มูลนิธิเพชรเกษมน่าน

เขตเมือง ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ

556 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิเพชรเกษมอำนาจเจริญ 556 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37000 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Lakk*na P
 2. Laph**s C.
 3. กฤษณ********นทร์
 4. กัญญ****************นกุล
 5. กันย************ากุล
 6. กาญจ*******************ครัว
 7. กานด*********ทธิ์
 8. กุลณ**********วงศ์
 9. กุลน*******ณศรี
 10. กุสุ***********ันท์
 11. ขวัญ**********************่อคำ
 12. ครอบ***********วคิน
 13. คัทธ******************************************ตน์
 14. คุณก*********รจน์
 15. จณิส*********พไกร
 16. จริย****************ัฒน์
 17. จิดา*******กิจ
 18. จิตต**********ูลย์
 19. จิรั**********************รมมิ
 20. จิรา*****บทิม
 21. จิรา******ะเกษ
 22. จีรญ******ญไชย
 23. จุฑา*********นธ์ุ
 24. จุฑา*******มั่น
 25. จุฑา****คะชา
 26. จุฑา********ษ์คู
 27. ชญาด*******วียร
 28. ชฎาณ***********ูกิจ
 29. ชนกภ******นทวี
 30. ชนกา*********************ครัว
 31. ชนิก******เดชา
 32. ชนิด******วรรณ
 33. ชรอใ********สิริ
 34. ชวลิ*******************************ูกิจ
 35. ชวัล***************************************************ครัว
 36. ชาคร********โยธี
 37. ชามั*************************************ทเสน
 38. ชิสา*******ุขใจ
 39. ชุติ*******รมย์
 40. ไชยว*********ธรรม
 41. ญาณว********ไธสง
 42. ญานุ****าลุน
 43. ฐาปน****บศรี
 44. ฐิติ*********************ครัว
 45. ฐิติ*************ทธิ์
 46. ฐิติ*************ัตน์
 47. ณัฎฐ********นุ่ม
 48. ณัฐก*************ันท์
 49. ณัฐว********วงค์
 50. ณัฐิ*************กลาง
 51. ณิชา*******ัศมี
 52. ทิพย********นแสง
 53. ธราเ******งงาม
 54. ธัญญ*******วขาว
 55. ธิณั*******ูทิศ
 56. ธิษณ*******ระจำ
 57. น.ส.***************วรรณ
 58. น.ส.***********ยทอง
 59. น.ส.********กำใย
 60. นฤดี*********************วะรา
 61. นลิน*************ลิ้ม
 62. นวลป**********กลีบ
 63. นัฏฐ*****กปาน
 64. นันท***********ริยา
 65. นันท*******วงศ์
 66. นางจ********ฟุ้ง
 67. นางณ********************************ครัว
 68. นางว************มิธ
 69. นางส**************งสุข
 70. นางส*******************ไธสง
 71. นางส******************ิตร์
 72. นางส****************************ครัว
 73. นางส***********************************่ตัน
 74. นางส*****************วรรณ
 75. นางส***************ะทอง
 76. นางส***************************ครัว
 77. นางส******************วงศ์
 78. นางส*******************วงศ์
 79. นางส***********่นใจ
 80. นางส*****************มิธ
 81. นางส*************************************************ป้น
 82. นางส*******************่วง
 83. นางส**************อึ้ง
 84. นางส*********************************ิทธิ
 85. นางส***********ะมัด
 86. นางส**********************************ูหลำ
 87. นางส******************************ครัว
 88. นางส*************ีสุข
 89. นาย *************************************************************************************เพ็ง
