วัดโพธิ์กระสังข์

วัดโพธิ์กระสังข์ 392 ม.2 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสระเกษ 33150

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพธิ์กระสังข์ วัดโพธิ์กระสังข์ 392 ม.2 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสระเกษ 33150 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. **ร่*************************************************************************************************************ิพาน
 2. CFCT*CLUB
 3. กชกร*****จิตร
 4. กชพร******ันต์
 5. กานต**************จตน์
 6. กุลก**************ต้อง
 7. คุณเ**********ซ่ลี
 8. คุณน*********************ิงห์
 9. คุณว**********************************************************************ัว
 10. จิรา*ัตน์
 11. ชยกร****ธนยศ
 12. ชยาก*****ธนยศ
 13. ชยุด*****ทะโร
 14. ชลธิธิชา
 15. ชลธิ************รีดา
 16. ชัยร**************************ครัว
 17. ชาติ*********ชาติ
 18. ชินโ***********ิชญะ
 19. เชี่******************************ยจัส
 20. โชติ*******ไชยะ
 21. ณัฏฐ*************ารัฐ
 22. ดชุร********สอาด
 23. ดาวร*********วนิล
 24. เดือ************าวงศ
 25. ธัญก*************ิกุล
 26. น.ส.*********************************รุ่ง
 27. น.ส.****************วงศ์
 28. น.ส.********ันโท
 29. นงนุ***************************ุ่ม
 30. นงนุ*************************ุ่ม
 31. นพิน***************ัจน์
 32. นริช*************************************************************************ยทอง
 33. นฤมล*****ถวิล
 34. นวเร*********นกูล
 35. นส.จ**************************************บรู้
 36. นส.พ**********************************************************บ้าน
 37. นางม**********วงศ์
 38. นางส*********ิทธิ
 39. นางส******************าแสง
 40. นางส****************วงศ์
 41. นางส***********************************************************************************************************ดม
 42. นางส*********************************ักคำ
 43. นางส**********ีทอง
 44. นางอ***************************************นกิจ
 45. นาย *************กรณ์
 46. นาย *************ัตน์
 47. นายณ*************นีย์
 48. นายณ***********เสนี
 49. นายธ***********าเดช
 50. นายไ***************************************************************ัส
 51. นายเ*************************************คูณ
 52. ปภาพ**********นทน์
 53. ปิยะ************ุภูม
 54. ฝนทิ*******ัญญ์
 55. พ.ต.**************************รบัว
 56. พรกม***กกนท
 57. พระธ************ักษา
 58. พิไล********าพนม
 59. แพรพ********ตกมล
 60. ภัทร***********พงษ์
 61. ภัทร***สดใส
 62. ภัสน***********เสรี
 63. ภาวิ********ันต์
 64. มณฑน************รภัย
 65. มณฑน************รภัย
 66. ยุพา*********ทธิ์
 67. รพีพ******************************สุธา
 68. รัชน*********************************รษฐ์
 69. เรืองยศ
 70. วจนะ**********************************ิชัย
 71. วริน*****่น้า
 72. วิชาวิชา
 73. วิไล*******ชาติ
 74. วีรช********ันธ์
 75. ศศิ ***งทอง
 76. ศิริ****ีรัง
 77. โศจิ*********หลกะ
 78. สุนั********จรัส
 79. อนงค**********ล่ย์
 80. อัลฉ**********************ัพย์
 81. อิสร*************นทร์
 82. ไอลฎ******ระภา

