มูลนิธิเพชรเกษม

มูลนิธิเพชรเกษม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิเพชรเกษม มูลนิธิเพชรเกษม อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. ชญา*********มย์
 2. นัฐ******แก้ว
 3. Mr.P******************************************************************ครัว
 4. Wanc*****Maiz
 5. กรศศ********ามัญ
 6. กฤษด********นนท์
 7. กัลย********ุภาพ
 8. กิตต************************************้นท์
 9. กุลิ******************ครัว
 10. จริย****แก้ว
 11. จิรั************ะยูร
 12. จิรา************ิกุล
 13. ชญาณ**********จริญ
 14. ชญาภ********มย์
 15. ชนิด****************ิชญ์
 16. ชัญญ*******พศาล
 17. ฐิตา***************โชติ
 18. ฐิติ*******ครือ
 19. ณัฏฐ*************ัฒน์
 20. ณัฏฐ**********ะมุล
 21. ณัฐจ*********ักษ์
 22. ณัทก**********รจน์
 23. ธัชพ******ัสสะ
 24. ธีระ************นธุ์
 25. น.ส.**********************************************นทร์
 26. น.ส.******************วชาญ
 27. น.ส.**************ใส
 28. น.ส.**********ตโต
 29. นภัท*******ฒิกร
 30. นลิน*****ธิมา
 31. นัฐพ****วแก้
 32. นันท*******************รุง
 33. นางน*****************ัตน์
 34. นางน*******อยฐ์
 35. นางว*********ลิโบ
 36. นางว*****ซาไก
 37. นางส******************ุฒิ
 38. นางส*********************วชาญ
 39. นางส**************มทวี
 40. นางส*************พียร
 41. นางส*************เกตุ
 42. นางส************เดิม
 43. นางส*****************ันธ์
 44. นางส**********ริห์
 45. นางส************คำใบ
 46. นางส*************าทอง
 47. นางส*****************นธุ์
 48. นางส************าโนช
 49. นาย *********แก้ว
 50. นาย *******************************ครัว
 51. นาย ****************ัฒน์
 52. นายณ**********วารี
 53. นายต*************ัตน์
 54. นายศ**********หลิม
 55. นายศ**********************************************************************ครัว
 56. นายส************นธ์
 57. ประภ*ศิริ
 58. ปรีย******รีใย
 59. ปวีณา ลี
 60. ปัญจ**************ิทย์
 61. พรทิ******************ันธุ
 62. พรพร********นทร์
 63. พรรณ*******งทิว
 64. พัชร*********แย้ม
 65. พัสร*****นนท์
 66. พิชญ***********รจน์
 67. ภคมน********นทกร
 68. ภักส******ธวัช
 69. ภัทธ******มากร
 70. มธุร***********ะการ
 71. มานิ**********วงษ์
 72. ไม่ป********กนาม
 73. ไม่อ*กนาม
 74. รัชย**************ัฒน์
 75. รุ่ง*******ยศรี
 76. ลลิต************โกศล
 77. วรฉั*********ยะ
 78. วราภ*********อย
 79. วิมล********รฬาร
 80. ศรัญ****ทยโต
 81. ศศิธ*********ใหญ่
 82. ศศิภ**สาคร
 83. สิริ********บัติ
 84. สุจิ************รกุล
 85. สุณิ*********ยนต์
 86. สุทิ*******ักดี
 87. สุธา*********กลาง
 88. สุธี**********ิตต์
 89. สุภล********************************ทธิ์
 90. สุรั*******ิชัย
 91. อโนท************************************************าย
 92. อมรา******สาร์
 93. อรทิ*********ยงาม
 94. ออมส*********************วัตร
 95. อานน*******ัตน์
 96. เอกช**************กดิ์
 97. เอษา***********นธุ์