 90. นายช*********************************************************************************************รัว
 91. นายป************************************************************************ยิ่ง
 92. นายพ**********************วงศ์
 93. นายร**********ีไทย
 94. นายศ*******************ลวดี
 95. นายส***********ศรี
 96. นิพน********************************************************กลาง
 97. นิศา*******************************ีทอง
 98. บุญฑ*******่นคง
 99. บุณย**********ศรนี
 100. ปนัด*******มานะ
 101. ปริย********ชาติ
 102. ปาณิ****************************ร่าม
 103. ปิยน**********ัพย์
 104. ปิยะ**********วรรณ
 105. ผาณิ*********************ครัว
 106. ผุสด**********าะห์
 107. พจนี******มทอง
 108. พณัช***********วรรณ
 109. พณิช**********ฤกษ์
 110. พรพิ*************************************ตอร์
 111. พราว*******์ศรี
 112. พริม************************ครัว
 113. พัชภ******************ยาภร
 114. พิชญ*******************ครัว
 115. พิชญ*****สกุล
 116. พิมผ********ัตน์
 117. พิลา************ปี้ย
 118. เพ็ญ*********ักษ์
 119. แพรพ******************************************รัว
 120. ไพฑู****************************ครัว
 121. ฟองฟ****ูดวง
 122. ภัทร*******ิลัย
 123. ภิญญ***********ะกุล
 124. มนัส**********ญนุช
 125. มิตร***********อมสี
 126. มิลค********์ไข่
 127. เมธิ*********************ครัว
 128. โมกุ******ิเศษ
 129. ไม่ป********กนาม
 130. รัตน********วบัว
 131. ฤทัย***********ัตน์
 132. วนาธ*******รือง
 133. วนาร*******วงศ์
 134. วรณั******************************วียง
 135. วรริ************ักษ์
 136. วรวิ*******ศนที
 137. วัชล*********นชญ์
 138. วัลภ*******จิตร
 139. วัลภ******าเทพ
 140. วิชิ*************บัติ
 141. วิมล********รฬาร
 142. วิลา******ิญโญ
 143. วิศั*********ยไสว
 144. วีรย*****เกตุ
 145. ศิขร*นธาร
 146. ศิริ*********ูรณ์
 147. ศิโร************ังข์
 148. สมพิ************************************************************อก้า
 149. สมาพ*****มรกต
 150. สุชา**********วงษ์
 151. สุชา*******ม่วว
 152. สุณั********************************ิญาณ
 153. สุภา***มงคล
 154. สุภา***********************ครัว
 155. แสงร******เพชร
 156. โสรย********าตร์
 157. อภิช**********พงศ์
 158. อภิญ******อไหล
 159. อรปร*********ักดี
 160. อรพิ**********ิมาย
 161. อัญช**********ลทอง
 162. อัญช*********งสาย
 163. อารี*****วงศ์
 164. อิสร*****งนคร
 165. อุไร******ชื่น
 166. อุไร********ครุฑ
 167. เอกร************************************************************************************************************************************************************5798

มูลนิธิเพชรเกษมสกลนคร

ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร สกลนคร 47000

สมาคมสายธารสะพานบุญโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศจังหวัดหนองบัวลำภู

105/3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมสายธารสะพานบุญโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วประเทศจังหวัดหนองบัวลำภู 105/3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. รั**********************************************************************ิมฮะ
