Napa*******************************zuki
 3. tel:*********21-8
 4. กณิก*******ุษบา
 5. กนกว*******อ่วม
 6. กนกว*********ธาดา
 7. กนกว**********าทอง
 8. กนกว*********สนาะ
 9. กฤตพ*****ลศรี
 10. กฤษฏ*******************************************ครัว
 11. กัญช*********ภูมิ
 12. กัญญ****************************************ครัว
 13. กัญส**********ณยธร
 14. กันต**************ศ์แพ
 15. กิตต*******ชาธร
 16. กิตต************ำลึก
 17. กุลน*******ณศรี
 18. กุลพ**********กขิต
 19. กุลส****************************************************************************************************************************งทอง
 20. แก้ว********ิตต์
 21. เขมิ***เกษร
 22. คุณอ*********************************************าลย์
 23. จริย************************งป่า
 24. จักร*****พลัง
 25. จารุ********************************************ครัว
 26. จิตร*************งไกร
 27. จิรพ*********ุทธิ
 28. จิรา***********ุภาพ
 29. จุฑา*********นธ์ุ
 30. ชญาน************าสน์
 31. ชนกน*******ศ์ลา
 32. ชนะฤ*******************************************ลกูฏ
 33. ชลดา*******วศรี
 34. ชัญญ***********************************ุตดี
 35. ณกรณ********************ครัว
 36. ณฐอร*****ยกุล
 37. ณภัท*********ัตน์
 38. ณภัส************************์ตา
 39. ณัชพ******ใหญ่
 40. ณัฏฐ**********ัพย์
 41. ณัฏฐ**********ลิ่น
 42. ณัฏฐ*******่งยง
 43. ณัฐช********ใหม่
 44. ณัฐณ***********นนท์
 45. ณัฐธ********ินดา
 46. ณัฐร***********************ร้อม
 47. ณัฐว****************ิชณ์
 48. ณิลล*************ิษฐ์
 49. ด.ช.************ินดา
 50. เด็ก**************************************************************************************************************************************ครัว
 51. ไตรท*******่นตา
 52. ถิรด**********เมธี
 53. ทราย*********สอาด
 54. ทัญก******มือง
 55. ทิพว************กรณ์
 56. ธนาน***************ุกูล
 57. ธนุ *******ครัว
 58. ธัญช********************ครัว
 59. ธันย***********แผ้ว
 60. ธันว**************สิรี
 61. ธีร์*************นทร์
 62. น.ส.*************อยู่
 63. น.ส.***************ันดร
 64. น.ส.*************ษ์แย
 65. น.ส.***********์นุช
 66. น.ส.********มตโต
 67. นภัส************************************orf
 68. นภัส******ากูล
 69. นราล***โตชู
 70. นริด**********ากมล
 71. นริด**********ากมล
 72. นริศ********************ครัว
 73. นส.น*********ยงาม
 74. นันท************สกุล
 75. นัยร**************าทพร
 76. นางจ*ราพร
 77. นางน*******************************************ชานน
 78. นางพ*********************************งพูล
 79. นางส****************ทธิ์
 80. นางส**************กล้า
 81. นางส************ีกรม
 82. นางส***************าตย์
 83. นางส*****************ดแสง
 84. นางส************************งเดช
 85. นางส***************************ครัว
 86. นางส*************มไชย
 87. นางส*************วรรณ
 88. นางส****************นทร์
 89. นางส***************ิภาส
 90. นางส**************************************************************************************จริญ
 91. นางส*************จริญ
 92. นางส***************ัฒน์
 93. นางส***********อ่าน
 94. นางส***********ะมัด
 95. นางส****************************,NCT
 96. นางส***********************ครัว
 97. นางอ************ัฒน์
 98. นาฏย*******************************ครัว
 99. นาย *****************ุนทร
 100. นาย **********ีวัน
 101. นายค***********แจ้ง
 102. นายจ***********************************************************************ถาวร
 103. นายเ*************************************************************************************ขียว
 104. นายธ**************ันท์
 105. นายธ*****************************************จิตร
 106. นายป********************************ะเดา
