วัดนิมิตรรัตนาราม

เลขที่102 หมู่6 ต.ตระเปียงเตีย อ. ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดนิมิตรรัตนาราม เลขที่102 หมู่6 ต.ตระเปียงเตีย อ. ลำดวน จ.สุรินทร์ 32220 เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ไม**************
 2. ลำพ**********************************************อหอม
 3. -
 4. Aliy***********************ily
 5. กมลว*******งนิล
 6. กรณษ*******วรรณ
 7. กฤตเ*******ูรณ์
 8. กันต******************ัฒนา
 9. กัลย******************ครัว
 10. กานต*ธิดา
 11. กานต***************ันท์
 12. กิตต********ะโคน
 13. กุลธ***********หลือ
 14. กุลธ******************************สวาท
 15. เก็จ**********ี่ยง
 16. เกศส***************************ีมาก
 17. ขวัญ**********ัลณา
 18. ขวัญ****สุพา
 19. ขวัญ**************นทร์
 20. ครอบ********รสูต
 21. จรรย**********นนท์
 22. จรีร*********ชกุล
 23. จักณ*******ก้วย
 24. จารว*****สนอก
 25. จารุ**********ัญญา
 26. จินต**********นทอง
 27. จิรา*******จำปา
 28. ชนิก**********ิมาน
 29. ชนิษ*****าชัย
 30. ชนิส**********สดาร
 31. ชมาพ*******************ครัว
 32. ชลธิ*******ากลม
 33. ชื่น*****นทอง
 34. ฐิติ******รณโส
 35. ฐิติ*******แก้ว
 36. ณหทั******************ครัว
 37. ณัฐญ******ะกาศ
 38. ณัฐภ********นนท์
 39. เด็ก**************จริญ
 40. เด็ก*************อนิน
 41. ตรีทีทิพ
 42. ถิราิรา
 43. ทวิน*******ัสดี
 44. ธณาภ*******าราช
 45. ธนกา*********************************ค่าย
 46. ธนพร*****าโชค
 47. ธรรม************ยงค์
 48. ธัชพ**********ิศาล
 49. ธันย*********ลิ้ม
 50. ธิติ*****งธูป
 51. น.ส *************ี่ยม
 52. น.ส.*********เด่น
 53. น.ส.********************รือง
 54. น.ส.*****************บุตร
 55. น.ส.***********************ครัว
 56. น.ส.****************ลลาภ
 57. น.ส.**************ะกูล
 58. น.ส.************งศรี
 59. น.ส.**********ระสม
 60. นนทิ*****่จัง
 61. นริศ*********วงศ์
 62. นางส************กพูล
 63. นางส****************แก้ว
 64. นางส************************************นต์
 65. นางส***************งห์
 66. นางส***********านอก
 67. นางส************************************************************************************************************ันโซ
 68. นางส*************กบัว
 69. นางส*****************รมย์
 70. นางส****************พิลา
 71. นางส*************ินิจ
 72. นางส**********************ครัว
 73. นางส**********ฒนวน
 74. นางส************โชติ
 75. นางส*************************ครัว
 76. นางส*********************************งพาน
 77. นางส**************ำราญ
 78. นางส*********************************ยนิล
 79. นางส***********************************************************************************วรรณ
 80. นางส***************ว่าง
 81. นางส***********แจ่ม
 82. นางส**********มควร
 83. นางส**************ยพาล
 84. นางส*************ทาโย
 85. นางส**********************************วงศ์
 86. นางส*****************************************ครัว
 87. นายจ***********************************************************************************************************************************************************************************************************โสภณ
 88. นายช*******************************************ศิริ
 89. นายช******************************************************งค์
 90. นายบ*******************************ากูล
 91. นายย**********************************เสือ
 92. นายศ**************************ธิผล
 93. นายส***********าศรี
 94. นิชช****ชยยะ
 95. นิศา*****นนาค
 96. บุปผ**********สริฐ
 97. ปณิด****ัสดี
 98. ปพิช************ิกุช
 99. ปภาว*****สกุล
 100. ประท*******ธาดา
 101. ประภ**************ิตติ
 102. ปสุต*****ขยัย
 103. ปัณฑ********เสนา
 104. ปานช********รมย์
 105. ปารี*******ตียว
 106. ปิ่น***************************************************ัฒนะ
 107. พรรณ******************ครัว
 108. พรสุ***********จริญ
 109. พัชร*********ดงดี
 110. พัชร**********กล็ด
 111. พัชร*****แก้ว
 112. พัทธ*******จริญ
 113. พิชช************ยแสง
 114. พิชญ**********เลิศ
 115. เพีย************เงิน
 116. แพร ฐิตา
 117. แพรว****************งชัย
 118. ภริต******ญสุข
 119. ภัทท********วงศ์
 120. ภัทร*******นตรี
 121. ภัสส***************ูลย์
 122. ภาคภ****************ุธยา
 123. ภูมิ*********ัตย์
 124. ภูวเ******************สิรา
 125. มณีร********************ครัว
 126. มนัส*****ยชุน
 127. มัลลลิกา
 128. ไม่ป********กนาม
 129. รวิน**********ชาธร
 130. รัชด******คำมี
 131. ริญร****************ทธิ์
 132. ฤชุก********************************************************************************************************่แต้
 133. ลลิต****ศิริ
 134. ลัทธ******มมาก
 135. วรธร*****เย็น
 136. วรวล********ะกิจ
 137. วราร*****************************างภพ
 138. วราล*******ิมาน
 139. วราล*****************ครัว
 140. วาทิ******งแสง
 141. ว่าท***********************แก้ว
 142. วินิ*****นุ่น
 143. วิภา*****งสุข
 144. วิภา****************ัฒนา