 2. -
 3. APIN********AREE
 4. Chut********************** Abe
 5. Kamo***n U.
 6. Pawe********uwan
 7. กชกร**พกาศ
 8. กนกน**********หนือ
 9. กมลพ**********************************************ครัว
 10. กมลส*********รรมา
 11. กมลส**********************************รรมา
 12. กรภั*****************************************************************************************************ครัว
 13. กวิน*************************************สิริ
 14. กศิช*********************ครัว
 15. กัญญ*ณรัล
 16. กัญญ*************************นุ่น
 17. กัญญ*******************ครัว
 18. กันธ*************ครัว
 19. กัลย***********าทน์
 20. กาญจ*****************ฤกษ์
 21. กิติ**********ทธิ์
 22. เกศิ***ป๊อบ
 23. ครอบ********ยสาร
 24. ครอบ******ดแสง
 25. คัทธ*****************ัตน์
 26. จงกล*****************************ยิ่ง
 27. จักร**************************ครัว
 28. จิรา******าธิป
 29. จิรา******************ครัว
 30. จีรภ******ยชน์
 31. จุฑา*****ินโท
 32. จุฑา****************************************************************************
 33. จุฑา*****ินโท
 34. ชญาน****************ครัว
 35. ชญาภ************************ครัว
 36. ชนาน******สงศร
 37. ชนิพ********นาแค
 38. ชลธิ********งศรี
 39. ชลิด*****มงคล
 40. ชาคร********โยธี
 41. ชุติ************รือง
 42. ชุลี****************ยรติ
 43. ญาดาญาดา
 44. ญาดา****ป้อม
 45. ฑัณท*********งเกษ
 46. ณฐยา*********วงษ์
 47. ณปภั*****วมณี
 48. ณัชณณิชา
 49. ณัฏฐ*****กวิน
 50. ณิชช**********สาโร
 51. ณิชร**********าแซง
 52. ตราภ**********หนิด
 53. ทองด*************************************เพรี
 54. ทิพย****************************************โสภณ
 55. ธนภั***********โชติ
 56. ธนวั**********ุศย์
 57. ธมนต**************โชติ
 58. ธันย*********************ครัว
 59. ธิติ************พงศ์
 60. น.ส.**************************ครัว
 61. น.ส.*********มบุญ
 62. น.ส.***********เพชร
 63. นนท์**********สะแก
 64. นภัส**********************************************************************************************วงศ์
 65. นราล***โตชู
 66. นส.ป************ิญใจ
 67. นางส***************************************************ดแสง
 68. นางส***************งคำ
 69. นางส***********************************************านิช
 70. นางส***************ยาว์
 71. นางส*****************************ครัว
 72. นางส*********สุพร
 73. นางส****************ียร
 74. นางส*********************************************************************************าราช
 75. นางส****************************รัว)
 76. นางส************ขียว
 77. นางส****************************ครัว
 78. นางส**************เตจา
 79. นางส**********************ลชัย
 80. นางส****************สริฐ
 81. นางส****************แก้ว
 82. นางส************************ครัว
 83. นางส***************มถิน
 84. นางส************ีมุข
 85. นางส***********คราม
 86. นางส**********************************ลลาภ
 87. นาย ****************************************************************************************************************************************************่นตา
 88. นายณ**************สดิ์
 89. นายธ*************************************************************************้า
 90. นายศ****************************************************ูลย์
 91. นายส*************เงิน
 92. นายอ**********************************วงศ์
 93. นายอ*********งจีน
 94. บจก *******มทอล
 95. บุญย**********ตรดี
 96. บุญล*********************ครัว
 97. บุริ***************ันต์
 98. เบญจ*********อำไพ
 99. เบญญ***ัฒนะ
 100. ปนัด*********************************นสาร
 101. ปนัด***************ูรณ์
 102. ปรีย**************ภรณ์
 103. ปัญจ*******************************ันทิ
 104. ปัณณ**************สกุล
 105. ปัทม*************************************************************************************ครัว
 106. ปัทม*****************************************************************ครัว
 107. ปัทม********************************************ครัว