 107. นายฝ******นูคง
 108. นายพ*********************สริฐ
 109. นายส************ิทยา
 110. นิธิ********เงิน
 111. เบญจ**************กดิ์
 112. ปรีย*********** นที
 113. ปัญญ**************ิกุล
 114. ปาณิ***********ัตน์
 115. ปิยน************นกุล
 116. ปุณณ**********สกุล
 117. ปุณณ********ชาธร
 118. พรนั**************สกุล
 119. พรนิ************************************************
 120. พรหม**********************ครัว
 121. พัทธ*********อ่วม
 122. พิชญ*****ักษ์
 123. พิชิ************ัณย์
 124. พิมพ***********ินภา
 125. พิมพ******นทรา
 126. พี่แ************************มดวง
 127. พีรด**************ักษ์
 128. พึ่ง********คลี่
 129. ภัคจ************โชติ
 130. ภัทร*********ภไคย
 131. ภาณุ**************ดือน
 132. มนพั*********ิงห์
 133. เมธา**********ชาติ
 134. ไม่ป********กนาม
 135. ยมลภ***************นธุ์
 136. ร.ท.*************ร้อม
 137. รวิษ***********สกุล
 138. รศิ ******ศิริ
 139. รัตต**********ทียะ
 140. รัตต*******************************ญพิศ
 141. รัติ**********องดา
 142. รัสร***********คร่
 143. ฤทัย*ัตน์
 144. ลดาว*****ยไหม
 145. วรกา*******คำภา
 146. วรฤท***********รีพร
 147. วรสล*****ิกุล
 148. วรัญ*******************************************************ครัว
 149. วริศ***********ากมล
 150. วัฒน********ูรณ์
 151. วันว*********นรอด
 152. วิชย**********ครัว
 153. วิทย********************************ชกุล
 154. วิสส********วทยะ
 155. ศนิ *******รีพร
 156. ศรัณ***********ิษฎ์
 157. ศริน*****************************************พงษ์
 158. ศศิว*******งนอก
 159. ศิญา***************คราม
 160. ศิริ******สำลี
 161. ศิริ***************รจน์
 162. ศุจิ*ันท์
 163. สโรช***********************************************ครัว
 164. สิทธ*******มไชย
 165. สิยา********รสุข
 166. สุกร**************หลวง
 167. สุกั******สุ่น
 168. สุชา*************สกุล
 169. สุเท*********************ครัว
 170. สุพั*******นาคม
 171. สุวพ**************สดิ์
 172. เสาว******บุตร
 173. หยก *******ัพย์
 174. อชิริรญา
 175. อธิศ************************************************************************************ย์นก
 176. อภิส**********************irl
 177. อริสริสา
 178. อรุโ*********อุบล
 179. อวัส********ัตน์
 180. อัญชชิสา
 181. อัมพ*************ธรรม
 182. อินท*******เดชา

สมาคมพิทักษ์กาญจน์แม่ระมาด

ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมพิทักษ์กาญจน์แม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Nari*********pila
 3. Page*********-รู้
 4. Supa**********************ตตมะ
 5. Wang*Yibo
 6. กชกร***นผา
 7. กชพร*****************************่นใจ
 8. กนกว*************ัฒนา
 9. กนกอ*******ูรณ์
 10. กมลพ*******ลพิศ
 11. กมลร**********ัตนา
 12. กมลว******แหย่
 13. กรผก**********วรรณ
 14. กฤตย****เนตร
 15. กานต************ัฒน์
 16. กำไล******วิยะ
 17. กิตต*******ชาธร
 18. กิตต***********อ่อน
 19. กุสุ***********ันท์
 20. ครอบ**********ธนกร
 21. คุณส********เนตร
 22. จิณณ*******ทธิ์
 23. จิตต**************************ูศรี
 24. จินต****สนคำ
 25. จีรภ*********************************พิมล
 26. จุฑา******ณนาม
 27. จุฑา*********ูลย์
 28. ชญาด**************วงศ์
 29. ชนัญ***********************ุกูล
 30. ชนัน*ัตน์
 31. ชนิว***********************************ุสิน
 32. ชนิส******************************ระพร
 33. ชิดช*******ระไพ
 34. ชุติ**********ดแสง
 35. ชุติ*******************ครัว
 36. ณปภั*****วมณี
 37. ณัฎฐ***************************************ดิ์
 38. ณัฏฐ*********านิช
 39. ณัฐก*****ตุพร
 40. ณัฐท********************ครัว
 41. ณัฐธ*********************************************ิงห์
 42. ณัฐธ************ิงห์
 43. ณัฐพ********งกูร
 44. ดนุช***********************ทธิ์