 145. วีรว*********************************************************ครัว
 146. วีรว******กรอด
 147. วีรว******นสอน
 148. เวณิ**********ูษิต
 149. ศรัญ********ัลย์
 150. ศิริ**********าวุธ
 151. ศิริ****************ธาดา
 152. ศิริ********่ลี้
 153. ศุภา*************สกุล
 154. สมจิ*********ริยะ
 155. สริญ*****************ครัว
 156. สาริ*********ครูซ
 157. สาวิ*******ชนม์
 158. สิริ********************************ชินา
 159. สิริ**************ทธิ์
 160. สุชา******นอ้น
 161. สุดา*******พศรี
 162. สุทธ************นทร์
 163. สุนิ*********วงค์
 164. สุพร*****าทอง
 165. สุพิ********ญญา
 166. สุภั********ขยัน
 167. สุภา*********นจูม
 168. สุวน*********หล้า
 169. โสรญ*******นุ้ย
 170. อภิญ********ญาโณ
 171. อรรณ*******รลาศ
 172. อรวร**********เนิน
 173. อัจฉ******แก้ว
 174. อัชฉ******จริญ
 175. อินท*******องมา
 176. เอ็ก**** พิก
 177. เอมอ*******ณ์ดี

ที่พักสงฆ์เจริญสามัคคี

บ้านแปะ ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ ที่พักสงฆ์เจริญสามัคคี บ้านแปะ ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Such******uda
 3. Waru*********btim
 4. กนกช********************************************************************************************************************************************************************************************************นูดำ
 5. กนกพ*********สดิ์
 6. กมล ***รภาส
 7. กมลช******บุรี
 8. กมลพ*****ะเทศ
 9. กมลพ******ดศรี
 10. กมลร******งรอด
 11. กรอง********ยะโส
 12. กวีร*******มชีพ
 13. กัญจ*************ัญญา
 14. กัลย*********กรณ์
 15. กัลย***********นทร์
 16. กัลย************************************แก้ว
 17. กัลย****************************************************************************************นธ์
 18. กานต**************************ครัว
 19. กุลธ*******ยทอง
 20. ข้าพ****************************************************************************************************************************************************************************************************************************ธุ
 21. คนธว************ถาวร
 22. ครอบ******มสุข
 23. คริษ*****************************ซียว
 24. คัทธ************************ัตน์
 25. จินต******ร์คช
 26. จุฬา*************ยุคล
 27. เฉลิ***********************ครัว
 28. ชติก***********************************************เพ็ง
 29. ชนิก******ัตนะ
 30. ชนิด*****************ครัว
 31. ชมพู******วสวน
 32. ชยาม********************ถาวร
 33. ชลธิ********************************ัตน์
 34. ชลธิ******พียร
 35. ชลลด**********ทธิ์
 36. ชิษณ********์แฟง
 37. ฐิติ************ตกุล
 38. ณนภา*********************ครัว
 39. ณัชษ*********ฒนธร
 40. ณัฐช***********พงศ์
 41. ณัฐร**********ัมย์
 42. ณัฐว*****ภีระ
 43. ณิชา*******************ครัว
 44. ดรุณ*******************ครัว
 45. ตรีเ*********ขวาง
 46. ตุลา********************************************ครัว
 47. ทัตพ********งกูร
 48. ธนภรธนภร
 49. ธนัช**********นกิจ
 50. ธนัญ*********************ครัว
 51. ธนาพ************พงศ์
 52. ธมนว*****ิรัญ
 53. ธัญช**********ษกุล
 54. ธัญญ*******งสิบ
 55. ธิดา************ปกฤต
 56. ธีรา*************************อ่อน
 57. น.ส ***********วรรณ
 58. น.ส *********กลาง
 59. น.ส.******************ทธิ์
 60. นรมน*******ักดี
 61. นฤสร**********เลิศ
 62. นันท*******วงศ์
 63. นางว**************************ุรัส
 64. นางส**********************สกุล
 65. นางส*****************เกตุ
 66. นางส***************ูรณ์
 67. นางส*****************ทธิ์
 68. นางส******************ดิษฐ
 69. นางส**********************ิทย์
 70. นางส*********************ทธิ์
 71. นางส***********วงคำ
 72. นางส************************ครัว
 73. นางส****************วรรณ
 74. นางส******************ักดี
 75. นางส***************วรรณ
 76. นางส************ญศรี
 77. นางส**********************นไวย
 78. นางส*************ต์ใจ
 79. นางส************มนาม
 80. นายก***********หรีด
 81. นายท****************************************ะยับ
 82. นายท************************ขวาง
 83. นายอ**********************ครัว
 84. นารี************ณากร
 85. นิศา********แผ่
 86. นิศา***********************************************รกุล
 87. นิศา*****************ครัว
 88. นิษฐ**************นนท์
 89. นิสา*******สดิ์
 90. นุชพ******ถาวร
 91. บุณย**********กดิ์
 92. ปภัฎ********ิสาร
 93. ปภัส******************************************************************************************************************************************************************************************เย็น
 94. ปรมา*********สุภา
 95. ปัณฑ**********ะกูล
 96. ปัทม************ขียว
 97. ปิยว*******ญกิจ
 98. เปมิ*****************************นียน
 99. ผกาม********ณฉวี
 100. ผู้บ**********กดวง
 101. พรเท*****************************************************************************งกุล
 102. พรพร********สอาด
 103. พรพร**********์นุช
 104. พรวิ*******ันธ์
 105. พลอย*************************************************บุตร
