กู้ภัยวาปีปทุม

444 หมู่.25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ภัยวาปีปทุม 444 หมู่.25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. 1. น************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************ บาท
 2. กชกร******นภัย
 3. กฤตพ***********์ชัย
 4. กฤติ***************************จิรา
 5. กาณฑ**************************ียน)
 6. กุสุ***********ันท์
 7. ขจิต****************ทธิ์
 8. ขนิษ*******ญกาศ
 9. คงเด*********ันต์
 10. คุณป***********่กัว
 11. คุณป***********นนาค
 12. คุณร*********************************************ครัว
 13. คุณอ****************************************ตมป์
 14. คุนั**************ษฎร์
 15. จิวั******างถม
 16. จีรภ******งเดช
 17. จุฑา*********ลิ้ม
 18. ฉัตร************สดิ์
 19. ชนญญ******พงษ์
 20. ชนัน****************ัฒน์
 21. ชลิด********ธรรม
 22. ชัยว******************************************จิตร
 23. ณัฏฐ*******ัฒน์
 24. ณัฏฐ********เร็ค
 25. ณัฏฐ*********าทน์
 26. ณัฐจ*******************************ักษ์
 27. เด็ก***********ใหญ่
 28. ทัดส**********วรรณ
 29. ธนาภ********โรดม
 30. ธรีน**************************************************ภร
 31. ธัญช****ฤคณา
 32. ธัญล************ิวาส
 33. ธีร์**************ทร์
 34. ธีระ************นธุ์
 35. น. ส*************ามดี
 36. น.ส.*********สมณะ
 37. น.ส.*************ธรรม
 38. น.ส.**********าล้ำ
 39. น.ส.*******************ะภาพ
 40. น.ส.************ธรรม
 41. น.ส.************โชติ
 42. น.ส.****************ัศน์
 43. นวพร****ิสกล
 44. นวพร****นจี่
 45. นวพร*****มงคล
 46. นวรั*********************ชต์
 47. นส.ศ*********กล้า
 48. นัทป*******ังข์
 49. นันช*****************วรรณ
 50. นาง ***********มไชย
 51. นางส*****************นธุ์
 52. นางส********************ผือก
 53. นางส************ร่าง
 54. นางส*********ัพโส
 55. นางส***************************************************นชัย
 56. นางส*******************************************ทธิ์
 57. นาย ***********างถม
 58. นาย ***************ยงาม
 59. นายจ************พงศ์
 60. นายณ************วงศ์
 61. นายต********************************ุณฑล
 62. นายธ*********กแสง
 63. นายธ**********ำรูญ
 64. นายธ*************นทร์
 65. นายน**************์กาบ
 66. นายป**************แก่น
 67. นายย********************ครัว
 68. นายว***********************************************************************************************นดุล
 69. นายเ***********************************************************************นนาค
 70. นายอ*******ค์นก
 71. นายอ******************************บใช้
 72. นายเ***************************นเต๋
 73. ปรีย**************ญสุข
 74. พรชน*********พงศ์
 75. พรสว****************บัติ
 76. พศวี******ชีวะ
 77. พัชร***********ำปวน
 78. พิชช**********ิกุล
 79. พิชช***********ิกุล
 80. พุทธ*******เล้า
 81. เพีย*******นากร
 82. เพีย*********มนวล
 83. ภัณฑ*********พงศ์
 84. ภัณฑ***********ภูมิ
 85. ภัทร*********พงษ์
 86. ภัทร************บัติ
 87. ภัทร*****************ยากร
 88. มณีร***************ธรรม
 89. ยุทธ*************เมธี
 90. รสสุ***********ษฎร์
 91. รสสุ*************สตร์
 92. รัสร******************าตร์
 93. ไรวิ******าบคำ
 94. ลฎาภ**********โชติ
 95. วรรษ****************านต์
 96. วรวิ***********์ชัย
 97. วัชร*********มาทร
 98. วันว*******ปั้น
 99. วัสน*********ภารส
 100. วิน *****กรสร
 101. วิไล************************************************อคิน
 102. วิไล**************************************************ซจู
 103. เวสา**********โชติ
 104. ศจีพ********ัฒน์
 105. ศราว*******หลิม
 106. สกลว***********************ครัว
 107. สายน*****************************ครัว
 108. สาวิ*******งขลา
 109. สิริ******วงศ์
 110. สุเท******************************************************************************ถาวร
 111. สุนท*******คุ้ม
 112. สุพิ**************************บเมฆ
 113. สุเม***บาส)
 114. โสภณ*******ุนทด
 115. โสภิิดา
 116. หยาด*********ดภัย
 117. หาญช******จงกล
 118. อรวร*********็งติ
 119. อัญช***********พย์