วัดโพธิ์ศรีสว่าง

บ้านสำราญ 84 ม.4 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดโพธิ์ศรีสว่าง บ้านสำราญ 84 ม.4 ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 45160 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ************************************************************************************************************************************************กลาง
 2. Anchalee
 3. Chal*sa K
 4. Tan ***** wei
 5. Ten lee
 6. กชกร**พกาศ
 7. กชมน*********************รัว
 8. กนกร**** รีป
 9. กนกว***********ทอง
 10. กนต์*********ัตน์
 11. กนิษ*********ิชย์
 12. กมลพ***********ครัว
 13. กรกน********ะกูล
 14. กรวี********นกุล
 15. กรอง*************ักษ์
 16. กฤตพ*********นสาร
 17. กวิน***********ริยะ
 18. กัญช************************************ักษ์
 19. กัลย***********าทน์
 20. กาญจ*************สริฐ
 21. กานต****************รจน์
 22. กิติ************สริฐ
 23. กีรต********ุมาร
 24. กุลณ***********ิชย์
 25. กุลน**************ทธิ์
 26. กุลร***********ทธิ์
 27. ครอบ***********ิชย์
 28. ครอบ*************ทธิ์
 29. คุณว************************ครัว
 30. คุณศ*******************ัทร์
 31. จ.อ.******************************ครัว
 32. จริย**************ูลย์
 33. จันท************************ครัว
 34. จิดา********ิกุล
 35. จิรน**********เนิน
 36. จิรั**************ัฒน์
 37. จิรา**********ิเศษ
 38. จื่อ***ง วู
 39. จุฬา***********ิตนบ
 40. ฉันท******นเชย
 41. ชณัน**************************ครัว
 42. ชนนิ***********ัตน์
 43. ชนิก*******ยกิจ
 44. ชนิด*************************ัตน์
 45. ชไมพ****ญสืบ
 46. ชวฑิ********************************ำโชค
 47. ชาลิ*****งวาฬ
 48. ชุติ************************************************************ะคาม
 49. ญาณว***********นนท์
 50. ญาสุ*********ใจดี
 51. ฐิตา*****ยสิน
 52. ฐิติ**********ัตน์
 53. ณภัท***********์ศรี
 54. ณัชช*************************ัฒนา
 55. ณัฏฐ*****กวิน
 56. ณัฏฐ**********ลิ่น
 57. ณัฐฐ****กาวี
 58. ณัฐด*****ารมี
 59. ณัฐว*****ุกดา
 60. ณิลล*************ิษฐ์
 61. ด.ช.***********รรลุ
 62. ด.ช.*************รรลุ
 63. ดลวล***สมใจ
 64. ดาริ******ชาติ
 65. ดาริ****รสิน
 66. เด็ก****************ธรรม
 67. เด็ก****************ธรรม
 68. เด็ก****************ธรรม
 69. เด่น********หมาะ
 70. ตรีช**********************************************************************้งไป
 71. ตุลย******ญพิศ
 72. ธนัช*******************ครัว
 73. ธนิน*****ูซัน
 74. ธัชญ***********อียด
 75. ธารา********ัญใจ
 76. ธิดา*******************************ันธ์
 77. ธิติติมา
 78. ธิติ************พงศ์
 79. ธิติ************นพล
 80. น.ส.************ทโสม
 81. น.ส.************************ครัว
 82. น.ส.**********ถาวร
 83. น.ส.*********************ครัว
 84. น.ส.*********นชัย
 85. น.ส.*********************รกุล
 86. น.ส.***********รรณ์
 87. น.ส.************แก้ว
 88. น.ส.*****************อร์ฟ
 89. น.ส.*******************ิคุณ
 90. นพวรวรรณ
 91. นวลน****************์ศรี
 92. นส ก*****************ันธ์
 93. นส.ธ************ครัว
 94. นัชค***********************************วุฒิ
 95. นัฏย****************ครัว
 96. นันท************สกุล
 97. นันท******รมนู
 98. นางก********ณีขำ
 99. นางบ**************นศรี
 100. นางส**************ดแสง
 101. นางส********************มซ่า
 102. นางส***************กล้า
 103. นางส*********************ฤกษ์
 104. นางส****************หนือ
 105. นางส****************มศรี
 106. นางส************************************่ตัน
 107. นางส*********************************************************************************************ิทย์
 108. นางส***********นควร
 109. นางส***************อ่อน
 110. นางส***************************************************************้อย
 111. นางส****************************************************************************************ไพรี
 112. นางส*************โล้ว
 113. นางส****************กดิ์
 114. นางส***************ารใจ
 115. นางส************ดหอใ
 116. นางส*************ธรรม
 117. นางส**************************************ไธสง
 118. นางส*******************************รกุล
 119. นาย ************************ครัว