 106. พวงเ******าทุม
 107. พินา*******ชนใฮ
 108. เพชร******ตนภา
 109. เพีย**************************อ่อน
 110. ไพลิ*******จริญ
 111. ภัณฑ**********ชุ่ม
 112. ภัทร*******ะทอง
 113. ภัทร***********************ครัว
 114. ภัทร******************************************************************ักดี
 115. ภาวิ*******ทะเล
 116. ภูดิ********สดิ์
 117. มัทร**********ขมูล
 118. มินะ****ทายะ
 119. มุฑิ********ุนทด
 120. แมวมมาดี
 121. ไม่ป********กนาม
 122. รตา ******จักร
 123. รัฐก***********ภชน์
 124. รัตน****************************************งกูร
 125. รัตน*******************ครัว
 126. ลัทธ******มมาก
 127. ลาภิ*********ศรณี
 128. วรรณ***********ังข์
 129. วราก*******การ
 130. วัลย*****อุทก
 131. ว่าท***********************แก้ว
 132. วิชุ*******งบุญ
 133. วิทว****ูลณี
 134. วิภา***********วรรณ
 135. วิภา***********************ครัว
 136. วิรั****************โสธร
 137. วิษณ************************ยอร์
 138. ศศิช*******************************************************ครัว
 139. ศศิธ******พ็ชร
 140. ศิริ*********************รมหา
 141. สถาร*****************์เดช
 142. สมคิ****ยงค์
 143. สมจิ*********ริยะ
 144. สมยศ*******่นคง
 145. สร้อ********ตคาม
 146. สวัส***********ษกุล
 147. สาริ************กร
 148. สาลิ******วงษ์
 149. สิรว**********นธิ์
 150. สุชา******ธรรม
 151. สุธา*************สริฐ
 152. สุธา*************ยกุล
 153. สุธี********วงค์
 154. สุพิิชญา
 155. สุภาาวดี
 156. สุภา**********มิตร
 157. สุมั******ามดี
 158. โสดา*********นข้อ
 159. ไสว **************ครัว
 160. อคิร********ดิลก
 161. อนิส*******รุ่ม
 162. อนุจ********แก้ว
 163. อรพิ******ลื่อ
 164. อัจฉ********************************************************************************าผาบ
 165. อัมพ**********จริญ
 166. อุบล*******าวิล
 167. อุษณ*******์มูล
 168. อุษณ************ทกิจ
 169. เอกร*************************************รี่

วัดสว่างบ้านยาง(บ้านกล้วย)

199 หมู่4 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดสว่างบ้านยาง(บ้านกล้วย) 199 หมู่4 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Nuttutty
 3. Thap************ayon
 4. TikT**********him
 5. WHYMHYME
 6. Yani*********mitr
 7. กนกก****มพัด
 8. กนกน********แผ้ว
 9. กฤตช**า ศ.
 10. กฤตย******น้อย
 11. กฤติ**********ิษฐ์
 12. กฤติ*****************************ร้อย
 13. กฤติ***************ารดา
 14. กฤษด********นนท์
 15. กษิด*******วงษา
 16. กังส*********ญปวง
 17. กัลย***********์รอด
 18. กำไล********************ครัว
 19. กุลภ******ีทอง
 20. เกศก************************************************************************************บุตร
 21. ขนิษ*********มือง
 22. คณิน****ธรรม
 23. คนึง**********มพลี
 24. จรูญ********นทึก
 25. จันท*******ญถึก
 26. จันท**********ขะโต
 27. จิตร******พวัน
 28. จินต*******วงษ์
 29. จิรว********แก้ว
 30. จุฑา*************ัพย์
 31. จุฑา***********ต้ม
 32. ฉลอง*********ิขิต
 33. ฉัตร**********************************กดิ์
 34. ฉัตร********อกาศ
 35. ชญาน*********************ครัว
 36. ชฎาภ*******ลิ้ม
 37. ชนกน********ศ์ลา
 38. ชนมน****พงค์
 39. ชนาณ********ภคิน
 40. ชมพู*****งกุล
 41. ชลิต*****าชัย
 42. ชุติ**********ดิ์
 43. โชติ***********รจน์
 44. ญาณิ******วงษ์
 45. ฐานิ**********ธรรม
 46. ฐานิ***วิชา
 47. ฐิตา***************โชติ
 48. ฐิติ************ตกูล
 49. ณรงค************์รอด
 50. ณัฏฐ**************เกษม
 51. ณัฐก*******นสึก
 52. ณัฐช******แก้ว
 53. ณัฐน*************************ครัว
 54. ณัฐพ***************ูรณ์
 55. ณัฐร********************ครัว
 56. ณัฐว*******อนใจ
 57. ณัฐา**อมณี
 58. ณิชา***************************สุข
 59. ดวงก*********************ครัว
 60. เติม************************************************************************************ครัว
 61. ทักษ*********กรคำ
 62. ทิพป********ินิจ
 63. ธนนั*********ันต์
 64. ธนสิ****************พงศา
 65. ธมนว******ัมพร
 66. ธมลว******ลทอง
 67. ธัญญ**************์ชัย
 68. ธัญญ*******งสิบ
 69. ธีรด**********************************************************************************************มงคล
 70. น.ส **************************************************************งสอง
 71. น.ส **************************************************************งสอง
 72. น.ส ***********ักษา
 73. น.ส **************************************************นนาค
 74. น.ส.************มฉาย
 75. น.ส.***************************************************************วชาญ
 76. น.ส.**************ัตน์
 77. น.ส.*****************************************************************************************ครัว
 78. น.ส.*************พ็ชร
 79. น.ส.***********ัมย์
 80. นภมณ***าศรี
 81. นภาพ***************งแท้
 82. นวรั************************ครัว
 83. นส จ********************************************็งรส
 84. นส.ด***********พคุณ
 85. นัทธ*******ัตนา
 86. นางจ**********ิเทพ
 87. นางล*************************ิลึก
