กู้ภัยอโสก จุดกันทร

60/10 ถ.เสนาเริ่ทคิด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ภัยอโสก จุดกันทร 60/10 ถ.เสนาเริ่ทคิด ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Elle***leee
 2. Pichamon
 3. PITS********UWAN
 4. Suda********npan
 5. than*******ijit
 6. กมลฉ*********วุฒิ
 7. กมลพ*********งศ์
 8. กรัย***********ด้วง
 9. กัญญ**********ติ๊บ
 10. กันย****************ธภาพ
 11. กัลย*****นการ
 12. กัลย**************วรัช
 13. กาญจ***********อียด
 14. กิดา************นนท์
 15. กิตต*******ันตี
 16. กิตต*******************************************************************************************************วงศ์
 17. กุลส*********ัมโม
 18. เกตุ*********ำรุง
 19. เกศร****************ัตน์
 20. ขนิษ*****มสุข
 21. ขนิษ****ู้ดี
 22. คุณ *********งาม
 23. จารุ********ฮั่น
 24. จิดา******ัถพี
 25. จิรฐ*******วาลา
 26. จิรั**********ครัว
 27. เจน ***โคตร
 28. ฉลอง*****************************อ่อน
 29. ชฎาพ******พธิ์
 30. ชนัญ******************ครัว
 31. ชนาน********โคตร
 32. ชนิต******ธรรม
 33. ชลนภ******ร้อย
 34. ชิดต********ยนอก
 35. ชุติ******oonA
 36. ญาณิ*****นาพร
 37. ฐานิ*****งแดง
 38. ฐิติ******านิช
 39. ณพมน**าตรี
 40. ณรัฐ*************ิดพล
 41. ณัฎฐ********นุ่ม
 42. ณัฎฐ******************************************************จยืน
 43. ณัฐช*******นนท์
 44. ณัฐณ************นกิจ
 45. ณัฐณ**********ันท์
 46. ณัฐพ************กรรม
 47. ณัฐพ*******เบ้า
 48. ณัฐว*******ิศาล
 49. ณัฐว*********************ครัว
 50. ณัฐว*********ันธ์
 51. ณัฐว*********โยหา
 52. ณิชา******นหยง
 53. ดารณ********ปุ๋ง
 54. ดิษย**********วงศ์
 55. ถิรม**********ิคุณ
 56. ทัศน******วงศ์
 57. ธนาภ*********ย้ม
 58. ธนิด**********จนาท
 59. ธันย********่จาง
 60. ธันย************สดิ์
 61. ธันย***นตรี
 62. ธิดา********แผลง
 63. ธิษณ*******ัตน์
 64. น.ส.*************ัมย์
 65. น.ส.*******************กลาง
 66. น.ส.************ลิ้ม
 67. นพพล*****ักดา
 68. นภัส*****************สริฐ
 69. นภัส*******ุญชู
 70. นภัส**************ัตน์
 71. นางท***********************************************************************รัว
 72. นางว******************************************************************บลล์
 73. นางส*******************งมอญ
 74. นางส************ธิพร
 75. นางส*************ุทิศ
 76. นางส*****************************ครัว
 77. นางส**************************************์วาร
 78. นางส*****************พ่วง
 79. นางส**********************์กุล
 80. นางส*************งวัน
 81. นางส************************************ผือก
 82. นางส************ิตร์
 83. นางส*****************ิรัญ
 84. นางส***************************************ักษ์
 85. นางส****************รงค์
 86. นางส**********าวนา
 87. นางส*******************************************************ครัว
 88. นางส***********************ือง
 89. นางส*************นคุณ
 90. นางส*************ันท์
 91. นางส****************นทร์
 92. นางส**************************ครัว
 93. นางส***************************************************************************นุ่น
 94. นางส*********************************าเทศ
 95. นางส******************ยกิจ
 96. นางอ******************************************************รนิล
 97. นายค*******************านิช
 98. นายณ*************นศรี
 99. นายน**********ชื่น
 100. นายน**********************ครัว
 101. นายบ****************************************โสภา
 102. นายพ*********์มณี
 103. นายว******จำปา
 104. นายศ****************ีกูร
 105. นายส************************************************************สงค์