 45. ดวงใ**สมพร
 46. ทอปั*************************************************************ครัว
 47. ทิตา************กื้อ
 48. ธนพร*********พงศ์
 49. ธัญช******ณสุข
 50. ธีร์*************นทร์
 51. ธีรน*********์เดช
 52. น.ส **************ัศน์
 53. น.ส.**************์ทอง
 54. น.ส.*************งตรง
 55. น.ส.***************นธุ์
 56. น.ส.*******************************ายัง
 57. น.ส.*************สาร์
 58. นทงส***********ะมัด
 59. นัฐฒ********************ครัว
 60. นางพ*******************เดชา
 61. นางเ***********ดิลก
 62. นางเ**************************************ัตน์
 63. นางย******ลเภา
 64. นางศ********************************รมหา
 65. นางส******************สดิ์
 66. นางส*********************สริฐ
 67. นางส*************แก้ว
 68. นางส******************************************************************************ินดา
 69. นางส************ดิลก
 70. นางส********************************เพชร
 71. นางส********************************************************************ะเอม
 72. นางส********************ยกุล
 73. นางส*************ศรษฐ
 74. นางส**************นแสง
 75. นางส*********************************************หลาย
 76. นางส**************วงษ์
 77. นางส***************มิตร
 78. นางส*************วรรณ
 79. นางส***********วงาม
 80. นางส********ันทร
 81. นางส*************ลชัย
 82. นางส*********************************ำบัง
 83. นางส***********ะมัด
 84. นางส******************สกุล
 85. นางส**************มงคล
 86. นางส***************************************************นนท์
 87. นางส*****************************************************************เกิด
 88. นาย ****************************ครัว
 89. นายเ*************************************************************รชัย
 90. นายป***********************************งงาม
 91. นายพ**************ทธิ์
 92. นายศ**********ญพิศ
 93. นายส**********************************************************************************ุทโธ
 94. นายส******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ันธ์
 95. นุชน*********เรือ
 96. เนตร****ตีทศ
 97. บัณฑ**********************วณิช
 98. บุณณ*******โภคา
 99. บุณย**********ศรนี
 100. บุษก******ัฒนา
 101. เบญจ**********ำไพ
 102. ปรมา***************ัตน์
 103. ปราโ******ิฃา
 104. ปาณิ********เพชร
 105. ปาติ*********นทร์
 106. ปานร*********วณิช
 107. ปิ่น***********วรรณ
 108. พนิด******สกุล
 109. พลอย***********เพ็ง
 110. พิชช******บรู้
 111. พิมพ**************รรณ์
 112. พุทธ*************************ักษา
 113. พุทธ******ขยัน
 114. ภคมน****วเสน
 115. ภัชน*******ปกุล
 116. ภัทร****นนท์
 117. ภัทร*********รากร
 118. ภัศร*******************************นนท์
 119. ภัสร****************นกุล
 120. ภารตารตี
 121. ภูริ*******เย็น
 122. มนัส****************ิขจร
 123. มรรษ******ตะระ
 124. มายดายด์
 125. มิเก*********าร่า
 126. ไม่ป********กนาท
 127. ไม่ป********กนาม
 128. รัตน***********ามาต
 129. รัสช************นธุ์
 130. รุ่ง*************เลิศ
 131. ลดาม****ำคม
 132. ลดาววรรณ
 133. ลักษ*********อทอง
 134. ลักษ**********สิริ
 135. วรลั***********ิตต์
 136. วรัญ****************พงศ์
 137. วันว**********สกุล
 138. ว่าท*********************วรรณ
 139. วิจั*********ะวง์
 140. วิชิ*************บัติ
 141. วินิ*******จิตร
 142. วิภา****ูรณะ
 143. ศราร*******************ครัว
 144. ศริญ******************ครัว
 145. ศศิน****วบาล
 146. ศิริ******งเลา
 147. ศิริ******************************ิทธิ
 148. ศุกล*************ลเทพ
 149. ศุภว**************ศิริ
 150. ศุภา******แก้ว
 151. โศจิ***********ิขิต
 152. ส.ต.***************************************ำรุง
 153. สมภพ********************************************************งกูล