 88. นางส****************ณศพร
 89. นางส***************นทร์
 90. นางส*************ช้าง
 91. นางส*****************************************************************************************************ลาง
 92. นางส******************รงค์
 93. นางส************มานพ
 94. นางส*******************ทร์
 95. นางส******************รณ์
 96. นางส******************ุกูล
 97. นางส**************มิตร
 98. นางส*************่ทอง
 99. นางส*********คนวม
 100. นางส*************กล้า
 101. นางส************ตาคำ
 102. นางส*************รีย์
 103. นางส****************************ครัว
 104. นางส***********ดแดง
 105. นางส****************าตย์
 106. นางส***************************************็นใจ
 107. นางส**********************************พงษ์
 108. นางส*******************ันธ์
 109. นางส***************ิงห์
 110. นางส************มป่า
 111. นางส***************ีสัย
 112. นางส**************ขทวี
 113. นางส*************่นตา
 114. นางส*******************************งผสม
 115. นางอ***********************************************************************************************************************************ครัว
 116. นายธ****************************************************ครัว
 117. นายพ**********่อี๋
 118. นายภ*********บาใจ
 119. นายว***********ันต์
 120. นายส********************************ัตน์
 121. นายส*********ตานี
 122. นายส**************************ครัว
 123. นารี******ใจดี
 124. น้ำท****************สกุล
 125. นิชา******งนึก
 126. นิธิ*********าลย์
 127. นิภา******ิลก
 128. นิศา***********ี่ยง
 129. นิศา********นเปา
 130. นีรน********งงาม
 131. บุศร*********โคตร
 132. เบญจ********นทอง
 133. ปฏิม***************ักษ์
 134. ปทุม*********ยบัว
 135. ประด********แก้ว
 136. ปริณ*******เพ็ง
 137. ปรีช*********์ตนะ
 138. ปรีช***************ตุ้ม
 139. ปวรั************สดิ์
 140. ปวิช**********กษ์
 141. ปวีณ*****ทศน์
 142. ปัทม*************วรรณ
 143. พรชน**********ักษ์
 144. พรพร*******************ครัว
 145. พรพิพิมล
 146. พรรณ*******่กุล
 147. พรรณ********************************************************************************************************************************************นนม์
 148. พลอย*********ักษา
 149. พัชร***********ะดับ
 150. พัชร**************************ระภา
 151. พัณณ**********เนิน
 152. พิมพ*****นาวี
 153. พิมพ***ก ศ.
 154. พิมว**********ดทอง
 155. พีรด*******น้อย
 156. พุทธ******************************************************************ธะนะ
 157. ฟ้าใ******โชติ
 158. ภัทร******คงาม
 159. ภัทร*********น้อย
 160. ภัทร**********************************************************เอ็ง
 161. ภาณี**ันทา
 162. ภีรด******ศมณี
 163. มธุร***กีฬา
 164. มาริ***วิชา
 165. ไม่ป********กนาม
 166. ยมลพ******ันธ์
 167. ร.ต.*************************************************************************************************ชาติ
 168. รสิก****นชัย
 169. รัตน*******์ทอง
 170. ริญญ***************ิลป์
 171. ลภัส*********ล้าย
 172. ลภัส***********ุนทด
 173. ลักษ*********ิงห์
 174. วงศพ***********กำจร
 175. วชิร*********ักษา
 176. วรรณ*****************ครัว
 177. วรรณ***********************************************************นธุ์
 178. วรัญ********สาระ
 179. วราร*******นนท์
 180. วริษ*******รีชา
 181. วลิส*******ะศรี
 182. วาเน******************เซ่น
 183. วินิ****************ครัว
 184. วิภา******งกาจ
 185. วิลา*******ทศโล
 186. ศกลว*******************************พิไล
 187. ศริย*****มชุด
 188. ศศิภ*********ชกุล
 189. ศันศ**********ยทอง
 190. ศิรภ******************ครัว
 191. ศิริ*****ัดถา
 192. ศิริ***********โคตร
 193. ศิริ**********์ทอง
 194. ศิริ************จริญ
 195. ศิวพ**********วรรณ
 196. ศุภโ****จแสน
 197. ศุภา*********************ครัว
 198. ศุภิ**************************************มทย์
 199. สมเจ*********************ูลมา
 200. สลิล****************มิตร
 201. สายร*********ารยะ
 202. สาริ*****ะคณะ
 203. สาวิ**********ะทึก
 204. สินป********โชติ
 205. สุชา******กมาก
 206. สุณั********ุศรี
 207. สุดั********นธิ์
 208. สุดา*******์ซอม
 209. สุทธ*********แจ่ม
 210. สุนิ****ราณี
 211. สุปร*******************************************************ครัว
 212. สุพิ*********สงค์
 213. สุภา*******************************************************************************ัมย์
 214. สุรด*************************ครัว
 215. สุรั***********************ุขดำ
 216. หฤษฎ***ุงาน
 217. อณัต**********************ิญญา
 218. อนุจ********แก้ว
 219. อภิญ*********ิตย์
 220. อัญช************ราธร
 221. อัญช*******งพรม
 222. อัญช**********ำรัส
 223. อัมพ**********จริญ
 224. อาทิ*********าตย์
 225. อาภา*******มีผล

วัดป่าเจริญธรรม

บ้านนาคำน้อย เลขที่ 123 หมู่ 10 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดป่าเจริญธรรม บ้านนาคำน้อย เลขที่ 123 หมู่ 10 ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Chererry
