สมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์นางรองพ้งไล้ เกาะ23

อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมพุทธธรรมสงเคราะห์นางรองพ้งไล้ เกาะ23 อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. สมน*****************ุขโข
 2. -
 3. 1. ค*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************ชื่อ
 4. bl4ccats
 5. Daru**e p.
 6. Wanw******imek
 7. กนกช********************************************************************************************************************************************************************************************************นูดำ
 8. กนกพ***สมมา
 9. กนกพ*******มทอง
 10. กนกว**********เจ๊ก
 11. กนกว************************************นทิง
 12. กนกว********************ครัว
 13. กนกอ**************************ว ,
 14. กมลช*********************JENO
 15. กฤตก**********นิยม
 16. กวิน************เกตุ
 17. กัญญ*********ยชนะ
 18. กัญญ***************************ิธนะ
 19. กาญจ*******************ครัว
 20. เก็จ**********ี่ยง
 21. แก้ว*****ศิริ
 22. ขนิษิษฐา
 23. ขนิษ*********มือง
 24. คณิต******านิช
 25. ครอบ******อผกา
 26. จันท********ริโก
 27. จันท*************ารอด
 28. จิตร*******ืนยง
 29. จิรา******รีใส
 30. จุฑา*********ำนับ
 31. จุฑา********ยทอง
 32. จุฬา*******มาลี
 33. เฉลิ********************ครัว
 34. ชญาภ*******รชตะ
 35. ชณัน*************************ครัว
 36. ชนนิิภา
 37. ชนมน****พงค์
 38. ชนิต*****ชูโส
 39. ชไมพ****นมาก
 40. ชลธิ******รสุก
 41. ชลธิ*******ากิจ
 42. ชุติ**************************่ลี้
 43. ชุติ**********สริฐ
 44. ชุติ**********สริฐ
 45. ชุลี***************************************************วารี
 46. ญาตา********ทอง
 47. ฐนิส***********ิษฐ์
 48. ฐานิ*****เตมา
 49. ฐานิ*********รจน์
 50. ฐิตา************วัตร
 51. ฐิติ*******มหมอ
 52. ฐิติ************ตกูล
 53. ณคริ*********แก้ว
 54. ณฐพร*****ขกฤต
 55. ณภัท*********โง้ว
 56. ณัฏฐ****ญสอน
 57. ณัฐช*********งดัง
 58. ณัฐน******น้อย
 59. ณัฐร*******มนวล
 60. ณัฐว**********สดิ์
 61. ณัฐส*********พงศา
 62. ณิชา****************วงศ์
 63. ดวงก*********************ครัว
 64. ดุษณ*********************************************กั๊ว
 65. ตวงร******************ันต์
 66. ทิพว*********ัตน์
 67. ทีมธ**************ัตน์
 68. ธนพร*****หมาะ
 69. ธนาภ*********ย้ม
 70. ธนิต**************ันท์
 71. ธนิน******นนท์
 72. ธรรญ********ริยา
 73. ธัชพ******ินดา
 74. ธัญจ************รกุล
 75. ธัญญ***********ระชา
 76. ธัญล*********************ครัว
 77. ธัญส*******สลับ
 78. ธันย*************************ครัว
 79. ธามน****************ทธิ์
 80. ธิติธิติ
 81. ธีร์*********************ครัว
 82. ธุวา*******ำลือ
 83. น.ส.**************น้อย
 84. น.ส.******************่งมี
 85. น.ส.****************************ลาผง
 86. น.ส.************ยทรง
 87. น.ส.***********************ครัว
 88. น.ส.**********แก้ว
 89. น.ส.*******************ัตน์
 90. น.ส.*************อ่อน
 91. น.ส.****************************************ัฒน์
 92. น.ส.***************************************มงคล
 93. น.สเ*******ใจคง
 94. นภัท*******เลิง
 95. นรมน*******ัมย์
 96. นรีภ************************ครัว
 97. นฤมล*******เลิศ
 98. นฤมล*****อำไพ
 99. นส.ณ**********************ครัว
 100. นัฏฐ**********************ครัว
 101. นันท*****************ิกุล
 102. นันท*************มงคล
 103. นันท**********************ครัว
 104. นางช*****กำพล
 105. นางธ**************ิร์ธ
 106. นางพ**********************************************************************************ศิริ
 107. นางภ***************ุธยา
 108. นางส*****************พงษ์
 109. นางส*************ช้าง
 110. นางส*****************นทร์
 111. นางส****************วงค์
 112. นางส****************************************ญสุข
