วัดข่อย

ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดข่อย ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. ทิพ*************จริญ
 2. -
 3. K.หั***************ครัว
 4. Ratt********************arat
 5. Sukr*tta
 6. that********* jay
 7. กณกว********แก้ว
 8. กตาธ*********สนยง
 9. กนกพ*********ิกูล
 10. กมลพ*****จิตร
 11. กมลล***************ัตน์
 12. กมลล**********นทร์
 13. กรณั**********************ครัว
 14. กรรณ*********มุมะ
 15. กฤตย********************ครัว
 16. กวิน***********ทธิ์
 17. กานต***********ิเศษ
 18. กิติ********ัฒน์
 19. เกรซ******* ฌลา
 20. แก้ว******ะวัน
 21. โกสิ****************ดศุข
 22. ขนิษ*********ยงค์
 23. เขมิ***เกษร
 24. คีรี********้วดี
 25. คุณป**************************ครัว
 26. จตุพ************วงศ์
 27. จันท*ัสม์
 28. จารุ******แก้ว
 29. จิตต**********ไพรี
 30. จินด********ันตา
 31. จีรญ******ญไชย
 32. จุฑา**************ิลป์
 33. ชนพร******ังคม
 34. ชนพร*****************ครัว
 35. ชนพี******ังคม
 36. ชัชส**********************ัว
 37. ชัยส******ธรรม
 38. โชติ***มนทา
 39. ซิริ******************ครัว
 40. ฐิติ**********ริกร
 41. ณกาน******ทะนา
 42. ณชญา******ิเศษ
 43. ณัชช******ามณี
 44. ณัฏฐ*******มือง
 45. ณัฐก********าแดง
 46. ณัฐก******ุญมี
 47. ณัฐป********มั่น
 48. ณัฐพ************์สุข
 49. ณัฐม****************************************************ยค่ะ
 50. ณัฐว*************ี่ยง
 51. ดวงก*****รคดี
 52. ตรีส***********************ครัว
 53. ทรงววุฒิ
 54. ทัญก******มือง
 55. ทัศพ***********ิยศ
 56. ทัษศ*******ทะนะ
 57. ทิพา**********ิลาศ
 58. ธณัศ*********อรัญ
 59. ธตรฐ*********นทร์
 60. ธนัน*******************นธุ์
 61. ธัญญ***************ัฒน์
 62. ธัญว*************ทธิ์
 63. ธิดา*******นทร์
 64. ธีร์*************นทร์
 65. น.ส ************************************************************************************************ตน์
 66. น.ส.****************เพ็ญ
 67. น.ส.*********************ทธิ์
 68. น.ส.***************************************กดิ์
 69. น.ส.*************กดิ์
 70. นส.ป******************************กรณ์
 71. นัทธ*******ิชัย
 72. นันทิตา
 73. นาง **********************************************ไพรี
 74. นางด*************************ครัว
 75. นางบ***************************************โนทก
 76. นางว*********************************************************วงศ์
 77. นางส*******************าชัย
 78. นางส***************วงษ์
 79. นางส************กลัด
 80. นางส******************************าชัย
 81. นางส***************เหตุ
 82. นางส*************ไธสง
 83. นางส***************นทร์
 84. นางส***************ไธสง
 85. นางส************นเสน
 86. นางส**********************************ิเศษ
 87. นางส***************นทร์
 88. นางส******************************************ทธิ์
 89. นางส**************รือง
 90. นางส****************************ครัว
 91. นางส***************************************มิตร
 92. นางส***************ัด
 93. นางส*************ะมัด
 94. นางส************ากูล
 95. นางส********************************************************************************************************************************************************************ื่น
 96. นางส*************าศรี
 97. นางส************าวิล
 98. นางส******************ัพย์
 99. นางส***************ังสี
 100. นางส***********เป้ว
 101. นางส****************ันโท
 102. นางส***********ะมัด
 103. นางส*************ม่วง
 104. นางส*************พคุณ
 105. นางเ**************ือง
 106. นายก*****************************กดิ์
 107. นายจ************************************************์หลำ
 108. นายธ****************พงศ์
 109. นายน******คำมา
 110. นายร******************************************ญจน์
 111. นายว******************************************างค์
