วัดศรีรัตนาราม

บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Jean*************yhre
 2. Miss********************************ingh
 3. กัณฐ************ัฒน์
 4. กาญจ*************************************มาซี
 5. กานด********สียง
 6. ใกล้**********นิมะ
 7. ขวัญ*******ขกุล
 8. คณะร******งตรง
 9. คุณว*****************ป๋ม)
 10. จริย**********ชัย
 11. จันจ*******โยธา
 12. จันท*********นทระ
 13. จารุ*******าวนา
 14. จิรา**************ันธ์
 15. จุฑา******ณนาม
 16. ฉัตรสุดา
 17. ชญาน******************************************นทร์
 18. ชญาร***********ัตน์
 19. ชลธิ******************************ิฐพร
 20. ชิชฎ***********ญกิจ
 21. ญาตา*********ศิริ
 22. ญารา****************ภรณ์
 23. ญาสุ*********ใจดี
 24. ฐาปณ*****ผ่อง
 25. ฐิตา***********ทธิ์
 26. ฐิติ**************ัฒน์
 27. ณชาภ*********ัตน์
 28. ณัฏฐ**************สริฐ
 29. ณัฏฐ*************เทวี
 30. ณัฐก*******นสึก
 31. ณัฐท********************************************************************านซ์
 32. ณัฐธ************ิงห์
 33. ณัฐววีณ์
 34. ณัฐว********กดิ์
 35. ณัฐว********ฤษฏ์
 36. ณิพี***********าแซง
 37. ตรีร***************************ันท์
 38. ทัณฑ***************ก่า
 39. ทิพย**************ัฒน์
 40. ธนพร****โคตร
 41. ธัญล**************เลิศ
 42. ธันย****๋าคำ
 43. ธีรย**********************************************************************************************************์กิจ
 44. น.ส.*****************************************แย้ม
 45. น.ส.*****************ถานน
 46. น.ส.**********ธิดา
 47. น.ส.************************************************************าตร์
 48. นภัส************************************orf
 49. นภิศนภิศ
 50. นราร******ุนทร
 51. นวลข*************ันท์
 52. นันท*******มายา
 53. นันท******รมนู
 54. นันน*********ตุ้ม
 55. นาง ************ัฒน์
 56. นางจ*********ยิ่ง
 57. นางจ********ริยะ
 58. นางป***********ักษ์
 59. นางส**************************************************************************************************ุปต์
 60. นางส****************พงศ์
 61. นางส******************ูรณ์
 62. นางส***************ัฒน์
 63. นางส****************ีสุข
 64. นางส************ขียว
 65. นางส*********************************************************งฉ่ำ
 66. นางส*******************ัมย์
 67. นางส***********ศิริ
 68. นางส************อุบล
 69. นางส***************ณแดง
 70. นางส****************เงิน
 71. นางส****************************หวัง
 72. นางส********************ายุธ
 73. นางส***********ะมัด
 74. นางส**************************************ุสิต
 75. นางส*****************เงิน
 76. นาย *************สริฐ
 77. นายก*****************************************จุ้ย
 78. นายช****************ุนทร
 79. นายณ*********ลศรี
 80. นายธ*********รกิจ
 81. นายธ*****************************************จิตร
 82. นายศ********************************************************ครัว
 83. นายอ*************ีทอง
 84. นาวา***************พียร
 85. น้ำฝ*****พาทำ
 86. นิตย*****แก้ว
 87. นีรช***************************************************************************************************นทร์
 88. บริษ*****************************************************************กงาน
 89. บุญเ*******************ยไหม
 90. บุญล**********ิชัย
 91. บุญส********ิรัญ
 92. ปฏิภ****************************ักษร
 93. ปนัด***************ูรณ์
 94. ปภาว**********ามอญ
 95. ปรีย******นตูม
 96. ปรีย*******มหมอ
 97. ปองข************************ครัว
 98. ปาณิ*********์ภาค
 99. ปาณิ*******วยพล
 100. ปานช************************************************************************************************************************************าคย์
 101. ปิยน****ถาวร
 102. ปิยว*********สงค์
 103. ปิยว********************************************นนท์
 104. พงศก********เรือ
 105. พรสว****************ยกุล
 106. พัชร************ัฒนา
 107. พัณณ****************************************chuu
 108. พัทธ******************มิตร
 109. พิชช**********ทั่ว
 110. พิชญ*********นยง
 111. พิตะ*************ศฺริ
 112. พิมพ****************นนท์
 113. พิศม******ทิมา
 114. แพรท******งทอง
 115. ภฤศภ******สกุล
 116. ภัคว*********งสุข
 117. ภัทร*********พียร
 118. ภาวิ*******************ครัว
 119. ภูริ**********************งทอง
 120. มินต*****แดร์
 121. รมย์****************ทธิ์
 122. รสริ***มวัน
 123. รัชน********************************************************มงคล
 124. รัตน*********ฉ้วน
 125. รินธ***********ิชัย
 126. ลดาว*****************ครัว
 127. ลภัส********รณขำ
 128. ลลิต***ำสุข
 129. ลัดด******นสอน
 130. วรณั******ยนต์
 131. วรรณ*******แก้ว
 132. วรัส***********************************วงาม
 133. วันด*********************งสุข
 134. วาสน*****สียง
 135. วิวร****งมณี
 136. วุฒิ******ปั้น
 137. ศรัญ******อ่อน
 138. ศรีภ*******************************************************************************************************************************************************************************ัฒน์
 139. ศิริ**************นนท์
 140. ศิริ************านัง
 141. ศิริ********นงค์
 142. ศิริ************จริญ
 143. ศุภม*********รมย์
 144. ศุภร********ะบัว
 145. ศุภิ********ายดี
 146. สุกฤ***************************************ครัว
 147. สุทธ******มานะ
 148. สุนท*******ตน์
 149. สุรั********ฉ้วน
 150. หทัย*******ษาพล
 151. อรอุ********************ครัว
 152. อ้อย***************************************************โนรี
 153. อัคร**********กฤตา
 154. อังค********อภาส
 155. อุษณ***********************กาสี