 106. นายส***************ักษ์
 107. นิดา*******รมมา
 108. นิรช*********วงศ์
 109. นิริ*************Nida
 110. บรมพ********รรณ์
 111. บุณฑ*******งนุช
 112. บุษบ******แสง
 113. บูรณ*******ณทอง
 114. เบญญ********************ครัว
 115. ปฏิภ********************************โยธี
 116. ปฐมา********รงค์
 117. ปภาว************แก้ว
 118. ปภาว****************ะกุล
 119. ประภ************************ครัว
 120. ปรีญ************กดิ์
 121. ปัญญ***********ักษ์
 122. ปัณณ************เก้ว
 123. ปัตต*************น้อย
 124. ปาณิ**********ัตน์
 125. ปานช**********รนาค
 126. ปานช**********รนาค
 127. ปานช*********จริญ
 128. ปาลิ****************************โสภา
 129. ปิยธ********ิบาก
 130. ปุณย************ัตน์
 131. เปมิ******ักดี
 132. ผกาม*****งเมฆ
 133. พจนั*********************ครัว
 134. พรทิ**********************************ครัว
 135. พรธิ***ขำคม
 136. พริมริมา
 137. พัชช*********เหลา
 138. พัชร*************ยากร
 139. พัชร*********วณิช
 140. พัชร*******ณีวร
 141. พิจา*********ำรุง
 142. พิชญ**********นทร์
 143. พิญา*******ู่โย
 144. พิธิ**********รรค์
 145. พิมช*******ยิ้ม
 146. พิมพ*****นาวี
 147. พิมพ***********ูลย์
 148. พิมพ**************************ละออ
 149. พิมเ***********รือง
 150. พี่เ**********ดิม
 151. เพ็ช**************************************************************ัตน์
 152. เพ็ญ*************ัญญา
 153. ภรทั*********โลบล
 154. ภัทร*********โภคะ
 155. ภัทร******ะแม่
 156. ภัทร**ิษฐ์
 157. ภัทร**********รรจง
 158. ภัทร******วงคำ
 159. ภัทร*****ได้
 160. ภาวิ*****้หอม
 161. ภาสุ*************ธิ์
 162. ภูณิ*********ุญช์
 163. ภูมิ****ชลพน
 164. แม่ร*****************************************เล็ก
 165. รวีโ*******องดี
 166. รัชภภรณ์
 167. รัตต*********************ครัว
 168. รัตน*****************สริฐ
 169. รัตน****************ัตว์
 170. รุ่ง******ันธิ
 171. เรไร**********ฤกษ์
 172. เรวั*******เย็น
 173. ลลิภ**************ิทย์
 174. ลูกห*****เลิศ
 175. วงศ์*******รพรม
 176. วณิช***********นาสา
 177. วนิด**********ูลย์
 178. วนิด********ันท์
 179. วัชร**********ูลย์
 180. วิจิ*************************************************************************************************************ย์
 181. วิรา**********************ครัว
 182. วิรา************เนิน
 183. วิลา**********************ครัว
 184. วีรญ********โชติ
 185. ศรัณ************วรรณ
 186. ศรีน******ม่วง
 187. ศลิษ***ุญญะ
 188. ศศิธ******รรม
 189. ศิขร**********สโรช
 190. ศิริ******************ครัว
 191. ศิริ**************************************ครัว
 192. ศิริ********ห์ลอ
 193. ศิริ************ิกุล
 194. ศุจิ*******************************************************ะกุล
 195. ศุภส**********************ครัว
 196. สมใจ********โชติ
 197. สมพง******ดศรี
 198. สราน************ักษ์
 199. สิริ*******ภูวา
 200. สิริ***********อภาส
 201. สิริ**********นิยม
 202. สุปว*******************************************************************ุกคน
 203. สุพร*******************************************พ็ชร
 204. สุพิ*******นปุย
 205. สุภั************้วน
 206. สุรั**************************************ิ์สร
 207. เสาว***************************************************************สติน
 208. อชิร***********ฐ์
 209. อติช******ณณีต
 210. อนุธ***********แม้น
 211. อนุศุศรา
 212. อรจิ**********์หาร
 213. อรอน*********ไวย์
 214. อัจฉ****ำวัง
 215. อัญช*****************ครัว
 216. อาริ*********************************สริฐ
 217. อารี*****มจีน
 218. อิศร******่ม่า
 219. ไอยเ***********พงษ์