วัดชะอม

วัดชะอม ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดชะอม วัดชะอม ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. เรว**********ัตน์
 2. -
 3. กรรณ*********เพชร
 4. กุลธ**********นทร์
 5. ครอบ***************พนธ์
 6. จันท***************สกุล
 7. จันท*********ณ์ผล
 8. ชญุด**********ิชย์
 9. ชลธิ************รีดา
 10. เชาว*****************************ัพย์
 11. ณปภั*********บศร์
 12. ณัฐช**********นทร์
 13. ทรงก******ิมลา
 14. ทองธ*********มานพ
 15. ธนาก*******ี่ยง
 16. ธีรว***********สริฐ
 17. น.ส *********************าสุข
 18. น.ส.*****************ญชัย
 19. น.ส.**************านพ
 20. น.ส.*******************ศิริ
 21. น.ส.*************************************************โนทก
 22. นงนภ**********นนท์
 23. นพ.ธ*******นตวร
 24. นส.ส***************วงศ์
 25. นาง *********าโนะ
 26. นางน*********พลับ
 27. นางน*************************************************************ระไพ
 28. นางน*******่นาค
 29. นางป********่นคำ
 30. นางศ**********************************************************************************บัติ
 31. นางส**************************************************รัว
 32. นางส*****************เนิน
 33. นางส********จำปา
 34. นางส*************ฆศรี
 35. นางส**************ตกมล
 36. นางส***************************************************************************ปการ
 37. นางส*************บสุข
 38. นางส************กุศล
 39. นางส*************แสง
 40. นางส*****************ิเลน
 41. นางส**************เกตุ
 42. นางส***********************ิกุล
 43. นาย ***********นนท์
 44. นาย ***********เผ่า
 45. นายช***********แก้ว
 46. นายณ*************นีย์
 47. นายท********ขกุล
 48. นายธ**************สริฐ
 49. นายภ**********************************************************************************************ครัว
 50. นายม***************รภัย
 51. นายเ***************************************************าคูณ
 52. นายส**********ินิจ
 53. นายโ*****กงาม
 54. นิภา************รรณ์
 55. เนตร************************หนุน
 56. บรรพ**********เนิด
 57. บริษ**********************ำกัด
 58. เบญญ*****วาดะ
 59. เบญญ******วาดะ
 60. ปิยะ***********แก้ว
 61. ฝนทิ************************** Hua
 62. พระธ***************************มิง)
 63. พลภั******วงศ์
 64. พัสน**********กุศล
 65. พีรย*******จริญ
 66. พุฒิ********องโต
 67. เพชร***********นรุก
 68. ไพศา********ณแสง
 69. รุ่ง********งสุข
 70. วรนิ**********ศ์
 71. วรนิ********วงศ์
 72. วรัท***มาลี
 73. วิไล***********************ัว
 74. วีรว*****************รชัย
 75. ศมณี*********สตร์
 76. ศักด*********************************ูรณ์
 77. ศุภก*******ะชิต
 78. สัปป***************น่ห์
 79. สาธิ*********จคุณ
 80. สุจิ************นงค์
 81. แสงอ***********พศาล
 82. อดุล****ธสุข

วัดป่าเขาเหล็ก

หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าเขาเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ชนุพ****ญนิล
 2. ทรงพ***********************ยากร
 3. น.ส.***********************รัว
 4. น.ส.**********************ครัว
 5. น.ส.*****************ทธิ์
 6. น.ส.**********กำพล
 7. นางน************************************************************************************ครัว
 8. นางส*************น้อย
 9. นางส*************ใหญ่
 10. นาย *************ตติ์
 11. นายก*********ีการ
 12. นายจ***********สง่า
 13. นายธ**************สริฐ
 14. นายว**************ิลป์
 15. ภัทร**************ัฒน์
 16. ภูมิ*****ิพาน
 17. ศิริ***********************************ศรษฐ
 18. สุคน*********ัตน์
 19. สุดา***********ิลป์
 20. อนงค*******************************mart