 3. K21mK21m
 4. kingkarn
 5. Lali*******n S.
 6. Panwarot
 7. กนิษ****ุญชู
 8. กมลช**********จริญ
 9. กวิน******มาลา
 10. กวิน**************************์มาน
 11. กัญญ********ำนอก
 12. กัณฐ*******ธรรม
 13. กัณฒ**************นนท์
 14. กาญน*****มวัย
 15. กุลน**************************************************ลียว
 16. ขนิษิษฐา
 17. คณิน****ธรรม
 18. ครอบ***********สริฐ
 19. คำมู******ลิ่น
 20. จรีภ*************ัพย์
 21. จันท**************************************************ญสุข
 22. จันท*********ิทยา
 23. จินด************นทร์
 24. จินต******ร์คช
 25. จุฑา**********เกตุ
 26. จุรี***********ัพย์
 27. เจนจ*******มลาย
 28. เจนจ******มศรี
 29. เจษฎ********ล้าย
 30. เจีย*********นธนู
 31. ฉวีว********************************************นิจ)
 32. ชญาน*********************ครัว
 33. ชณัน***************ินท์
 34. ชนัญ************ยรติ
 35. ชนาพ*****องสา
 36. ชนิส******วงค์
 37. ชมพู******ิการ
 38. ชยาม*****งขาว
 39. ชลลด************ครัว
 40. ชลหท**********รรณ์
 41. ชัญญ********************ครัว
 42. โชติ*****************วรรณ
 43. ญดาก***********รกุล
 44. ฐิตาิตา
 45. ฐิติ******งดาว
 46. ฐิติ************ตกุล
 47. ฐิติ*****ำกรด
 48. ฐิติ*ัตน์
 49. ฐีรั******งพูล
 50. ณชนก***ูทอง
 51. ณัฐชชยา
 52. ณัฐต*********ภัทร
 53. ดวงก**************************************ุภาพ
 54. ถนอม**************ันท์
 55. ทวีพ***ัยนุ
 56. ธนชั********************************วงศ์
 57. ธนัช**********ฐกุล
 58. ธนัท*************รือง
 59. ธัชญ***********************ครัว
 60. ธัญช********กรัด
 61. ธัญญ***********องคำ
 62. ธันย*************มบุญ
 63. ธารน*********************************ำราญ
 64. ธิดา********ยสาร
 65. น.ส ******ะกาศ
 66. น.ส.**********************************สบาย
 67. น.ส.************ูลย์
 68. น.ส.****************ัญญา
 69. นภัส*******ทั่ว
 70. นภัส*********นทร์
 71. นเรศ*****ัตน์
 72. นัชชัชชา
 73. นาง **********พลัง
 74. นาง ************ัฒน์
 75. นางด**************************ครัว
 76. นางท***********ชาติ
 77. นางธ****************************************************************************************************************ฒน์
 78. นางส************ญไชย
 79. นางส*****************ันธ์
 80. นางส******************ุณณ์
 81. นางส****************************************************************************************************************************************************************************************จริญ
 82. นางส*************งมาน
 83. นางส***************ัฒน์
 84. นางส*****************ชาติ
 85. นางส****************กเมน
 86. นางส*************รราช
 87. นางส**************ดงดี
 88. นางส*****************่าชม
 89. นางส**********************************************************ัตน์
 90. นางส*************วรรณ
 91. นางส*************พงษ์
 92. นางส**********ภูมี
 93. นางส**************บุตร
 94. นางส*************ุทธา
 95. นางส*************วงค์
 96. นางส********รงจบ
 97. นางส**********ำทับ
 98. นางส******************************************ิรัญ
 99. นางส*************ซ้อน
 100. นาย *********พลัง
 101. นาย *************************************ุมทา
 102. นาย ***********มกิจ
 103. นายค*****************ิรัญ
 104. นายท************************************************ข์ฆะ
 105. นายป****************ันต์
 106. นายเ**********************************************************************************************************เรีย
 107. นายว****************นกุล
 108. นายอ************วรรณ
 109. นายอ******************************************ันตา
 110. นิตย********รมมา
 111. นิธิ******ช้าง
 112. นิศา**********ยิ้ม
 113. บริษ***********ำกัด
 114. บุญส********************ครัว
 115. บุศร**************์เดช
 116. เบญจ*********************************ดสัน
 117. เบญจ****************วรรณ
 118. ปภัส*************รลือ
 119. ปภัส******************************************************************************************************************************************************************************************เย็น
 120. ปรอย***********ัญญา
 121. ประภ**********รือง
 122. ปรีย***************ทธิ์
 123. ปวีณ******ชูจร
 124. ปัณฑ*********ังคะ
 125. ปาเจ************นนท์
 126. ปาริ**********นทร์
 127. ปิยน***********กเมน
 128. ปิยะ********เงิน
 129. ปุณย*************าติ
 130. ผศ.ด***************แก้ว
 131. พรชน****เกิด
 132. พรชั************************************ญกุล
 133. พราว**********นทร์
 134. พลเอ*********พลัง
 135. พสุ ****ัตน์
 136. พอยไยไก่
 137. พัทธ*************ักษ์
 138. พิชช*********มบาง
 139. พิชช*******มมณี
 140. พิชญญนุช
 141. พิมพ*********แอร์
 142. พิมพ***************ักษ์
 143. เพชร******ตนภา
 144. ภัคพ***************ยกุล
 145. ภัฑิ********งศรี
 146. ภัทรรกมล
 147. ภัทร**********บุตร
 148. ภัทร***************************************************************กุล
 149. ภัทร***********จริญ
 150. ภัทร****หลิน
 151. ภูริ******ทาสม
 152. มณฑิ****************************บพาล
 153. มนัญญชยา
 154. มนัส*****ยชุน
 155. มัทน****************กเทล
 156. มาตา********นทอง
 157. มาริ**************************************************************roia
 158. เมธา***********ิสิน
 159. ไม่ป********กนาม
 160. ไม่ป******กนาม
 161. ใยไห********รกุล
 162. ระวี***********บทิม
 163. รัตน***********มฟ้า
 164. ริฌาริฌา
 165. โรมร******ินทะ
 166. วนิส*****************ครัว