 154. สมศั********สงใส
 155. สลิล**********สดิ์
 156. สิรภ*********าลัย
 157. สิริ************วงษ์
 158. สิริ**********แก้ว
 159. สุกั******สุ่น
 160. สุณั********ุศรี
 161. สุพิ*************ิสาร
 162. สุภา******อยู่
 163. สุภา****************************************ครัว
 164. เสาว***************์กุล
 165. อนัญ******ปรุง
 166. อภิณ*********งศรี
 167. อรจิ*********สกุล
 168. อัคร*********************************************************************************************ูรณ์
 169. อัคร**********รทอง
 170. อัคร**********ีทอง
 171. อัจฉ*************ักษ์
 172. อัจช**************สริฐ
 173. อัษฎ********ทธคี
 174. อาจา**********้วยศ
 175. อาทิ*******************ครัว
 176. อาภา************************ครัว
 177. อารย********วรรณ
 178. อารี*********แสร์
 179. อินท***************พงศ์

วัดศรีทรงธรรม (บ้านหนองผักบุ้ง)

ม.18 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดศรีทรงธรรม (บ้านหนองผักบุ้ง) ม.18 ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Roge******onre
 2. Than*********thai
 3. กนกว*********สนาะ
 4. กร ธ****ัฒน์
 5. กฤษด********นนท์
 6. กษิด************ชชัย
 7. กษิด****************ันธ์
 8. กัญญ****************ูลย์
 9. กัญส**********ณยธร
 10. กันต***********************************สียง
 11. กุลธ******อนใส
 12. ขวัญ**********************************************อุบล
 13. ขวัญ*************พลาย
 14. ครอบ*****************มสุข
 15. คุณส***********มทอง
 16. จตุพ*********ถาวร
 17. จิดา********ิกุล
 18. จิรั************ะยูร
 19. จีรญ******ญไชย
 20. จีรน**********ะกูล
 21. จุฑา*********ันธ์
 22. เจีย*****ยเทศ
 23. ฉัตร********ีดอน
 24. ชนธร***มกูล
 25. ชลธิ*******ากิจ
 26. ชลิต******งขาย
 27. ชัญญ*******ชปาน
 28. ญาตา*****ใหม่
 29. ฐิติ***********************ครัว
 30. ฐิติ********ธานี
 31. ฐิติ*******ิดชม
 32. ณฐมน*********ชกุล
 33. ณัฏฐ****************แก้ว
 34. ณัฐก***********ถิระ
 35. ณัฐธ********ินดา
 36. ณัฐว********นภาส
 37. ณิชา*******๋าใจ
 38. ณิชา**********************ครัว
 39. เด็ก*************************รงโก
 40. ทวีผ************************************ข์ฆะ
 41. ทักษ******มเดช
 42. ทัศน******งศรี
 43. ธัญย*************ิกุล
 44. ธัญล**********แน่น
 45. น.ส.**********************ครัว
 46. น.ส.*************รณขำ
 47. น.ส.********************นคุณ
 48. น.ส.***********จริญ
 49. น.ส.********************************ักดี
 50. น.ส.*********ใหญ่
 51. น.ส.**************าะห์
 52. น.ส.***********************************เพชร
 53. น.ส.*************************ครัว
 54. นก คณิตา
 55. นภสร*******พงศ์
 56. นรีก*******************ครัว
 57. นลพร*******งนาม
 58. นส. **************************************************์ตรี
 59. นัฏฐัฏฐา
 60. นันท******************************ครัว
 61. นันททพร
 62. นัยน*******วงค์
 63. นางจ********************************่แพร
 64. นางพ***********************************งพูล
 65. นางส**************************************************************************************************ห์โต
 66. นางส****************รรณะ
 67. นางส************************************สุภา
 68. นางส*****************************************สกุล
 69. นางส*****************ธาดา
 70. นางส******************เเสง
 71. นางส*************นุช
 72. นางส*************วรรณ
 73. นางส****************************************************ครัว
 74. นางส*******************************************************************************ลรอด
 75. นางส**********************************************************************************************************กสูง
 76. นางส******************************************************n J.