 120. นาย *****************************************************0.-)
 121. นายธ*********ันธ์
 122. นายธ**************ันท์
 123. นายบ*************************************************************************ญนาน
 124. นายพ***************************สดิ์
 125. นายภ************มณฑา
 126. นายม**************************ากุล
 127. นายว********************************2539
 128. นายว**********************ินท์
 129. นายว***************บุตร
 130. นายศ**********หลิม
 131. นายศ*******************************************************************งรอด
 132. นายส**************************ครัว
 133. นายอ**************************************************************ครัว
 134. นายอ************************ุไทย
 135. นิดา***********ครัว
 136. นิธิ********ากูล
 137. นิธิ*******ิแสง
 138. นิภา*********์ยาง
 139. เนตร****ตีทศ
 140. บราล*******************ครัว
 141. บุญส***********มงคล
 142. บุรา************************ติ๊บ
 143. ปณยา*******ัตน์
 144. ปรัช**************บทอง
 145. ปฤณ *********วงศา
 146. ปลื้***********ิตร์
 147. ปวัน*ัตน์
 148. ปัทม***************************ครัว
 149. ปัทม**************************ครัว
 150. ปาณิ*********ดาพร
 151. ปาริ*********พทย์
 152. ปาริ*******บัติ
 153. ปาลิ********************ครัว
 154. ปาลี************ฤกษ์
 155. ปิยะ******************ครัว
 156. ปิยะ************ำราญ
 157. ปิยา***********ากุล
 158. ปุณณ************************************************มทีฟ
 159. ปุณณ*********โชติ
 160. ปุณย************ลือง
 161. ปู่ว***************************************้วยศ
 162. เป๊บ******************างใส
 163. ผกาม*****กสวน
 164. พรรษ*************ัศร์
 165. พลโท****************ฤกษ์
 166. พัชร***********************ครัว
 167. พัชร************นรา
 168. พัตร***************ูรณ์
 169. พีรด**************ักษ์
 170. พุทธ********ินาม
 171. พุทธ******************************ลิสา
 172. ภคพร**************ันธ์
 173. ภัคภ*********วงศ์
 174. ภัทร********นวัน
 175. มณฑล****จุ้ย
 176. มณีร********************************************************************************พกิจ
 177. มนต์*********เนตร
 178. มรรษรษณา
 179. มรรษ******ตะระ
 180. มัทน*****************ครัว
 181. ไม่ป********กนาม
 182. ไม่ป*******กนาม
 183. ยุพา********หลวง
 184. เยาว*********สวาย
 185. รัชช***********ดิษฐ
 186. รัชน**********โครต
 187. รัตน**************************************************************************************************************************สวัส
 188. รัตน*********งศรี
 189. รัตน***************************************************ทอง
 190. รัตน**************************************************นทอง
 191. รัตน**************************************************นทิง
 192. รัตน**************************ตุมร
 193. วรรณ***********ลอร์
 194. วรรณ********์ศรี
 195. วรัญ*******ละออ
 196. วริศ***********สกุล
 197. วสุธ********นทน์
 198. วัชร**********์ตส์
 199. วันเ**********ะกูล
 200. วันช****างโม
 201. วัลล******ถกิง
 202. วาทิ************************วทอง
 203. วิภาาวี
 204. วิภา****ูรณะ
 205. วีรย*****เกตุ
 206. ศตพร********์จิต
 207. ศรุต********************************กษ์
 208. ศุภน********ัยยา
 209. สมาน***โคตร
 210. สราล***ุขผล
 211. สัมฤ********รศรี
 212. สำเน*****************************************************************************ัศมี
 213. สิริ***********รภาพ
 214. สิริ**************************โชติ
 215. สุกุ**********************************************************************ารุณ
 216. สุจิ********พงษ์
 217. สุญา******************************************ยงคำ
 218. สุณท********รทอง
 219. สุนท**********นทอง
 220. สุพิพิกา
 221. สุภน******ีทอง
 222. สุภา**************************ครัว
 223. สุรด********************ครัว
 224. สุรพ*****************************************นคุณ
 225. เสาว******ญาทร
 226. อชิร*******พงษ์
 227. อนุจ*********ิตร์
 228. อนุรักษ์
 229. อภิร**********ศิธร
 230. อมฤต*****จิตร
 231. อรัน******ทเภท
 232. อรุณ*****วจวง
 233. อลิส***********************************************รัว
 234. อัจฉ*************ักษ์
 235. อันธ********ภรณ์
 236. อารย****ีกรด
 237. อารย********ฟื้อ

