วัดป่าเขาเหล็ก

หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าเขาเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ชนุพ****ญนิล
 2. ทรงพ***********************ยากร
 3. น.ส.***********************รัว
 4. น.ส.**********************ครัว
 5. น.ส.*****************ทธิ์
 6. น.ส.**********กำพล
 7. นางน************************************************************************************ครัว
 8. นางส*************น้อย
 9. นางส*************ใหญ่
 10. นาย *************ตติ์
 11. นายก*********ีการ
 12. นายจ***********สง่า
 13. นายธ**************สริฐ
 14. นายว**************ิลป์
 15. ภัทร**************ัฒน์
 16. ภูมิ*****ิพาน
 17. ศิริ***********************************ศรษฐ
 18. สุคน*********ัตน์
 19. สุดา***********ิลป์
 20. อนงค*******************************mart

วัดแม่ตาว

เลขที่ 173 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดแม่ตาว เลขที่ 173 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. PCLECLEE
 3. เกษม***************************************ิตร์
 4. คุณ ***************วรรณ
 5. คุณส*************************ครัว
 6. เฉลิ***************มทอง
 7. ชมรม********************ไทย
 8. ชลธิ************รีดา
 9. ชลาธ****************ครัว
 10. ชัญญ********ะกุล
 11. ฐานิ****ขห่อ
 12. ณัฏฐ********กวิท
 13. ณัฐช*******ุขกอ
 14. ดุจเ********ซื่อ
 15. ทิพร********วนส์
 16. ธนัน*********านุช
 17. ธนิน***************ิฐ
 18. ธมกร*********ัฒน์
 19. ธิติ*******าศรี
 20. น.ส ************าตรา
 21. น.ส.*****************สกุล
 22. น.ส.*****************ญชัย
 23. น.ส.*******************เกษม
 24. น.ส.***************************ครัว
 25. น.ส.************โสภา
 26. น.ส.***********นพลี
 27. น.ส.*********** ฉวี
 28. น.ส.***********************************************************************คชัย
 29. น.ส.*************ำสวี
 30. นริช***********************************************************************************
 31. นส.ณ**********ยุทธ
 32. นส.ว*******************ครัว
 33. นส.ว*****************************ัมย์
 34. นันท********************************************************************************ิชัย
 35. นาง *********คำมา
 36. นางพ*************ศรี
 37. นางศ********ยุทธ
 38. นางส***************์จวง
 39. นางส*****************************************************
 40. นางส************เกตุ
 41. นางส******************วณิช
 42. นางส**************จหาญ
 43. นางส****************แก้ว
 44. นางส**************ิเทศ
 45. นางส************รมัต
 46. นาย *************ัตน์
 47. นาย ****************ักดี
 48. นายค********ญรอด
 49. นายช*****************************************ิชญะ
 50. นายณ*************นีย์
 51. นายณ***********หวัง
 52. นายด***********ี่โถ
 53. นายน***********************************************************************************ริยา
 54. นายบ***********ัตน์
 55. นายโ**********************************ครัว
 56. นายพ**************ื่อง
 57. นายไ*********************ครัว
 58. นายไ******************************ครัว
 59. นายภ***********************************วรรณ
 60. นายภ***********************************จรัส
 61. นายเ*********อุบล
 62. นิธิ**************ิชย์
 63. บุญช********************************************************************************์ชัย
 64. เบญจ***********กพุฒ
 65. เบญจ****************ัญญา
 66. พรนภ********วิชา
 67. ไพรั**********ลื้ม
 68. เยาว****ำพระ
 69. รัชน*******ัตน์
 70. รัฐธ*************ัฒน์
 71. วรรณ********ธรรม
 72. วรรษ***********ภศิล
 73. ศรัณ*************ทธิ์
 74. ศศิ ***งทอง
 75. สาลิ********ฒนพร
 76. สุชา**********ถียร
 77. สุรบ********ใจใส
 78. สุรศ*******************************************************วรพล
 79. อรสิ***วรยศ
 80. อริศ**************ิชย์
 81. อุบล************ันท์