 167. วรัช********ื่อง
 168. วราง******************จริญ
 169. วราภ******หล้า
 170. วราภ*******บัติ
 171. ศรัณ*******วชุม
 172. ศศิธ****************************ลการ
 173. ศิรภ******องดี
 174. ศิริ*******าสุข
 175. สมจิ*********ริยะ
 176. สหรั***********กษณ์
 177. สาวิ******************รีย์
 178. สุจิ*********ิตต์
 179. สุนั*******ัยผล
 180. สุภั********ลการ
 181. สุรภ*************เพชร
 182. สุวร**********พกุล
 183. แสงร*******************ครัว
 184. หนึ่***********จ่าง
 185. อภิร************นธุ์
 186. อรนล*********ชษฐ์
 187. อังค***********ยิ่ง
 188. อาทิ************ูรณ์
 189. อาภั*สร ส
 190. อุไร**********วรรณ
 191. ไอยร*************ลกุล
 192. ไอวี**************ป่อง

วัดแม่เจดีย์

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดแม่เจดีย์ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Clai******thon
 3. Juta*******mrod
 4. Lali*************worn
 5. Tany******************************************************aneJ
 6. กชพร***********ษ์กร
 7. กนกน***ศิริ
 8. กมลว**********************************ระโต
 9. กมลว*******งนาค
 10. กรรณ**********ถนอม
 11. กฤตย*******ัศมี
 12. กฤติ*****************************ร้อย
 13. กษิม*********************ครัว
 14. กสิณสิณา
 15. กังส*********ญปวง
 16. กัญญ*******ีทวี
 17. กัญญ*************************ตรี
 18. กานต********นสุข
 19. กิติ**********จรูญ
 20. เกวล**************************************ครัว
 21. ใกล้**********นิมะ
 22. ขนิษ*********มือง
 23. ขวัญ*********ยู่
 24. ขวัญ*******ญทัน
 25. ครอบ***********กษณ์
 26. คิม **ฮยอง
 27. คุณส**************************************สริฐ
 28. คุณา**************ณากร
 29. ไคดะ*******************อุดม
 30. จรงค**************วรรณ
 31. จารุ******วงค์
 32. จิดา************าหลง
 33. จิตร*************************ดาว)
 34. จิตร******พวัน
 35. จินต**********************ครัว
 36. จิรา****************************นพืช
 37. จีรน******ันธุ
 38. จุฑา*************ัพย์
 39. จุฑา*ิพย์
 40. จุฑา*********นนท์
 41. จุฑา**************************************านต์
 42. จุฑา********รรณ์
 43. จุฑา********ปุ้ง
 44. เจีย***********************************************************ว่าง
 45. ฉัฐเ*******ทั่ว
 46. ฉัตร*********จรัส
 47. ชฎาร***********นนท์
 48. ชนกา********พ็ชร
 49. ชนัญ****************ูลย์
 50. ชมพู*********ะอาด
 51. ชลกา*******************************************มนุช
 52. ชลธิ******ะมัย
 53. ชลธิ*************รกุล
 54. ชลิด*********วงศ์
 55. ชาวิ***********พงษ์
 56. ชุติ***********กรศร
 57. ญาดา****************ครัว
 58. ญาตา*********ศิริ
 59. ฐาปน******เร็ว
 60. ฐิตา******ิลก
 61. ฐิตา*******ะสาร
 62. ณริญ****************ศิริ
 63. ณัฏฐ*******ลิ่น
 64. ณัฏฐ***************นทร์
 65. ณัฐธ**********มพลี
 66. ณัฐธ********ัสสา
 67. ณัฐว*******อนใจ
 68. ณิชน***********แป้น
 69. ณิชา**********ะมีป
 70. ณิชา**********ันธ์
 71. ดลพร******์พูล
 72. เดือ**********************ครัว
 73. ตยาค*************ัญญา
 74. เติม************************************************************************************ครัว
 75. ทิพย*************************************** แม่
 76. ทิวา***********ื้อง
 77. ธนภร*******ใหญ่
 78. ธนัญ******ขล้น
 79. ธนัญ******นเคย
 80. ธนัท********ีรพล
 81. ธนาว*****วงคำ
 82. ธนิภ********ยงใส
 83. ธวัล*****************นธุ์
 84. ธวัล***************************ครัว
 85. ธัญช*****ะนัย
 86. ธัญว**********นสุข
 87. ธันย*************มบุญ
 88. ธิชา*********************************************************มรคา
 89. น.ส.***************************************รกุล
 90. น.ส.************************************************************************ระจบ
 91. น.ส.**********ัญญา
 92. น.ส.***********ัตย์
 93. น.ส.****************ตกูล
 94. น.ส.**********รบุญ
 95. น.ส.*******************ครัว
 96. น.ส.************ทียน
 97. นภัท****มพลี
 98. นภาพ********นาภา
 99. นฤพร*******นนท์
 100. นส. **********************************งศุข
 101. นส.ด***********พคุณ
 102. นัชน***********นิกร
 103. นัฐลฐลดา
 104. นางน***********************************ินิจ
 105. นางภ***************บัติ
 106. นางส********วคุณ
 107. นางส****************ชา
 108. นางส********************จริญ
 109. นางส*******************ลือม
 110. นางส*****************************ครัว
 111. นางส****************แก้ว
 112. นางส**********************์กุล
 113. นางส************เย็น
 114. นางส*************ทธิ์
 115. นางส************มไทย
 116. นางส**************านัง
 117. นางส******************ี่ยม
 118. นางส**********ีทอง
 119. นางส**************************ครัว
 120. นางส****************ิพย์
 121. นางส****************************ครัว
 122. นางส**************************************************************************************************************************************************ชาติ
 123. นางส*********************นทร์
 124. นางส********************วงค์
 125. นางส*****************ร้อม
 126. นางส**************************************ันต์
 127. นางส**********เนตร
 128. นางส***************มิตร
 129. นางส***********เสนา
 130. นางส************************************************************************************รจน์
 131. นางส***********************ธิชน
 132. นางส*********องคำ
 133. นางส***************ังสี
 134. นางส***********ทุดม
 135. นางส***************สีลา
 136. นางส*************อน
