มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ

556 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ 556 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Lakk*na P
 2. Laph**s C.
 3. กฤษณ********นทร์
 4. กัญญ****************นกุล
 5. กันย************ากุล
 6. กาญจ*******************ครัว
 7. กานด*********ทธิ์
 8. กุลณ**********วงศ์
 9. กุลน*******ณศรี
 10. กุสุ***********ันท์
 11. ขวัญ**********************่อคำ
 12. ครอบ***********วคิน
 13. คัทธ******************************************ตน์
 14. คุณก*********รจน์
 15. จณิส*********พไกร
 16. จริย****************ัฒน์
 17. จิดา*******กิจ
 18. จิตต**********ูลย์
 19. จิรั**********************รมมิ
 20. จิรา*****บทิม
 21. จิรา******ะเกษ
 22. จีรญ******ญไชย
 23. จุฑา*********นธ์ุ
 24. จุฑา*******มั่น
 25. จุฑา****คะชา
 26. จุฑา********ษ์คู
 27. ชญาด*******วียร
 28. ชฎาณ***********ูกิจ
 29. ชนกภ******นทวี
 30. ชนกา*********************ครัว
 31. ชนิก******เดชา
 32. ชนิด******วรรณ
 33. ชรอใ********สิริ
 34. ชวลิ*******************************ูกิจ
 35. ชวัล***************************************************ครัว
 36. ชาคร********โยธี
 37. ชามั*************************************ทเสน
 38. ชิสา*******ุขใจ
 39. ชุติ*******รมย์
 40. ไชยว*********ธรรม
 41. ญาณว********ไธสง
 42. ญานุ****าลุน
 43. ฐาปน****บศรี
 44. ฐิติ*********************ครัว
 45. ฐิติ*************ทธิ์
 46. ฐิติ*************ัตน์
 47. ณัฎฐ********นุ่ม
 48. ณัฐก*************ันท์
 49. ณัฐว********วงค์
 50. ณัฐิ*************กลาง
 51. ณิชา*******ัศมี
 52. ทิพย********นแสง
 53. ธราเ******งงาม
 54. ธัญญ*******วขาว
 55. ธิณั*******ูทิศ
 56. ธิษณ*******ระจำ
 57. น.ส.***************วรรณ
 58. น.ส.***********ยทอง
 59. น.ส.********กำใย
 60. นฤดี*********************วะรา
 61. นลิน*************ลิ้ม
 62. นวลป**********กลีบ
 63. นัฏฐ*****กปาน
 64. นันท***********ริยา
 65. นันท*******วงศ์
 66. นางจ********ฟุ้ง
 67. นางณ********************************ครัว
 68. นางว************มิธ
 69. นางส**************งสุข
 70. นางส*******************ไธสง
 71. นางส******************ิตร์
 72. นางส****************************ครัว
 73. นางส***********************************่ตัน
 74. นางส*****************วรรณ
 75. นางส***************ะทอง
 76. นางส***************************ครัว
 77. นางส******************วงศ์
 78. นางส*******************วงศ์
 79. นางส***********่นใจ
 80. นางส*****************มิธ
 81. นางส*************************************************ป้น
 82. นางส*******************่วง
 83. นางส**************อึ้ง
 84. นางส*********************************ิทธิ
 85. นางส***********ะมัด
 86. นางส**********************************ูหลำ
 87. นางส******************************ครัว
 88. นางส*************ีสุข
 89. นาย *************************************************************************************เพ็ง
 90. นายช*********************************************************************************************รัว
 91. นายป************************************************************************ยิ่ง
 92. นายพ**********************วงศ์
 93. นายร**********ีไทย
 94. นายศ*******************ลวดี
 95. นายส***********ศรี
 96. นิพน********************************************************กลาง
 97. นิศา*******************************ีทอง
 98. บุญฑ*******่นคง
 99. บุณย**********ศรนี
 100. ปนัด*******มานะ
 101. ปริย********ชาติ
 102. ปาณิ****************************ร่าม
 103. ปิยน**********ัพย์
 104. ปิยะ**********วรรณ
 105. ผาณิ*********************ครัว
 106. ผุสด**********าะห์
 107. พจนี******มทอง
 108. พณัช***********วรรณ
 109. พณิช**********ฤกษ์
 110. พรพิ*************************************ตอร์
 111. พราว*******์ศรี
 112. พริม************************ครัว
 113. พัชภ******************ยาภร
 114. พิชญ*******************ครัว
 115. พิชญ*****สกุล
 116. พิมผ********ัตน์
 117. พิลา************ปี้ย
 118. เพ็ญ*********ักษ์
 119. แพรพ******************************************รัว
 120. ไพฑู****************************ครัว
 121. ฟองฟ****ูดวง
 122. ภัทร*******ิลัย
 123. ภิญญ***********ะกุล
 124. มนัส**********ญนุช
 125. มิตร***********อมสี
 126. มิลค********์ไข่
 127. เมธิ*********************ครัว
 128. โมกุ******ิเศษ
 129. ไม่ป********กนาม
 130. รัตน********วบัว
 131. ฤทัย***********ัตน์
 132. วนาธ*******รือง
 133. วนาร*******วงศ์
 134. วรณั******************************วียง
 135. วรริ************ักษ์
 136. วรวิ*******ศนที
 137. วัชล*********นชญ์
 138. วัลภ*******จิตร
 139. วัลภ******าเทพ
 140. วิชิ*************บัติ
 141. วิมล********รฬาร
 142. วิลา******ิญโญ
 143. วิศั*********ยไสว
 144. วีรย*****เกตุ
 145. ศิขร*นธาร
 146. ศิริ*********ูรณ์
 147. ศิโร************ังข์
 148. สมพิ************************************************************อก้า
 149. สมาพ*****มรกต
 150. สุชา**********วงษ์
 151. สุชา*******ม่วว
 152. สุณั********************************ิญาณ
 153. สุภา***มงคล
 154. สุภา***********************ครัว
 155. แสงร******เพชร
 156. โสรย********าตร์
 157. อภิช**********พงศ์
 158. อภิญ******อไหล
 159. อรปร*********ักดี
 160. อรพิ**********ิมาย
 161. อัญช**********ลทอง
 162. อัญช*********งสาย
 163. อารี*****วงศ์
 164. อิสร*****งนคร
 165. อุไร******ชื่น
 166. อุไร********ครุฑ
 167. เอกร************************************************************************************************************************************************************5798