วัดหัวสำโรง

ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

วัดท่าเดื่อ

ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัดเขาสามยอด

หมู่ 2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดเขาสามยอด หมู่ 2 ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Patc**********************chai
 2. Thayanee
 3. กชมน***********นนท์
 4. กมลรัตน์
 5. กรกน****ลปาน
 6. กรณั**********************ครัว
 7. กลิ่*******************************วรณ์
 8. กัญญ***************นเอง
 9. กัญญ***********นตรี
 10. กันต****************ุษกร
 11. กันย***********ักษ์
 12. กันย*********ชุ่ม
 13. กุลภ********นนท์
 14. ครอบ*********ักษร
 15. ครอบ*****************************เพ็ญ
 16. จริน******ดนุช
 17. จิณณ****พาคำ
 18. จิรน**********เนิน
 19. จิรั***********************ครัว
 20. จุฑา*********เบญจ
 21. เจนจ*******************************************************REAM
 22. เจษฎ*************กษณ์
 23. ชนิก******************ครัว
 24. ชมพููนุช
 25. ชัญญ*****************ามณี
 26. ชัยส******ธรรม
 27. ชุติ*******ทียน
 28. โชติ***มนทา
 29. ญานิ**************************่ยซง
 30. ฐปนพ*******พศาล
 31. ฐิติ************ีสุข
 32. ณัชช***********ถาวร
 33. ณัฎฐ************วงษ์
 34. ณัฐก************สกุล
 35. ณัฐช**************นธุ์
 36. ณัฐณ***********วงศ์
 37. ณัฐพ***********สดิ์
 38. ณัฐพ************ครัว
 39. ณัฐม*********************************ิญผล
 40. ณัฐย********มสิน
 41. ณิชา*********วรรณ
 42. ดวงก*******รสุต
 43. ดวงด*********************************ะกิจ
 44. ตะวั******************ครัว
 45. ทัศน***********************************************ธรรม
 46. ธัญล**************เลิศ
 47. ธัญว******************ชยนา
 48. ธันย*******************************ดิ์
 49. น.ส *************าทอง
 50. น.ส.*********่อุน
 51. นนทก*******มือง
 52. นนทิ*****ชวาล
 53. นพรร*********ะมุด
 54. นมล
 55. นฤภร****เงิน
 56. นส.ป*************โชติ
 57. นันท*******โยธี
 58. นาง *******ูมบ์
 59. นางส**************ัตน์
 60. นางส*********************พนธ์
 61. นางส********************************************************************ูลย์
 62. นางส***********ไทยะ
 63. นางส*****************************************************************ักษ์
 64. นางส**********************************************ะกิจ
 65. นางส*************รรณ์
 66. นางส**************ำนวน
 67. นางส***************************ครัว
 68. นางส****************เงิน
 69. นางส**********นทา
 70. นางส*******************************ะเสน
 71. นางส***********ะมัด
 72. นางส********าสุข
 73. นายภ******************************************************************กลาง
 74. นิมน************************************น์
 75. นิรั*****************************ครัว
 76. นิศา***********ุแสง
 77. เนตร****ตีทศ
 78. แนน
 79. ประภ*********ะโทก
 80. ปรัช**********************ีสิน
 81. ปรีย**********ิฟอง
 82. ปรีย************************************ิวาล
 83. ปวริ*****นนาน
 84. ปัทม**************************ครัว
 85. ปาณิ*****************ครัว
 86. ปิยา***********ากุล
 87. พรพั*********ว่าง
 88. พรสุ*********รีณา
 89. พัชร***************ุธยา
 90. พัชร*****งศรี
 91. พัณณ****************นนท์
 92. พิชญ*************เลิศ
 93. พิมพ*****************วุฒิ
 94. พิมพ****************จิตร
 95. พูนศ***********วลิต
 96. ฟ้าน*******ดสุข
 97. ภัทธ*********นติ์
 98. ภัทร*************ลชิต
 99. ภูริ*******พัตร
 100. ภูริ************บุตร
 101. มนัส**************กตร์
 102. มิสะ***ยาจิ
 103. เมธา********แก้ว
 104. ไม่ป********กนาม
 105. ไม่ป******กนาม
 106. ยุวด***าลอย
 107. ร.ต.**************รือง
 108. รมย์********างใจ
 109. รัตน**********แมน
 110. รำไพ****************************************************************************************นวัง
 111. รุ่ง**********อียด
 112. รุจิ*****ะชัย
 113. ฤทัย***********ัตน์
 114. ลักษ********************ักษ์
 115. ว.สุ*******************************ัทยา
 116. วชิร************สริฐ
 117. วนิด******ุนทด
 118. วลัย************นทอง
 119. วสัน*********านิช
 120. วิชิ**********าตม์
 121. วิชิ**********************านาค
 122. วิรั*****************ักษ์
 123. ศตพร******ิชัย
 124. ศศธร*****จิตร
 125. ศศิป**************ัฒนา
 126. ศิริ***********จริญ
 127. ศีดาศีดา
 128. ศุภม*************ธิ์
 129. สมฤด********แก้ว
 130. สมศร*************************************ัว
 131. สรวง*******************ครัว
 132. สฤษด*****************************************ครัว
 133. สิลี***************************************ฤกษ์
 134. สุจิ*****พพโก
 135. สุนี***************ริยา
 136. สุพิ******สงคำ
 137. สุมา********ัฒนา
 138. สุรศ*****************************************มมาศ
 139. อชิร******ศิริ
 140. อพรร***********ีสุข
 141. อรชิ******ะลวน
 142. อังค*****ลหาญ
 143. อัญช*****มาดง
 144. อัยย************ญลาภ
 145. อาริ********ำชัย