 112. นายส***************************************************************************************อมือ
 113. นายแ*****************************************์ชัย
 114. นายโ**********พึ่ง
 115. นารถ**********วิไล
 116. นารี**********ักดี
 117. นิ้ง****ายด์
 118. นิจจ*********คงดี
 119. นิริ**********************************************มือง
 120. นิสา*******************ตุยะ
 121. นุช
 122. เนตร**********รรณา
 123. บุญธ***************************************************************************ทธิ์
 124. บุณย***********วุฒิ
 125. บุษก*****จิตร
 126. เบญจ**************กดิ์
 127. เบญจ****************วรรณ
 128. ปณิษ*****ชื่น
 129. ปนัด******มะลิ
 130. ปวริ*****นนาน
 131. ปวิต********็ชร์
 132. ปะกา********ุนทด
 133. ปัญจ**********งไชย
 134. ปาลี************ฤกษ์
 135. ปิติ*********นนท์
 136. ปิยธ*********แก้ว
 137. ปิยะ*****ชูยศ
 138. เปรม********รศรี
 139. ผกาม**********นทร์
 140. ผกาย**********์ทวี
 141. ผู้ไ***********กนาม
 142. พรกน****มภวา
 143. พรกน***************************ิบาล
 144. พรดา*****************************************************************************************ครัว
 145. พัชร******งศรี
 146. พัชร********มิตร
 147. พัชร****************เวช
 148. พิชญ*****เกษม
 149. พิชา***********อชิต
 150. พิมพ***************ันต์
 151. พิมพ**********าทัพ
 152. พิมล***********ขียว
 153. พีรญ******ัชญ์
 154. พูนส******ต่อม
 155. เพชร*******ีมาก
 156. แพทอ**********พธิ์
 157. ไพบู**********************ครัว
 158. ภักด***ิมเก
 159. ภัคส*********าชน์
 160. ภัทร******ัสดี
 161. ภัทร************ันธ์
 162. ภัสร*******ุภศร
 163. มณฑิ********์แดง
 164. มนต์**********สดิ์
 165. มนัส**********ญนุช
 166. มุทิ********นแดง
 167. เมธา************ยรติ
 168. เมธิ*********ัฒน์
 169. ไม่ป********กนาม
 170. ไม่ป******กนาม
 171. ยศธร*****ย่อง
 172. รดาว**************************นกุล
 173. รัชก*******ัตน์
 174. รัชต**************************************************************************************************************************************************์
 175. รัชพ********จิตต
 176. รัชย***********ิชย์
 177. รุ้ง**********รทอง
 178. รุจิ*****************ครัว
 179. เรือ**********มิตร
 180. ลักข********ันธ์
 181. ลัทธ**********นทด
 182. ลินด******ลตัน
 183. ลี
 184. วชิร*********นทศร
 185. วรกา******************ครัว
 186. วรณั***ิมพา
 187. วรรณ******ทรจร
 188. วราภ****************ครัว
 189. วัชร*พรรณ
 190. วัณณ************************************eng
 191. วิภา****************ัฒนา
 192. วิลา************ร้อม
 193. วิศร****************ะบัว
 194. วีรย*********หงษ์
 195. ศภิส*************************************รษฐี
 196. ศภิส******มทอง
 197. ศริย*****************ครัว
 198. ศรุต********กนธ์
 199. ศศิต*******ภูมิ
 200. ศศิธ******กเดช
 201. ศิริ*****************วงศ์
 202. ศุจิ***ขำคง
 203. ศุจิ*ันท์
 204. ศุภส*****************ฒนะ
 205. ศุภา*****************ถาวร
 206. ศุภา*******งงาม
 207. โศจิ******ธรรม
 208. สโรช**********สกุล
 209. สวิช**********************กน้ำ
 210. สิพิ*********ัฒนา
 211. สุกั**********เห็น
 212. สุกั*****ันตา
 213. สุฑา***********************ครัว
 214. สุปร*********มิตร
 215. สุพั************************************************************************************************รจน์
 216. สุพิ******สงคำ
 217. สุภิิญญา
 218. สุวั*********สนิท
 219. สุวิ************************ตต์
 220. โสธิ*****************************************มีพร
 221. อภิช******งแพง
 222. อรชิ**********โชติ
 223. อรพิ*********ิมาย
 224. อริสิสา
 225. อริส**************ครัว
 226. อรุณ****หล้า
 227. อังศ****************านิช
 228. อัจฉ*******ชะโน
 229. อาทิ*****นะพล
 230. อาทิ*********นทร์
 231. อานน*****************ศ์
 232. อาภา*********ผล
 233. อารย*******บจิต
 234. อาริ******************ครัว
 235. เอื้********อุดม