 108. ปาริ**********นทร์
 109. ปิยธ*******************ครัว
 110. ปิยว**************************นนท์
 111. ปิยะ********************ครัว
 112. ปุณณ*********โชติ
 113. พรจิ*****************ครัว
 114. พรพิ********ี่ยม
 115. พรสิ********หล็ก
 116. พลัฎ**************ะกูล
 117. พัชร*******ุษบา
 118. พัชร***ิมพา
 119. พัณณ*************นทร์
 120. พิชช******ีสุข
 121. พิณภ*******เดชา
 122. พิมพ*********************ครัว
 123. พิมพ**********โสภณ
 124. พิมพ**********************************************************************************นรอด
 125. แพทอ**********พธิ์
 126. ภัทร*********ภไคย
 127. มณฑล*********ถาวร
 128. มนนฏ************สกุล
 129. มรรษรษณา
 130. เมธา**********นฉาย
 131. โมกุ******ิเศษ
 132. ไม่ป********กนาม
 133. ไม่ป******กนาม
 134. ยศสก******กาสี
 135. ยสุต*******กรณ์
 136. ยุวด************กดิ์
 137. รมย์****************ทธิ์
 138. รมย์********างใจ
 139. รสสุ**** rsk
 140. รัตต**********ญพิศ
 141. รัตน********************************************************************ิมฮะ
 142. รินธ***********ิชัย
 143. รุจิ***********ลมาศ
 144. ลลิด********ังวร
 145. ลักษ**********ทอง
 146. ลักษ**************************รรม)
 147. ลิตาลิตา
 148. ลูกห*************กคิด
 149. วชิร*******กลาง
 150. วรกา*******คำภา
 151. วราท******************ันต์
 152. วริศ******************ากมล
 153. วิภา****ูรณะ
 154. ศตพร********์จิต
 155. ศรัญ******าดึก
 156. ศศิธ****************************นชัย
 157. ศิริ***************************************************ิ์พร
 158. สถาพ****าสูง
 159. สมฤด*********สริญ
 160. สมฤท************ูดิน
 161. สิริ*************งไกร
 162. สุฌั*******เปรม
 163. สุดา*********ิญผล
 164. สุธน*****าพล
 165. สุนิ***********************ัมย์
 166. สุนี*******ล้อง
 167. สุปั************ล่อม
 168. สุพั******ธาดี
 169. สุภน******ีทอง
 170. สุภั***********นนท์
 171. สุรส********ิรัญ
 172. หจก *******์นุต
 173. อนุช****ารอด
 174. อภิส*****ลวัน
 175. อรัญ******นารี
 176. อวัส********ัตน์
 177. อังศ****************านอช
 178. อัจฉ*********แจ้ง
 179. อารย****ีกรด
 180. อำนว************คสุข
 181. อิงท*********ิชย์

วัดศรีรัตนาราม

บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดศรีรัตนาราม บ้านตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Jean*************yhre
 2. Miss********************************ingh
 3. กัณฐ************ัฒน์
 4. กาญจ*************************************มาซี
 5. กานด********สียง
 6. ใกล้**********นิมะ
 7. ขวัญ*******ขกุล
 8. คณะร******งตรง
 9. คุณว*****************ป๋ม)
 10. จริย**********ชัย
 11. จันจ*******โยธา
 12. จันท*********นทระ
 13. จารุ*******าวนา
 14. จิรา**************ันธ์
 15. จุฑา******ณนาม
 16. ฉัตรสุดา
 17. ชญาน******************************************นทร์
 18. ชญาร***********ัตน์
 19. ชลธิ******************************ิฐพร
 20. ชิชฎ***********ญกิจ
 21. ญาตา*********ศิริ
 22. ญารา****************ภรณ์
 23. ญาสุ*********ใจดี
 24. ฐาปณ*****ผ่อง
 25. ฐิตา***********ทธิ์
 26. ฐิติ**************ัฒน์
 27. ณชาภ*********ัตน์
 28. ณัฏฐ**************สริฐ
 29. ณัฏฐ*************เทวี
 30. ณัฐก*******นสึก
 31. ณัฐท********************************************************************านซ์
 32. ณัฐธ************ิงห์
 33. ณัฐววีณ์
 34. ณัฐว********กดิ์
 35. ณัฐว********ฤษฏ์
 36. ณิพี***********าแซง
 37. ตรีร***************************ันท์
 38. ทัณฑ***************ก่า
 39. ทิพย**************ัฒน์
 40. ธนพร****โคตร
 41. ธัญล**************เลิศ
 42. ธันย****๋าคำ
 43. ธีรย**********************************************************************************************************์กิจ
 44. น.ส.*****************************************แย้ม
 45. น.ส.*****************ถานน
 46. น.ส.**********ธิดา
 47. น.ส.************************************************************าตร์
 48. นภัส************************************orf
 49. นภิศนภิศ
 50. นราร******ุนทร