 137. นางส******************ันโท
 138. นางส******************ัมย์
 139. นางส***************ระภา
 140. นางส***************ัยพร
 141. นางส******************์ทอง
 142. นางส**************มทอง
 143. นางส*************เกิด
 144. นางส********************ครัว
 145. นางแ**************มรอด
 146. นาย ********************ัพย์
 147. นาย **********************************************************************************************************************************rush
 148. นายฐ**************ักดี
 149. นายฐ**********************************************ครัว
 150. นายธ**********************************วงศ์
 151. นายป***********************ครัว
 152. นายส**********************************************************************************จริญ
 153. นายส**********ดารา
 154. นิยด******แจ่ม
 155. นิษฐ*********นธุ์
 156. เบญจ****************วรรณ
 157. ปชาส**********เกตุ
 158. ปฐมพ***************ครัว
 159. ประภ*********์รอด
 160. ปรีย********ำผุย
 161. ปรีย**********ันธ์
 162. ปวีณ*******************ครัว
 163. ป่าน******ชมภู
 164. ปาร์******ชชัย
 165. ปาริ******ีมูล
 166. ปิยธ*********ุกด์
 167. ปิยธ*********ลตรี
 168. ปิยะ********ักดี
 169. ปิยะ***********ภูติ
 170. ผกาว*******หลวง
 171. พจนา****ธารณ
 172. พชรว*********ิตต์
 173. พรทิ********หว่า
 174. พรนภ******ร่าม
 175. พรรณ*********ผือก
 176. พรรษ*************ัศร์
 177. พลอย*******กตยา
 178. พลอย**********สงค์
 179. พัชร*******ิชย์
 180. พัชร**********มศรี
 181. พัชร***********จ่าง
 182. พัชร************รจน์
 183. พัทธ*****************ธรรม
 184. พันธ***********************************************************************************************************************ศรี
 185. พิชช**********างค์
 186. พิชญ************ุขิน
 187. พิชญ****เลิศ
 188. พิทย***************ญกิจ
 189. พิมพ*****นาวี
 190. พิมพ***************ลชัย
 191. พิมพ*********มั่น
 192. พิรญญาณ์
 193. พีรด*************รษฐ์
 194. เพชร*******รีธร
 195. เพ็ช***************บัติ
 196. เพลิ**************************************************************วงษา
 197. แพรว*****ุณไต
 198. ไพลิ*****อุดม
 199. ภัทร***************ิตย์
 200. ภัทร*******ัชชา
 201. ภูรี**********วงษ์
 202. มนัญญชยา
 203. มนัส***********นนท์
 204. เมธา*******ร้อม
 205. ไม่ป********กนาม
 206. ยงพล*********ถาพร
 207. ยมลพ*******ันธ์
 208. ยุวด**********ฉัตร
 209. รณกร*นิยม
 210. รณัท**************ิษฐ์
 211. รวิสิสรา
 212. ระวี***********ทธิ์
 213. รัชช****************านใจ
 214. รัชฎ*********ี่ยม
 215. รัชด******คำมี
 216. รัชน*******สุก
 217. รัตน*******นต๊ะ
 218. ราชั********ัศน์
 219. รุ่งงนภา
 220. แรนด***************************************************************************ุกคน
 221. ฤทัย***********************************งปาน
 222. ลิษา********นทร์
 223. วดี ********************************************************************ยนโห
 224. วรรณ*********ระจก
 225. วรรณ************สดิ์
 226. วรรณ******เต็ม
 227. วรรณ*****สาธร
 228. วลัย*********วณิช
 229. วัชร*******ชื้อ
 230. วัลล**********จริญ
 231. วาสน*******ัตย์
 232. วิลา*************************ักษา
 233. วิไล****************ารดา
 234. ศศิต*******ภูมิ
 235. ศศิม****ู่แส
 236. ศศิม*******ันต์
 237. ศิขร************นชัย
 238. ศินิ***************************นทร์
 239. ศิรป*************ยกุล
 240. ศิรั*****************ฉลิม
 241. ศิริ*************หมาน
 242. ศิริ********ป้อง
 243. ศิริ***********แจ่ม
 244. ศิริ********นทร์
 245. ศิริ*********โตนด
 246. ศุภร***********ษศรี
 247. สมิต********สมิต
 248. สริต**********นชัย
 249. สัชญ*****บุตร
 250. สารน******ซ้วน
 251. สิริ*********สนอง
 252. สิริ************พงศ์
 253. สิวั*************************ครัว
 254. สุธา********เงิน
 255. สุธา*******ำฟ้า
 256. สุพพ**********ินิจ
 257. สุพร******่งาม
 258. สุภั**********้ทอง
 259. สุภา**************************************************************************************ลกิจ
 260. สุภา***************************************************ครัว
 261. สุภา*****ยทอง
 262. สุภี**************์ชัย
 263. หทัย************ิลป์
 264. หัทย***************************************าราช
 265. หัทย****ู่ดี
 266. อนรร***********าทวี
 267. อภิญ*******************ครัว
 268. อัจฉ***********นชัย
 269. อัญจ*********์ขาว
 270. อัญธ*****านิล
 271. อัญร***********************อง
 272. อัสร******สีทน
 273. อานน******ณเดช
 274. อาริ*******ุกิจ
 275. เอื้********อุดม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

หมู่บ้าน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดหนองกาดำบำรุงธรรม หมู่บ้าน ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 0 543 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กชกร*******โชติ
 2. กณิช********นทร์
 3. กมลช**************************รธนู
 4. กมลพ*************************************************************************ครัว
 5. กมลล************************ครัว
 6. กรรว*******รรณา
 7. กฤตพ**********สริฐ
 8. กวิน********เนตร
 9. กวิส********แก้ว
 10. กุลจ**************พศาล
 11. เกศก**********รภาา
 12. เกศส****************************************************************************วอร์
 13. ขวัญ*****ินโณ
 14. ขวัญ*******ินทำ
 15. คณิศณิศร
 16. ครอบ*****Baba
 17. ครอบ***************พิภพ
 18. ครอบ*********์ทอง
 19. จามิ********งทอง
