กู้ชีพกู้ภัยเลยจุดเชียงคาน

อ.เชียงคาน จ.เลย

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ชีพกู้ภัยเลยจุดเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Benn*********************************************************chai
 2. K.ภาภาธร
 3. Kann*****************ipit
 4. Thip****************ครัว
 5. กนกพ******ันธ์
 6. กรกน******ยแท้
 7. กรุณ********ุกกะ
 8. กัญญ*********งสิน
 9. กัญฑ*******าตรี
 10. กานต*********ขวี
 11. กิตต********ทุดม
 12. กิตต**********************ครัว
 13. กิตต**********ก้อน
 14. แก้ว*************************(GG)
 15. แก้ว********************(GG)
 16. ขนิษ*********วรรณ
 17. ครอบ******มทอง
 18. จันท************ทธิ์
 19. จารี******รุ่ง
 20. จิณั*******************************ภูมิ
 21. จิดาดาภา
 22. จิตร******่มใส
 23. จินต**********งศรี
 24. จีรญ******ญไชย
 25. จุดา************ังข์
 26. ฉัตร*********************************************cial
 27. ชญาภ********กดิ์
 28. ชนพร******ังคม
 29. ชมนา********าญพล
 30. ชลิต****************ครัว
 31. ชลิต*******ัพย์
 32. ชัญญ*********น์
 33. ชัยร***************************ครัว
 34. ชุติ***********************************นุกา
 35. ญาณิ***********นนท์
 36. ณภาส***************************ครัว
 37. ณัฏฐ************************งกูร
 38. ณัฐณ******ญมูล
 39. ณัฐณ********ถาวร
 40. ณัฐธ**********************ครัว
 41. ณัฐพ********งกูร
 42. ณัฐว*********มือง
 43. ณัษฐ************นีย์
 44. ทรงววุฒิ
 45. ทวิช**********่งยง
 46. ทิพย*********ชาลี
 47. ทิพย********นแสง
 48. ธนกฤ********ร์ติ
 49. ธนาก****นทิง
 50. ธัญญ**********รั่ง
 51. ธีรเ****************ัพย์
 52. น.ส ***********วงศ์
 53. น.ส ****************แก้ว
 54. น.ส.*************งตัน
 55. น.ส.**********************ัพย์
 56. น.ส.********************ธกร์
 57. น.ส.***********ำโรง
 58. น.ส.***************ี่ยม
 59. น.ส.*************************************นธุ์
 60. น.ส.*******************ัณฑ์
 61. น.ส.************************************ดภู่
 62. นงค์******************ครัว
 63. นส.ศ**********งมาก
 64. นั ท***********จิตร
 65. นัทธ*******ิชัย
 66. นางน*************รจน์
 67. นางเ*****************************************************************************มุทร
 68. นางส*************************************ณสาย
 69. นางส**********ญลือ
 70. นางส*************่งมี
 71. นางส****************ธรรม
 72. นางส************************************************มขาว
 73. นางส*******************แต่ง
 74. นางส*************ะหัง
 75. นางส******************รมย์
 76. นางส*******************************************************************************าราช
 77. นางส***********งศรี
 78. นางส**************วงค์
 79. นางส*************ะมัด
 80. นางส******************จริญ
 81. นางส************************ครัว
 82. นางส**********************ครัว
 83. นางส***************นนาค
 84. นางส*****************ันโท
 85. นางส*************************************** Wei
 86. นางส***************จริญ
 87. นางส***********ะมัด
 88. นางส************************ครัว
 89. นางส**************จริญ
 90. นางส*************************ครัว
 91. นางส*******************สดิ์
 92. นาย **********************************************************************************************************************************************************************************************ดา
 93. นายด***********โสภณ
 94. นายบ**************************************************************************************************************************************************กมูล
 95. นายพ***********หวัด
 96. นายภ**********เกษม
 97. นายร******************สกุล
 98. นายว************วงศ์
 99. นายส*******************************************************************************ุทโธ
 100. นายส********วรรณ
 101. นุชน********วงษ์
 102. ในนา******************************ลอร์
 103. เบญจ****************วรรณ
 104. เบญญ************ิษฐ์
 105. ปณิช*****่หนู
 106. ปนิด*******ลแสน
 107. ประภ*********ะวัต
 108. ปรีย***********ิตต์
 109. ปรีย************์ทอง
 110. ปาริ***********ะโคน
 111. ปาริ**********นทร์
 112. ผู้ไ***********กนาม
 113. พงษ์*************************************ุธยา
 114. พรกน****มภวา
 115. พรนั**************สกุล
 116. พรรณ********ผลาญ
 117. พรรณ********มิ่ง
 118. พัชร*********************************************นิยม
 119. พัชร***********าลย์
 120. พัณณ*************ธกุล
 121. พันโ***********พลัง
 122. พิชญ********************ครัว
 123. พิณท**************ิชัย
 124. พิมพ**********อรอด
 125. พิมพ****************************ครัว
 126. เพ็ญ******************************************************************ีย์
 127. ภัคว*********ิญดี
 128. ภัสอ***********ัตย์
 129. ภานุ**************ัพย์
 130. ภารด*******์อ่ำ
 131. มนทก**********ิ์ลี
 132. มนัส***********ิภาค
 133. มะปรปราง
 134. มินท******************************************์กุล
 135. ไม้โ*********************กุล
 136. ไม่ป********กนาม
 137. ไม่ป**สงค์
 138. ยางพ***********************************งพูล
 139. รณรง******หวัง
 140. รวิญ*******อทนุ
 141. รวิว*******มาคำ
 142. รังส*******ภูพล
 143. รัชภภรณ์
 144. ลภัส*******มพวง
 145. วงศธ*******เกตุ
 146. วลัย******ขำดี
 147. วศิน****บุตร
 148. วัชร*********บุตร
 149. วันว*********นรอด
 150. วิภา**********ไวย์
 151. ศภิส******มทอง
 152. ศิริ**************************************อัฐิ
 153. ศิริ**************สริฐ
 154. สมิต*********ศรณี
 155. สลิล***************รือน
 156. สามา*********ขียว
 157. สุขุ************สดิ์
 158. สุจิ*************************************************่ใช้
 159. สุจิ**********วงศ์
 160. สุจิ**********ักษุ
 161. สุพร*******ตุคำ
 162. สุพร*************************ิสาร
 163. สุภล************ื้น
 164. สุภั******มเดช
 165. สุมา********ัฒนา
 166. สุวน********็กดี
 167. เสาว*******************************นสุข
 168. หทัย***********ัตน์
 169. อชิร*******หมมา
 170. อภิณ**************************************************************************************************************ุลพร
 171. อรพิ*********ิมาย
 172. อริน*********************************นตร
 173. อริส*****น้อย
 174. อรุณ***********ำโรง
 175. อลิส****************ครัว
 176. อังค*******ุบผา
 177. อัจจ********ิมาศ
 178. อัจฉ*************ักษ์
 179. อารย*****เกตุ
 180. อุณา*******กสุม
 181. อุมา********อ่อน