 113. นางส***************แข็ง
 114. นางส************************ครัว
 115. นางส*************************ครัว
 116. นางส********จบุญ
 117. นางส***************นนาน
 118. นางส*************่งมี
 119. นางส********ระหา
 120. นางส**************ยชนะ
 121. นางส*************************************าจรี
 122. นางส****************************ครัว
 123. นางส**************วงค์
 124. นางส*****************อุดม
 125. นายจ******************************************************นทร์
 126. นายป********************************************************ิรู้
 127. นายป***********************************ำยวง
 128. นายภ************หล้า
 129. นายว****************์ชัย
 130. นิตา******ลิ่น
 131. นิติ******ยลอม
 132. นิสา*******สดิ์
 133. บัณฑ********ินดา
 134. บัณฑ********รือง
 135. บุญธ**********************ครัว
 136. บุศร*********ตะญา
 137. เบญจ********ันตา
 138. เบญจ***********************************ศิริ
 139. ปพิช*******นทร์
 140. ปภาว************ร้อม
 141. ปภาว****************ะกุล
 142. ปภาว*****สกุล
 143. ปริย*******ิมาศ
 144. ปรีย********************************************************************************************่าง
 145. ปัญญ****นทอง
 146. ปัณณ*******นนท์
 147. ปิยะ*****************ครัว
 148. ปุณย********พงศ์
 149. ปุณิ************ส่อง
 150. ผกาม********ิตต์
 151. พงษ์********************************************************************************************************ิตต์
 152. พรธิ********ัตน์
 153. พรพิ******เกษม
 154. พักต**************รไทย
 155. พิชช*********มบาง
 156. พิชช***********มาลา
 157. พิมพ*************ัมภ์
 158. พิมพ******วนปู
 159. พิมพ************ูรณ์
 160. พิมพ*****************สริฐ
 161. เพชร******ีเมฆ
 162. ไพริ*************************************************************รกุล
 163. ฟ้าว*******ชื่น
 164. ภัทร***************************************************บุตร
 165. มณฑิ********วงศ์
 166. มติก*******กดิ์
 167. มนัส****ุขบท
 168. มานิ***************สตร์
 169. เมธา*************ันธ์
 170. ไม่ป********กนาม
 171. รวิภ*******ทราย
 172. ระพี*ัฒน์
 173. ลดาภ********อ่อน
 174. ลินท****************มือง
 175. วราภ**************************ครัว
 176. วราร*********บทิม
 177. วริษ*******************ครัว
 178. วศิน***********ัฒน์
 179. วันส**********วงค์
 180. วาเน******************เซ่น
 181. วิชย********ิลป์
 182. วิภา************ิคุณ
 183. ศศิช*******สกุล
 184. ศศิว********ัตน์
 185. ศิริ*******ตาใจ
 186. ศิริ**********ุสดี
 187. ศิลป***************ัตน์
 188. ศิวั********รทัต
 189. ศุทธ*************************************์กุล
 190. สมฤด*****ราสี
 191. สวนี*****************ครัว
 192. สิตา************เลิศ
 193. สิริ*************้วง
 194. สิริ**********ักดี
 195. สิริ*****************************************************************************************************************************************************************************************************************ษ์
 196. สิริ*********อุไร
 197. สุกา***************************************นนท์
 198. สุขุ*********งสุข
 199. สุนง*********************************ิกุล
 200. สุนิ****ราณี
 201. สุภา********ว่าง
 202. เสาว****************ราพร
 203. หนึ่**********************************************************ครัว
 204. หัถยัถยา
 205. อมิต********ันธ์
 206. อลงก******ัตน์
 207. อัญช***************เต่า
 208. อัตพ*****โมฬี
 209. อาทิ************น้อย
 210. อาภา********************ันทะ
 211. อารณ***********กริม
 212. อำไพ*********กรณ์
 213. อินธ*********วงศ์
 214. อิสย***************ันท์
 215. อุบล*********นอ้น
 216. อุไร*************นงค์
 217. เอ็ล************ทริฟ
 218. ไอรด******เปรม
 219. ไอริ*************ัตน์