วัดหนองสี่เหลี่ยม

100 หมู่ 11 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดหนองสี่เหลี่ยม 100 หมู่ 11 ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Pani****************************************** Kim
 3. Suda********dnok
 4. กมลว**********************ครัว
 5. กัณฐ*********นอ้น
 6. กานต********หวา
 7. กานต****************************n Na
 8. กิ่ง***********แปลง
 9. กุลย*********ขมาน
 10. ขนิษ*************************ครัว
 11. ครอบ****สีมา
 12. จันส********วรรณ
 13. จิดา*******************ครัว
 14. จิรา*******งใหม
 15. จุฑา**********************************************ทรผล
 16. เจนจ***********************************ครัว
 17. เจิง************************************************** นี๋
 18. เฉลิ**********ิญขำ
 19. ชนิส**********นทร์
 20. ชมพู********รานี
 21. ชลิด*****มงคล
 22. ชลิต***************************นทร์
 23. ชิดช****าสุด
 24. ซีแนีแนน
 25. ณัฐก************************************************ครัว
 26. ณัฐณ***********สดิ์
 27. ณิชา*****************าะห์
 28. ดวงเ************ะกิจ
 29. ทิติ*******าเทพ
 30. ธงชั*******************************************หมาย
 31. ธนภั********วรรณ
 32. ธวัช**********เป๊ก
 33. ธัญท*******ญศรี
 34. ธิติ*****************************จิตร
 35. น.ส.************รเวช
 36. น.ส.*************************************************************ษ์
 37. น.ส.**************ักดี
 38. น.ส.*********************************ฤษฎี
 39. น.ส.****************สริฐ
 40. นภัส*****************ครัว
 41. นภัส***************************************ักษ์
 42. นริน*********************************อ้วน
 43. นันท********สกุล
 44. นันท**********์เทศ
 45. นาง **********พงศ์
 46. นางส*********************ิกูล
 47. นางส*************าตย์
 48. นางส*****************ะกูล
 49. นางส*************************************โยธี
 50. นางส*************ล้อง
 51. นางส***********ะมัด
 52. นายศ*********น้อย
 53. บุญญ**********อดิน
 54. บุญร*********วรรณ
 55. เบญจ********เทห์
 56. ปริต******************ครัว
 57. ปวีณ**********รรณ์
 58. ปัญณ*************สริฐ
 59. ปานท********คล้ำ
 60. ปิยธ********ำปาง
 61. เปรม******วก้า
 62. พรวิ********วงค์
 63. พัชญ********่นคง
 64. พิชช********จตนี
 65. พิชญ*****มั่น
 66. พุฒิ********างาม
 67. ฟ้าป********ดเทศ
 68. ภัทร***********************ครัว
 69. ไม่ป********กนาม
 70. ยสุตุตมา
 71. รฐา *******าโชค
 72. รัตน**************************************************นทอง
 73. ริสส************************ากุล
 74. รุจิ**********รชัย
 75. รุจิ******่เณร
 76. วรรณ******ทรจร
 77. วรริ************ักษ์
 78. วริน*******************************************************์กูล
 79. วิชญ******************ครัว
 80. วิภา*****นไทย
 81. ศศิ *****นวัน
 82. ศิริ******นศรี
 83. ศุภส************แก้ว
 84. ศุภา***************************ริญ
 85. สิริ**********************ครัว
 86. สุชา*******ใจสม
 87. สุชา***************************หุ่น
 88. สุธี*********มือง
 89. สุนั****สมณะ
 90. สุพิ*******วงษ์
 91. เสาว***********ัมย์
 92. อริส*****ตงาม
 93. อัจฉ********************************************************************************พงษ์
 94. อัมร*******ดไสว