 51. นวลข*************ันท์
 52. นันท*******มายา
 53. นันท******รมนู
 54. นันน*********ตุ้ม
 55. นาง ************ัฒน์
 56. นางจ*********ยิ่ง
 57. นางจ********ริยะ
 58. นางป***********ักษ์
 59. นางส**************************************************************************************************ุปต์
 60. นางส****************พงศ์
 61. นางส******************ูรณ์
 62. นางส***************ัฒน์
 63. นางส****************ีสุข
 64. นางส************ขียว
 65. นางส*********************************************************งฉ่ำ
 66. นางส*******************ัมย์
 67. นางส***********ศิริ
 68. นางส************อุบล
 69. นางส***************ณแดง
 70. นางส****************เงิน
 71. นางส****************************หวัง
 72. นางส********************ายุธ
 73. นางส***********ะมัด
 74. นางส**************************************ุสิต
 75. นางส*****************เงิน
 76. นาย *************สริฐ
 77. นายก*****************************************จุ้ย
 78. นายช****************ุนทร
 79. นายณ*********ลศรี
 80. นายธ*********รกิจ
 81. นายธ*****************************************จิตร
 82. นายศ********************************************************ครัว
 83. นายอ*************ีทอง
 84. นาวา***************พียร
 85. น้ำฝ*****พาทำ
 86. นิตย*****แก้ว
 87. นีรช***************************************************************************************************นทร์
 88. บริษ*****************************************************************กงาน
 89. บุญเ*******************ยไหม
 90. บุญล**********ิชัย
 91. บุญส********ิรัญ
 92. ปฏิภ****************************ักษร
 93. ปนัด***************ูรณ์
 94. ปภาว**********ามอญ
 95. ปรีย******นตูม
 96. ปรีย*******มหมอ
 97. ปองข************************ครัว
 98. ปาณิ*********์ภาค
 99. ปาณิ*******วยพล
 100. ปานช************************************************************************************************************************************าคย์
 101. ปิยน****ถาวร
 102. ปิยว*********สงค์
 103. ปิยว********************************************นนท์
 104. พงศก********เรือ
 105. พรสว****************ยกุล
 106. พัชร************ัฒนา
 107. พัณณ****************************************chuu
 108. พัทธ******************มิตร
 109. พิชช**********ทั่ว
 110. พิชญ*********นยง
 111. พิตะ*************ศฺริ
 112. พิมพ****************นนท์
 113. พิศม******ทิมา
 114. แพรท******งทอง
 115. ภฤศภ******สกุล
 116. ภัคว*********งสุข
 117. ภัทร*********พียร
 118. ภาวิ*******************ครัว
 119. ภูริ**********************งทอง
 120. มินต*****แดร์
 121. รมย์****************ทธิ์
 122. รสริ***มวัน
 123. รัชน********************************************************มงคล
 124. รัตน*********ฉ้วน
 125. รินธ***********ิชัย
 126. ลดาว*****************ครัว
 127. ลภัส********รณขำ
 128. ลลิต***ำสุข
 129. ลัดด******นสอน
 130. วรณั******ยนต์
 131. วรรณ*******แก้ว
 132. วรัส***********************************วงาม
 133. วันด*********************งสุข
 134. วาสน*****สียง
 135. วิวร****งมณี
 136. วุฒิ******ปั้น
 137. ศรัญ******อ่อน
 138. ศรีภ*******************************************************************************************************************************************************************************ัฒน์
 139. ศิริ**************นนท์
 140. ศิริ************านัง
 141. ศิริ********นงค์
 142. ศิริ************จริญ
 143. ศุภม*********รมย์
 144. ศุภร********ะบัว
 145. ศุภิ********ายดี
 146. สุกฤ***************************************ครัว
 147. สุทธ******มานะ
 148. สุนท*******ตน์
 149. สุรั********ฉ้วน
 150. หทัย*******ษาพล
 151. อรอุ********************ครัว
 152. อ้อย***************************************************โนรี
 153. อัคร**********กฤตา
 154. อังค********อภาส
 155. อุษณ***********************กาสี

สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์)