 77. นางส********************************************************************ฐกาล
 78. นางส**************************************นธุ์
 79. นางส*************************************************************************************เทรล
 80. นางส***********ะมัด
 81. นางส******************************ครัว
 82. นางส****************นทร์
 83. นางส*************ุตตะ
 84. นาย *****************ุนทร
 85. นายก********************ักดี
 86. นายจ************ุทธิ
 87. นายน***********************************คำมา
 88. นายบ*************************************************************************************************************************************************************์ไชย
 89. นายพ***********ิศาล
 90. นายภ***************************ทอง)
 91. นายย****************************************************************************************************************************************่วคำ
 92. นายศ**********************************วงศ์
 93. นายส*******ไธสง
 94. นิชน***** เพน
 95. นิตย*******************************สรณ์
 96. นิรช******ชาติ
 97. นิโร*********รจน์
 98. นิโล************วงศ์
 99. นุชน********ัศมี
 100. เนตร****ตีทศ
 101. บุญร**********นทร์
 102. บุณฑ************ัพย์
 103. ปภาว*********รือง
 104. ปรีย*******มหมอ
 105. ปวริ********นกิจ
 106. ปะกา********ุนทด
 107. ปัทม**************************ครัว
 108. ปาณิ***********************ครัว
 109. ปาริ**********นทร์
 110. พนิด***าสุข
 111. พรทิ******คำพา
 112. พัชร**********ร้อย
 113. พิชช****หมทา
 114. พิมณ***************นนท์
 115. พิมพ*************วงศ์
 116. พิมพ****************************************วงษ์
 117. พี่ข*******************************REAM
 118. เพลิ**********วรรณ
 119. ภัณฑ**********************ครัว
 120. ภัทร*********ิงห์
 121. ภัทร*********น้อย
 122. ภัทร*************************ครัว
 123. ภาชา********ักษา
 124. ภาวิ******ิกุล
 125. ภูริ***********พัชร
 126. มัทน*******แก้ว
 127. มายดายด์
 128. ไม่ป********กนาม
 129. ไม่ป*****กนาม
 130. รชต ****จีระ
 131. รอยบ**********ตสย์
 132. รัชกัชกร
 133. รัชช***********************************************************u
 134. ร้าน*******************ราช)
 135. รินร*******รณดี
 136. ลดาม***ขำคม
 137. ลดาววรรณ
 138. ลภัส*******ิษฐา
 139. ลักษ*********อทอง
 140. วงศ์**********ัพย์
 141. วรรณ**************สภณ
 142. วราร*************พงษ์
 143. วสัน**********รจน์
 144. วัลล************ญกิจ
 145. วิกร******ิญโญ
 146. วิจิ***************ัพย์
 147. วินท***********ัพย์
 148. วิภา******โสภา
 149. วิวว**************ัพย์
 150. วิสา****อยู่
 151. วุฒิ******ปั้น
 152. ศจรี******งสาร
 153. ศรีไ*********วรรณ
 154. ศิริ***********สงค์
 155. ศิริ***********จริญ
 156. ศิริ**********จริญ
 157. ศิโร**************นยาง
 158. ศุภิ*********************ครัว
 159. สกุล*********************ครัว
 160. สมฤด*********สริญ
 161. สราว*********ะกิจ
 162. สวาส*******ากิจ
 163. สุจิ*******์สุข
 164. สุปร*********ุมศร
 165. สุภา************งไกร
 166. สุรั*******************************ญภาค
 167. สุรั**********านิช
 168. สุวภ*******บขาว
 169. สุวิ***คนึง
 170. อธิต************ิรัฐ
 171. อนัน****วณิช
 172. อภิร**********ศิธร
 173. อรยา*******ธรัต
 174. อลิน***********ิกุล
 175. อัจฉ*************************ครัว
 176. อัญช**********ลทอง