วัดปิยะมงคล

หมู่ 23 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดปิยะมงคล หมู่ 23 ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. กชชไ*********ครัว
 2. กนกพ**************นนท์
 3. กมลท********รีย์
 4. กมลพ******ดศรี
 5. กวิน*********นทน์
 6. กานด*****ชารี
 7. จุไร*********วัตร
 8. เจิง************************************************** นี๋
 9. ชญาน************์กิจ
 10. ชนกก*******************ครัว
 11. ชนิก*******ยกิจ
 12. ชลธิ******************ครัว
 13. ฐาปน****ญชิต
 14. ฐาปน**************ปไตย
 15. ณภาภ*******ยงค์
 16. ณัฐก**********กรรม
 17. ณัฐช*********สดิ์
 18. ณัฐม*******เหตุ
 19. ทัชช*****ะเวส
 20. ทัศน******ยยวา
 21. ธนัช********ณเวช
 22. ธนัตัตพร
 23. ธัญญ********************ร์น)
 24. ธิติ*******าสิง
 25. ธิธา********ิลป์
 26. น.ส.******************************************************************************************************************************************************************************************************ตถิ์
 27. น.ส.*********ิดดี
 28. น.ส.****************ัฒนา
 29. น.ส.*************ทั่ง
 30. นนทก*******มือง
 31. นัยน*****สาธุ
 32. นางส***********************์กุล
 33. นางส*******************************************************************************************รงกล
 34. นางส************************************่ทอง
 35. นางส***********************************************************************ย์พอ
 36. นางส***************************ครัว
 37. นางส************************************าคขำ
 38. นางส***********อุ่น
 39. นางส***************ันทะ
 40. นางส******************เพชร
 41. นางส*******************ักษ์
 42. นางส*****************ิษฐ์
 43. นางส**************ักษ์
 44. นางส*********************************************************จริญ
 45. นางส*********************ัพย์
 46. นางส***************************ครัว
 47. นาย ******************************************************************************ิศรี
 48. นายส**************************************************************************บุตร
 49. นายอ*****************************************************************************************************ธรรม
 50. บุษก********ม่วง
 51. ปริส**********แก้ว
 52. ปรีย**************ไชโย
 53. ปวัน**********ิลป์
 54. ปุณณ**********สกุล
 55. พรกน*******จิตร
 56. พรชั************************************************************************นกุล
 57. พัชร*************รกิจ
 58. พัชร**********าพูฯ
 59. พิมพ***********ฑฒโก
 60. พิมพ************ุล
 61. พิมล*********พงศ์
 62. พิรญ*******โถง
 63. เพ็ญ**********ตลอด
 64. ภัคจ*******์ตัน
 65. ภัคจ********์ทอง
 66. ภัทร*****************ครัว
 67. ภัทร****************ครัว
 68. ภูริิชญา
 69. มนวด*********************************************************ีกุล
 70. มนัส**************************ครัว
 71. มนัส****************ชาติ
 72. มนิส********กลาง
 73. มัญช*********************ครัว
 74. มุทิ******ม่วง
 75. มุนิ*******รวิส
 76. ไม่ป******กนาม
 77. ยุพา***********รณ์
 78. รชยา*****สกุล
 79. รตนั*********ิตย์
 80. รัตน**********ัพย์
 81. รินร*************************ศิริ
 82. รุ่ง*****นตรง
 83. ลักษ**********วิกเ
 84. วนิด*********กดิ์
 85. วริศ*****แก้ว
 86. วัชร**************************ักษ์
 87. วายุ***ิษฐา
 88. วิระ*********ัฒน์
 89. วิริ*********องตา
 90. วิลา***********ณภาส
 91. ศรนั***********โกศล
 92. ศศิช****่แต้
 93. ศศิธ*******ักษา
 94. ศาศว************วงศ์
 95. ศิริ******************ุธยา
 96. สมิต*************นธุ์
 97. สวรร***********เส็ง
 98. สุธิ********ะมัย
 99. สุวน**********วรรณ
 100. สุวภ*********************************สกุล
 101. อธิฐ********งแท้
 102. อนัณ****************ิกุล
 103. อภิส***********ีกุล
 104. อริส**ดีใจ
 105. อลิน*******************สาคร
 106. อิศร*********************ครัว