1171/3 ม.2 ซอยหัวโพน ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์) 1171/3 ม.2 ซอยหัวโพน ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Orp
 3. กนกน**********ักษ์
 4. กนกพ*********ิกูล
 5. กฤติ********สุยะ
 6. กฤษด***********าชัย
 7. กัญญ*****************************************************ครัว
 8. กัญญ***************นทร์
 9. กิตต*************กรษร
 10. กีรต************ัฒน์
 11. กุลป***********มชัย
 12. กุลพ**********************ครัว
 13. ครอบ*****************************งาม
 14. ครอบ************าธิป
 15. ครอบ*********ิญโญ
 16. จินต********ติย์
 17. จิรา*******งศรี
 18. จุติ*********วงค์
 19. เจน ***โคตร
 20. ชญาด**************วงศ์
 21. ชญาภ************************ครัว
 22. ชนัฏ******ระคู
 23. ชนิต**************ชิโล
 24. ชนิพ********นาแค
 25. ชาญเ********อาภา
 26. ชิตพ*********************สำลี
 27. ชิตพ*********รกุล
 28. ญาดา***ีบาง
 29. ฐิตา*****************ัฒน์
 30. ณพัต*************ลชัย
 31. ณรัฐ*************ิดพล
 32. ณัฐฐ***********ันท์
 33. ณัฐธ*******แย้ม
 34. ณิชา******************ครัว
 35. ดุจต*********นฉาย
 36. ทิพา*ันท์
 37. ธนุ *******ครัว
 38. ธัญช*******ำธาร
 39. ธัญญ**********ฉัตร
 40. น. ส***************ี่ยม
 41. น.ส.**************ุโมง
 42. น.ส.*********ุนทด
 43. น.ส.***************************ครัว
 44. น.ส.*****************นทัย
 45. น.ส.**********่ต๊ะ
 46. นภัส*************ชกุล
 47. นริด*********ากมล
 48. นรีร*******้วใส
 49. นันท**************ัมย์
 50. นางเ****************งเมธ
 51. นางฉ*******************ยกุล
 52. นางว********าฮาน
 53. นางส*******************************************************************lez
 54. นางส*************ขียว
 55. นางส************ขียว
 56. นางส******************จริญ
 57. นางส********************ีรอบ
 58. นางส****************แก้ว
 59. นางส***********************************รียน
 60. นางส*********************ากุล
 61. นางส****************************************นทร์
 62. นางส**************************************ูศรี
 63. นางส***********อ่าน
 64. นางส*****************เงิน
 65. นาย *********ตุพล
 66. นาย ********************************************************************************************ครัว
 67. นาย **************************************************************องใจ
 68. นายจ****************ุนทร
 69. นายท*******************ิสุข
 70. นายบ***********แก้ว
 71. นายม*****************************ชัย,
 72. นายร*********ีไทย
 73. นายว*******************************************************ันธ์
 74. นายอ*********งจีน
 75. นารา*****วรรณ
 76. เนตร*******มทอง
 77. บุณย******ญสืบ
 78. เบญจ*********อำไพ
 79. เบญญ***ำยาน
 80. ปรัณ*****คำฟู
 81. ปอยฝ*****วรรณ
 82. ปัทม**************************ครัว
 83. ปาริ**********นทร์
 84. ผุสด**********าะห์
 85. พรนั**************สกุล
 86. พรศิ********************ครัว
 87. พลอย***********ุนทร
 88. พัชร******ันธ์
 89. พัทธ****************ันต์
 90. พิไล*********วงค์
 91. พิศม******ทิมา
 92. ภัคจ*********บสุข
 93. ภัทท**************ธรรม
 94. ภาณุ************ะทีป
 95. มณีร*********************ครัว
 96. มัธน******์ทอง
 97. มานิ**************ักษ์
 98. รมย์***********************************ทร์
 99. รวิก**********************ริยะ
 100. รัตน*******************ครัว
 101. รุ่ง****โสภี
 102. วนิศ*******คำภู
 103. วรรณ************เจิด
 104. วราร************ณากร
 105. วริศ*************************ครือ
 106. วสุธ********นทน์
 107. วิภา*****อุไร
 108. ศศิธ*********เลิศ
 109. ศิริ******สำลี
 110. ศิษย***********************************น 97
 111. สกลส************โชติ
 112. สัณห*********************************************ครัว
 113. สาธิ*********ดิษฐ
 114. สาโร*******มาตร
 115. สินน**********ัฒนา
 116. สุกา******มพูน
 117. สุดา********บการ
 118. สุดา************ยงค์
 119. อรจิ*****คราม
 120. อรวิ*********เนตร
 121. อรอุ*******************************************จรูญ
 122. อวภา****ินดา
 123. อัจจ******ดทอง
 124. อารย*******นนท์
 125. อินท***************นนท์
 126. เอริ***โคจร