วัดป่าสันติธรรม

จ.กาฬสินธุ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าสันติธรรม จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. น.ส***************าดี
 2. Mr.P*****th
 3. Sumi*****************************
 4. กฤดิ***********สกุล
 5. กฤติ***************
 6. กิตต*****************วงศ์
 7. กุลภ*********ยรติ
 8. ครอบ*************************************ยร
 9. ครอบ*********ันทร
 10. คุณช************เลาะ
 11. คุณณ*******ห์ดี
 12. คุณเ********มแสง
 13. คุณน******************นทร์
 14. คุณบ*********ียกง
 15. คุณเ********* ฉวี
 16. คุณป*******จุ้ย
 17. คุณเ**********ถียร
 18. คุณส********สุนา
 19. คุณอ*************จริญ
 20. จริย****ดไทย
 21. ชนิด****อาสา
 22. ชนิต********************
 23. ฐปพณ**************************************************************************************อำพน
 24. ณัฐว*************ิฐผล
 25. ด. ญ*****************งมุญ
 26. ด.ญ *************************************************************
 27. ด.ญ.****************์มู่
 28. ดร.พ********************************
 29. ทินก*****ตุ้ม
 30. ทิพเ*******เงิน
 31. ธนเก************************นิยม
 32. ธนาก*********วรรณ
 33. น ส ********************ันธ์
 34. น.ส.**************ชาติ
 35. น.ส.*********ุขขำ
 36. น.ส.***********นไชย
 37. น.ส.***********ศรี
 38. น.ส.***************************ครัว
 39. น.ส.************สวาด
 40. น.ส.***********งบุญ
 41. นส.ช**********************************
 42. นส.ธ**********าตษ์
 43. นส.น**********************************
 44. นส.ว************โสภา
 45. นส.ว*****************
 46. นส.ศ********************ครัว
 47. นส.ศ******************พรรณ
 48. นส.อ******************
 49. นส.อ********************
 50. นาง **************ุทธ์
 51. นาง **********พลอย
 52. นาง **********นไชย
 53. นาง *************ันธ์
 54. นาง *********นวล
 55. นางก*********************
 56. นางก*******************************
 57. นางบ**************************ุนทด
 58. นางพ****************************************************นท์
 59. นางส************************************ คิม
 60. นางส***************เริง
 61. นางส****************ุโอป
 62. นางส****************ิญพร
 63. นางส******************ารณ์
 64. นางส****************
 65. นาย ***********บพวง
 66. นาย ********อฟ้า
 67. นาย ********************************วียน
 68. นาย **************ีทิม
 69. นายก*****************
 70. นายณ************************
 71. นายธ**********************************ิทธิ
 72. นายน*********พ็ชร
 73. นายน***********************
 74. นายพ****************ัธยา
 75. นายม**************************************************
 76. นายม*******************
 77. นายศ***************************
 78. นายศ********************งกูล
 79. บ้าน******************************
 80. ปิยะ****************รรณ์
 81. พชรม*****************
 82. พญ.ด****************ญเวท
 83. เพชร*********ภูติ
 84. ระพี***************************************************บูรณ
 85. รุ่ง********ถาพร
 86. ฤทัย****************ัฏฐ์
 87. วันช*******************************************ิตย์
 88. วิริ*************************
 89. สลิธ**********บัติ
 90. สุขุ******************
 91. สุภั**********ญชัย
 92. โสภณ*****อสวย
 93. หฤทช***********************************
 94. อธิช*******************
 95. อิทธ*******************

มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย

ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. จิดา**************วงศ์
 2. ชุมพ*****ชะนะ
 3. ณัฐก*******ฆตรง
 4. ทิพย**********มบุญ
 5. น .ส****************ดิลก
 6. น.ส.****************กษ์
 7. น.ส.**************แตง
 8. น.ส.**************มบุญ
 9. น.ส.*******************************************ิริ)
 10. น.ส.****************ทธิ์
 11. นางท***********นธุ์
 12. นางน********************************************ลป์
 13. นางน******************************************ิลป์
 14. นางป*************************************** คาน
 15. นางส************มดวง
 16. นางส********************ธิ์
 17. นางส**************************************งษา
 18. นางส******************************************ถียร
 19. นางส********************************************มณ์
 20. นางอ***********************************ารณ์
 21. นาย **************ักษ์
 22. นาย *********ชศรี
 23. นายณ***************นทน์
 24. นายธ*********าบาล
 25. นายร*************์ทอง
 26. นายส**************************************
 27. นายอ*************วิมล
 28. นายอ******************************************************ัพย์
 29. ผกาก*************************************************รกุล
 30. พนิด***********ดิ์
 31. เพ็ญ************างค์
 32. ลัลธ*********พงษ์
 33. ศุภช*********ุญชร
 34. สมปอ******ำหู้
 35. สุนี***********่สุด