วัดแม่ตาว

เลขที่ 173 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดแม่ตาว เลขที่ 173 หมู่ 5 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. PCLECLEE
 3. เกษม***************************************ิตร์
 4. คุณ ***************วรรณ
 5. คุณส*************************ครัว
 6. เฉลิ***************มทอง
 7. ชมรม********************ไทย
 8. ชลธิ************รีดา
 9. ชลาธ****************ครัว
 10. ชัญญ********ะกุล
 11. ฐานิ****ขห่อ
 12. ณัฏฐ********กวิท
 13. ณัฐช*******ุขกอ
 14. ดุจเ********ซื่อ
 15. ทิพร********วนส์
 16. ธนัน*********านุช
 17. ธนิน***************ิฐ
 18. ธมกร*********ัฒน์
 19. ธิติ*******าศรี
 20. น.ส ************าตรา
 21. น.ส.*****************สกุล
 22. น.ส.*****************ญชัย
 23. น.ส.*******************เกษม
 24. น.ส.***************************ครัว
 25. น.ส.************โสภา
 26. น.ส.***********นพลี
 27. น.ส.*********** ฉวี
 28. น.ส.***********************************************************************คชัย
 29. น.ส.*************ำสวี
 30. นริช***********************************************************************************
 31. นส.ณ**********ยุทธ
 32. นส.ว*******************ครัว
 33. นส.ว*****************************ัมย์
 34. นันท********************************************************************************ิชัย
 35. นาง *********คำมา
 36. นางพ*************ศรี
 37. นางศ********ยุทธ
 38. นางส***************์จวง
 39. นางส*****************************************************
 40. นางส************เกตุ
 41. นางส******************วณิช
 42. นางส**************จหาญ
 43. นางส****************แก้ว
 44. นางส**************ิเทศ
 45. นางส************รมัต
 46. นาย *************ัตน์
 47. นาย ****************ักดี
 48. นายค********ญรอด
 49. นายช*****************************************ิชญะ
 50. นายณ*************นีย์
 51. นายณ***********หวัง
 52. นายด***********ี่โถ
 53. นายน***********************************************************************************ริยา
 54. นายบ***********ัตน์
 55. นายโ**********************************ครัว
 56. นายพ**************ื่อง
 57. นายไ*********************ครัว
 58. นายไ******************************ครัว
 59. นายภ***********************************วรรณ
 60. นายภ***********************************จรัส
 61. นายเ*********อุบล
 62. นิธิ**************ิชย์
 63. บุญช********************************************************************************์ชัย
 64. เบญจ***********กพุฒ
 65. เบญจ****************ัญญา
 66. พรนภ********วิชา
 67. ไพรั**********ลื้ม
 68. เยาว****ำพระ
 69. รัชน*******ัตน์
 70. รัฐธ*************ัฒน์
 71. วรรณ********ธรรม
 72. วรรษ***********ภศิล
 73. ศรัณ*************ทธิ์
 74. ศศิ ***งทอง
 75. สาลิ********ฒนพร
 76. สุชา**********ถียร
 77. สุรบ********ใจใส
 78. สุรศ*******************************************************วรพล
 79. อรสิ***วรยศ
 80. อริศ**************ิชย์
 81. อุบล************ันท์