 20. จิตร****************************************************หล้า
 21. จิตร*****************ครัว
 22. จิรโ*****ชยชม
 23. จิรา**************************************งศรี
 24. จุฑา**********เลิศ
 25. ชนัญ****************ูลย์
 26. ชนาก**********************************โชติ
 27. ชนิน*********นทร์
 28. ชมพู**********ธรรม
 29. ชราร*************************************************************************************************************************************************ักษา
 30. ชลธิ*****ดทอง
 31. ชัญญ******************ปุระ
 32. ชัยศ****************************************กีฬา
 33. ชาญช******************ครัว
 34. ชิตา***************************************ันท์
 35. ชุติ*******ัตย์
 36. ชุติ****ณีคง
 37. ฐิตา*******นนท์
 38. ฐิติ************ตกูล
 39. ณฐพล*********ันท์
 40. ณฐมน**ินดา
 41. ณัชญ****************วงศ์
 42. ณัฐธ**********มพลี
 43. ณัฐธ*********ัฒน์
 44. ณัฐพ***************นธุ์
 45. ณัฐร*******สกุล
 46. ณิชก*******รทอง
 47. ณิชา********าคัม
 48. ดนิฐ***รไชย
 49. ดุจต*********นฉาย
 50. ทวิช**************************จียม
 51. ทัญก******มือง
 52. ทัศน*********าสุก
 53. ทัศน***********านัง
 54. ทิพว******าชัย
 55. ธนภร********คพรม
 56. ธนวั********ตาภา
 57. ธฤตา*******รรณ์
 58. ธัชญ***********************ครัว
 59. ธันย*****************ชาติ
 60. ธิศน********แก้ว
 61. น.ส *********************************าเสน
 62. น.ส.***********ปลอด
 63. น.ส.*************นนท์
 64. น.ส.**********************ครัว
 65. นรมน*******มิตร
 66. นัชช*******าลิต
 67. นันท***********************************ธรรม
 68. นางฉ**********หาพล
 69. นางว*****************ภูมิ
 70. นางส**************************************************************ศรี
 71. นางส****************ิงห์
 72. นางส***********************************เกษา
 73. นางส*****************ิเศษ
 74. นางส******************ดิษฐ
 75. นางส************นุ่น
 76. นางส**************จ่าง
 77. นางส*********๋าคำ
 78. นางส**********ีสุข
 79. นางส***************************************************งซิว
 80. นางส*************ลเขต
 81. นางส**************นหอม
 82. นางส******************ันธ์
 83. นางส******************************************ัพย์
 84. นางส******************************************************ักร์
 85. นางส***************สดิ์
 86. นางส***********พธิ์
 87. นางส******************ัตน์
 88. นางส*************************ครัว
 89. นางส****************เงิน
 90. นาย ********************************************************************************************ุล
 91. นาย ***********คุ้ม
 92. นาย *******************************************************************************************************************************เนิน
 93. นายช****************************************************************************************************รจน์
 94. นายว*************************************************************************************สริฐ
 95. นายศ************นนท์
 96. นาวส**********************รรณ์
 97. นุจร**********************************ำโรง
 98. เนตร********ดโฉม
 99. บุญเ******นสุข
 100. บุษบษบง
 101. เบญจ********รมมา
 102. ปราญ***********************************************************************************************บุตร
 103. ปราย****ุกใส
 104. ปัณณ*************ยงค์
 105. ปาณั********นุ่ม
 106. ปานเ*******นารถ
 107. พงศ์*******************จิตร
 108. พรธี******งยืน
 109. พรนั*******ามาส
 110. พรพร*********เนิน
 111. พรพิ**********นเวช
 112. พรอา************************ครัว
 113. พัชรรพร
 114. พัชร**************นสิน
 115. พัทธ****************ัศมี
 116. พัสว****ังดี
 117. พิกุ***ัลยา
 118. พิชช*******************ครัว
 119. พิชญ*******************************อ ลี
 120. พิชญ*****มนึก
 121. พินท********ธรรม
 122. พิมพ***************วุฒิ
 123. พิรง**********สกุล
 124. เพ็ญ*********นุพา
 125. ภรัน***************ุธยา
 126. ภัคป*********หงษ์
 127. ภัสส*******์หอม
 128. มณฑิ***เดชา
 129. มนัส***********นนท์
 130. มานิ***************************************************ิตต์
 131. เมธา*********บุตร
 132. ไม่ป********กนาม
 133. ไม่ป**สงค์
 134. ยุพา*********ภูธร
 135. ยุวเ****ินดี
 136. รสริ***********แก้ว
 137. รัชฎ********ริธร
 138. รัตน***********แก้ว
 139. รัตน******อรชร
 140. รินท***************วงศ์
 141. วนัส**********รมย์
 142. วราภ********อ่อน
 143. วราภ*******น้อย
 144. ว่าท****************หาพล
 145. วิจิ*****************************ค์ดี
 146. วิจิ************ฝาง
 147. วิรง********รรจง
 148. วิไล******ักษา
 149. ศลิษ*****************ครัว
 150. ศศิว********สาร์
 151. ศินั***************************************************************************น่วม
 152. ศิวน*********วงศ์
 153. ศุภา********รีใส
 154. สรวิ**************************ัตน์
 155. สิดา***********จริญ
 156. สิริ*******อุไร
 157. สิริ***********์ทูล
 158. สิริ**********สอาด
 159. สุพั*********************รัว
 160. สุภั********บุตร
 161. สุภา****บพระ
 162. สุวิ*********************************์กุล
 163. เสาว***********เคหา
 164. หทัย******าไม้
 165. ฬุจิ*****************************************รสุข
 166. อภิช******ชิตร
 167. อรอน*********ยมุข
 168. อริศ**********ภูมิ
 169. อริส******อุดม
 170. อัจจ********ารัง
 171. อาทิ************รชุน
 172. อาทิ*******ูลย์
 173. อาภา********แย้ม
 174. อารี*****องแพ
 175. อิสย***************ันท์