วัดบ้านโคกสะอาด

ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านโคกสะอาด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. ปาจ********************************************************************ปการ
 2. Than*********thai
 3. กนกว*******หาญ
 4. กรอง**********ครอง
 5. กฤษณ*****เกษร
 6. กัญญ*************ัฒน์
 7. กัญญ*********ไสย์
 8. กัญญ***********ว่าง
 9. กันต******************ครัว
 10. ขวัญ******ตมูล
 11. เขมจ**********ัฒน์
 12. คีรี********้วดี
 13. จินต*********************ครัว
 14. จิรน*********ยมขำ
 15. จีริ******เข็ม
 16. จุฑา****คะชา
 17. จุฑา****ถานะ
 18. ฉัตร*************************************************cial
 19. ฉัตร********น้อย
 20. ชนพร******ังคม
 21. ชนพร******************ครัว
 22. ชนพร*****************ครัว
 23. ชมพู**********ุดใจ
 24. ชโลท******************ยมยล
 25. ชัญนนัน
 26. ชุติ*านต์
 27. ฐิติ******************ูลย์
 28. ฐิติ************ตกุล
 29. ณศรั***********************ครัว
 30. ณัฐณ*********จิตร
 31. ณัฐว*********มือง
 32. ดำรง************************์ลาภ
 33. ตรีท************็ญผล
 34. ติณณ****ังดี
 35. ทรงย********รศรี
 36. ทวีพ*****พาลี
 37. ทัณฑ**************เก่า
 38. ธนพร*******แผ้ว
 39. ธนภร********ดารา
 40. ธนัช*************นทร์
 41. ธิติ********ภาดล
 42. ธีรว***********วรรณ
 43. น.ส.**********************ญจน์
 44. น.ส.****************************************************************************โยธี
 45. น.ส.******************ญจน์
 46. น.ส.**************ญจน์
 47. นรีภ***********ิกุล
 48. นส.ท*****************ัฒน์
 49. นส.ป******************ฐกุล
 50. นัฐญ*******ังคะ
 51. นันท*********ยิ่ง
 52. นัยน**********ระชา
 53. นาง ***********************ครัว
 54. นางจ****************************นิยม
 55. นางส************************ครัว
 56. นางส***********************************************************************************************************************************ะโทก
 57. นางส**************ะหาร
 58. นางส****************************รัว)
 59. นางส**************************ครัว
 60. นางส**************ะมัด
 61. นางส*************ะมัด
 62. นางส*************ันธ์
 63. นางส******************กรรม
 64. นางส*************ชกุล
 65. นางส**************************************มราช
 66. นางส***********************************************************************ถียร
 67. นางส***************ิภาส
 68. นางส******************พรหม
 69. นางส***********ะเดา
 70. นางส***********ะมัด
 71. นาฏส*******แก้ว
 72. น่าน*************มซ่า
 73. นายจ**************ริกร
 74. นายจ****************ุนทร
 75. นายณ**********************ครัว
 76. นายน*********************ครัว
 77. นายป************ะทีป
 78. นายพ*********************************************************วงค์
 79. นายไ***************************************************านต์
 80. นายไ**************วงศ์
 81. นายย***********************ครัว
 82. นายอ****************ะกูล
 83. นิจจ**********งดี
 84. นิฤม***************************************พยอม
 85. นิศา**********ัชระ
 86. นุชน************ลชัย
 87. บงกฏ*****ิตร์
 88. บุษก*******กสูง
 89. เบญจ********นหลี
 90. เบญญ***********************************ป้อง
 91. ปณิต**********************ครัว
 92. ปทิต******เกตุ
 93. ประไะไพ
 94. ปราร*********างโพ
 95. ปริว*รตน์
 96. ปรีณ*********นหอม
 97. ปรีย**********ิฟอง
 98. ปาจา*************ูลย์
 99. ปารณ******************ครัว
 100. ปิลั***********นทับ
 101. พรเพ*****ตกุล
 102. พรไพ***************************บุตร
 103. พรวิ*********************ครัว
 104. พลอย*****************ครัว
 105. พิชช***********มาลา
 106. พิธิ**********รรค์
 107. พิมพ**********รือง
 108. พิมแ*ะตอง
 109. พูนศ***********วลิต
 110. ภัคพ*****าศัย
 111. ภัทร**************หนิด
 112. ภัทร******บลาภ
 113. ภัทร********นวัน
 114. ภาวน******ดิวร
 115. มรรษรษณา
 116. มลธิ*********ื่อง
 117. เมธา*************************************ป้ง)
 118. ไม่ป******กนาม
 119. ยุพา********หลวง
 120. ร.ต.**********************แย้ม
 121. รัชพ*********ิตต์
 122. รัฐภ**********รรณ์
 123. ลดาว*****ยไหม
 124. เลิศ************สริฐ
 125. วนิด******าลัย
 126. วรกั******นตรา
 127. วรรณ************************นตรี
 128. วรรษ******มแสง
 129. วราภ********นทร์
 130. วริศ***********ากมล
 131. วสุ *************************นาพร
 132. วัชร****************ากุล
 133. วิภั********าเสน
 134. วิลั********วุ่น
 135. วิไล******ิดดี
 136. วิวั********************************วงศ์
 137. วิศร****************ะบัว
 138. วิศิ********ด้วง
 139. วิสส********วทยะ
 140. วีรน********งตรง
 141. วีระ**********นเทา
 142. วีระ*********นเทา
 143. วีระ**************พ็ชร
 144. เวธิ*******************ิชัย
 145. ศจรี******งสาร
 146. ศตพร******ิชัย
 147. ศรุด*****************************หง้า
 148. ศศิก***********วงษ์
 149. ศิริ*******งมาก
 150. ศิริ************ิกุล
 151. ศุภส**********ศรษฐ
 152. สกล ************์กิจ
 153. สมจิ**********************ถียร
 154. สมจิ********งภู่
 155. สมบั****************************************ิกุล
 156. สมพล*****ัฒน์
 157. สหพช*******สีดา
 158. สิริ***************************************ินท์
 159. สุทธ**********ะทีป
 160. สุมา***************************************ครัว
 161. เสวก******************************************************ทียะ
 162. หทัย********************************************************ุมพร
 163. อนุส**********************ครัว
 164. อมรร***********็ชร์
 165. อรพิ*********ิมาย
 166. อรพิิมพ์
 167. อรุณ****หล้า
 168. อลิส*****************ครัว
 169. อัญร****************รกุล
 170. อารี********ิตวา
 171. อำนา*********รียง
 172. อุลั*****ำแดง
 173. ไอนด******ี้ยน