สมาคมพุทธธรรมสว่างสามัคคีพ้งไล้เกาะ 35

942/10 ม.11 ถนนเจริญพานิชย์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมพุทธธรรมสว่างสามัคคีพ้งไล้เกาะ 35 942/10 ม.11 ถนนเจริญพานิชย์ ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Kitt*chai
 2. Pant****************orn
 3. กรณ์*******************************************ักษ์
 4. กฤติ*************************ชาติ
 5. กฤษณ*****ชื่น
 6. กษิด********คาม
 7. ก้อยก้อย
 8. กันต*************************ครัว
 9. กัลย***าลาด
 10. กาญจ**************************ครัว
 11. กานต*************รือน
 12. กานต****************ัตน์
 13. กิตต***กดิ์
 14. กุลธ***********ุกุล
 15. เกตุ*************พจน์
 16. เกีบ**************ชุ่ม
 17. ขวัญ**********งปาน
 18. ข้าพ***********ครัว
 19. ครอง********นกูล
 20. จิดา******************ักษ์
 21. จิตต************************มจุล
 22. จิตร******รณวร
 23. จิรช**********ี่ยม
 24. จุฑา******ขดวง
 25. เจนน*****************ตอร์
 26. ฉันท*********ช่วย
 27. เฉลิ***************ันท์
 28. ชญาน**********ีกกา
 29. ชญาน**********ณ์พล
 30. ชนัต*****วิตร
 31. ชมพู********************************งแสน
 32. ชลนภ************************ครัว
 33. ชลาล********ถียร
 34. ชวนั**********ธิพร
 35. ชวิน*********รรม
 36. ชัญญ*************ักษ์
 37. ชาริ*******ตะนี
 38. ชิโอ********าเบะ
 39. ชุติ*********ทะเล
 40. ฐิดา********ณแสน
 41. ณัฐจ*****ุญมี
 42. ณัฐฐ***********ารัง
 43. ณัฐธ*********ังข์
 44. ณัฐพ*******ิเศษ
 45. ณิชา*******อำไพ
 46. ดนยา*******าลย์
 47. ดรุณ***********ภรณ์
 48. ดุจท**********************************************************องคน
 49. ดุลย***************ณสาร
 50. ทัตพ*********ริญ
 51. ทิคิ************ญาณ์
 52. ธงชั**************************ืนยง
 53. ธนโชโชติ
 54. ธนธร*******ัตน์
 55. ธนภั****ิเศษ
 56. ธนาว******ุทิม
 57. ธมน *****นทร์
 58. ธัญช********มุติ
 59. น.ส.************************ครัว
 60. น.ส.***********่อทน
 61. น.ส.*************ม่วง
 62. น.ส.**************บัติ
 63. น.ส.********************************ีรัฐ
 64. น.ส.**********************************คล้ำ
 65. น.ส.*************ะกาศ
 66. น.ส.********************************************************** เ
 67. น.ส.***********************************์มูล
 68. น.ส.*******************ครัว
 69. น.ส.****************ลลาภ
 70. นภัส******รมณี
 71. นริศ************************ครัว
 72. นวกม*******ำเภา
 73. นวนุ**********ฤกษ์
 74. นวภั******************ครัว
 75. นส. *********************นากร
 76. นส.จ**********ขียว
 77. นส.ฉ****************ักษ์
 78. นันท******รมนู
 79. นางน***********************************ูรณ์
 80. นางส**************เพ็ญ
 81. นางส******************วงศ์
 82. นางส**************************************กนาย
 83. นางส**************************ครัว
 84. นางส***********านอก
 85. นางส*******************วรรณ
 86. นางส*****************นนท์
 87. นางส***********************************************************g Yu
 88. นางส*****************ญเวศ
 89. นางส**************************************นียม
 90. นางส************************ครัว
 91. นางส********************************ะจาย
 92. นางส********ัชญ์
 93. นางส****************************ครัว
 94. นางส***************ยธิน
 95. นางส*****************ุนทร
 96. นางส***************************ครัว
 97. นางส*************งงาม
 98. นางส********************นนท์
 99. นางส***********ุญพอ
 100. นาย **************************************************************************************************************ครัว
 101. นาย ********แก้ว
 102. นายก***********หล้า
 103. นายก************ะโคน
 104. นายก**************ธาดา