วัดป่าสันติธรรม

จ.กาฬสินธุ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าสันติธรรม จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. น.ส***************าดี
 2. Mr.P*****th
 3. Sumi*****************************
 4. กฤดิ***********สกุล
 5. กฤติ***************
 6. กิตต*****************วงศ์
 7. กุลภ*********ยรติ
 8. ครอบ*************************************ยร
 9. ครอบ*********ันทร
 10. คุณช************เลาะ
 11. คุณณ*******ห์ดี
 12. คุณเ********มแสง
 13. คุณน******************นทร์
 14. คุณบ*********ียกง
 15. คุณเ********* ฉวี
 16. คุณป*******จุ้ย
 17. คุณเ**********ถียร
 18. คุณส********สุนา
 19. คุณอ*************จริญ
 20. จริย****ดไทย
 21. ชนิด****อาสา
 22. ชนิต********************
 23. ฐปพณ**************************************************************************************อำพน
 24. ณัฐว*************ิฐผล
 25. ด. ญ*****************งมุญ
 26. ด.ญ *************************************************************
 27. ด.ญ.****************์มู่
 28. ดร.พ********************************
 29. ทินก*****ตุ้ม
 30. ทิพเ*******เงิน
 31. ธนเก************************นิยม
 32. ธนาก*********วรรณ
 33. น ส ********************ันธ์
 34. น.ส.**************ชาติ
 35. น.ส.*********ุขขำ
 36. น.ส.***********นไชย
 37. น.ส.***********ศรี
 38. น.ส.***************************ครัว
 39. น.ส.************สวาด
 40. น.ส.***********งบุญ
 41. นส.ช**********************************
 42. นส.ธ**********าตษ์
 43. นส.น**********************************
 44. นส.ว************โสภา
 45. นส.ว*****************
 46. นส.ศ********************ครัว
 47. นส.ศ******************พรรณ
 48. นส.อ******************
 49. นส.อ********************
 50. นาง **************ุทธ์
 51. นาง **********พลอย
 52. นาง **********นไชย
 53. นาง *************ันธ์
 54. นาง *********นวล
 55. นางก*********************
 56. นางก*******************************
 57. นางบ**************************ุนทด
 58. นางพ****************************************************นท์
 59. นางส************************************ คิม
 60. นางส***************เริง
 61. นางส****************ุโอป
 62. นางส****************ิญพร
 63. นางส******************ารณ์
 64. นางส****************
 65. นาย ***********บพวง
 66. นาย ********อฟ้า
 67. นาย ********************************วียน
 68. นาย **************ีทิม
 69. นายก*****************
 70. นายณ************************
 71. นายธ**********************************ิทธิ
 72. นายน*********พ็ชร
 73. นายน***********************
 74. นายพ****************ัธยา
 75. นายม**************************************************
 76. นายม*******************
 77. นายศ***************************
 78. นายศ********************งกูล
 79. บ้าน******************************
 80. ปิยะ****************รรณ์
 81. พชรม*****************
 82. พญ.ด****************ญเวท
 83. เพชร*********ภูติ
 84. ระพี***************************************************บูรณ
 85. รุ่ง********ถาพร
 86. ฤทัย****************ัฏฐ์
 87. วันช*******************************************ิตย์
 88. วิริ*************************
 89. สลิธ**********บัติ
 90. สุขุ******************
 91. สุภั**********ญชัย
 92. โสภณ*****อสวย
 93. หฤทช***********************************
 94. อธิช*******************
 95. อิทธ*******************

มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย

ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิสัจจพุทธธรรมแห่งประเทศไทย ตำบล กบินทร์ อำเภอ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. จิดา**************วงศ์
 2. ชุมพ*****ชะนะ
 3. ณัฐก*******ฆตรง
 4. ทิพย**********มบุญ
 5. น .ส****************ดิลก
 6. น.ส.****************กษ์
 7. น.ส.**************แตง
 8. น.ส.**************มบุญ
 9. น.ส.*******************************************ิริ)
 10. น.ส.****************ทธิ์
 11. นางท***********นธุ์
 12. นางน********************************************ลป์
 13. นางน******************************************ิลป์
 14. นางป*************************************** คาน
 15. นางส************มดวง
 16. นางส********************ธิ์
 17. นางส**************************************งษา
 18. นางส******************************************ถียร
 19. นางส********************************************มณ์
 20. นางอ***********************************ารณ์
 21. นาย **************ักษ์
 22. นาย *********ชศรี
 23. นายณ***************นทน์
 24. นายธ*********าบาล
 25. นายร*************์ทอง
 26. นายส**************************************
 27. นายอ*************วิมล
 28. นายอ******************************************************ัพย์
 29. ผกาก*************************************************รกุล
 30. พนิด***********ดิ์
 31. เพ็ญ************างค์
 32. ลัลธ*********พงษ์
 33. ศุภช*********ุญชร
 34. สมปอ******ำหู้
 35. สุนี***********่สุด