 105. นายช***********************************************************************************************ระทา
 106. นายฎ*****************ิลป์
 107. นายน********ุมพล
 108. นายเ************ิตต์
 109. นายว************************ครัว
 110. นายศ*******************************************************ทธิ์
 111. นิจจ*********คงดี
 112. นิโล******ชมษร
 113. บัณฑ*********ัตน์
 114. บุญฑ******มรูป
 115. บุณว*****************************ฤดี
 116. เบญจ*******ิมาย
 117. เบญจ*************วกุล
 118. ปณิดณิดา
 119. ประก******สีใส
 120. ประศ***********นท์
 121. ประส*******************************************ครัว
 122. ปัณณ****************ินิจ
 123. ปาณภ***************************พงศ์
 124. ปาลิ*****************์กุล
 125. ปิยว***************************รงค์
 126. พญ.ศ******************************************************ศากร
 127. พรทิ*******โคตร
 128. พรทิ****************************ัว
 129. พรนภ***อดคำ
 130. พรพร**********หล้า
 131. พรรณ***********ัพย์
 132. พรรณ*********ังข์
 133. พรรณ******ยมูล
 134. พรรด*******รือง
 135. พ่อแ*****************เอก
 136. พัชร************************************************************************************************************************************************าด
 137. พัฒน**************วรัฐ
 138. พัฒน***************านต์
 139. พัณณ***************วรัฐ
 140. พัสต**********มุทร
 141. พิชญ***********************มุทร
 142. พิชา************ิศม์
 143. พิมพ**********แก้ว
 144. แพร
 145. ภควด***********วรรณ
 146. ภัคว*********งสุข
 147. ภัทร****ำกุล
 148. ภัทร*******หล้า
 149. มณฑิ*********ันท์
 150. มณิส**********************************************ครัว
 151. มนัญ********ตุ้ย
 152. มัลล*****ีมณี
 153. ไม่ป********กนาม
 154. ไม่ป**สงค์
 155. ไม่ป******กนาม
 156. ยมนา*********************************************ปทุม
 157. ยมลพมลพร
 158. ยุพา*****กบุญ
 159. ระวิ******ันทา
 160. รัชญ*****าแสง
 161. รัชม************เนิน
 162. รัฐถ********รณ์
 163. รัตต********ะโคน
 164. รัตท*********************************************************************************นท์
 165. รัตน*************ังษี
 166. รุ่ง******รมสา
 167. วนัส***********ุมพล
 168. วรกม**วงษา
 169. วรวง******เกตุ
 170. วสัน**********************************************เล็ก
 171. วันว******************************ครัว
 172. วารุ*********ขียว
 173. วาสิ*********************************************ยธิน
 174. วิชญ*******************************************ทอง
 175. วินั******************************************************************้วดี
 176. วิระ*********************************ครัว
 177. วิไล*********ะกุล
 178. ศตพร*******ภรณ์
 179. ศศพิ*********สุธี
 180. ศศิธ***************รจน์
 181. ศุภธ*******รลูก
 182. ศุภิ**********************ครัว
 183. สกาว****ปนาท
 184. สมนร*******************************************นาว์
 185. สมพง*******ศิริ
 186. สาวิ******ยงค์
 187. สิปป*****************พงศ์
 188. สิรี*************ถียร
 189. สุทธ********ร์ดี
 190. สุปร*******มทอง
 191. สุพั********ีโฉม
 192. สุพั******ระมี
 193. สุวิ*********ะวัน
 194. ฬพี พลที
 195. อพิช********************ครัว
 196. อภิช**********************ครัว
 197. อภิส***********์กุล
 198. อรชพ****รษฐี
 199. อรณิ********************รัว)
 200. อรทั*****วแดง
 201. อรทั********************************************************ครัว
 202. อรพร************ญญา
 203. อรวร************************************่ลี้
 204. อัจฉ********จิตร
 205. อัษฎ*******ีขาว
 206. อาริ*****นสุด
 207. อิ์งงค์
 208. อุไร********วมณี
 209. อุษม******ำราญ
 210. อุษา*****นงค์