สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์)

1171/3 ม.2 ซอยหัวโพน ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์) 1171/3 ม.2 ซอยหัวโพน ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. -
 2. Orp
 3. กนกน**********ักษ์
 4. กนกพ*********ิกูล
 5. กฤติ********สุยะ
 6. กฤษด***********าชัย
 7. กัญญ*****************************************************ครัว
 8. กัญญ***************นทร์
 9. กิตต*************กรษร
 10. กีรต************ัฒน์
 11. กุลป***********มชัย
 12. กุลพ**********************ครัว
 13. ครอบ*****************************งาม
 14. ครอบ************าธิป
 15. ครอบ*********ิญโญ
 16. จินต********ติย์
 17. จิรา*******งศรี
 18. จุติ*********วงค์
 19. เจน ***โคตร
 20. ชญาด**************วงศ์
 21. ชญาภ************************ครัว
 22. ชนัฏ******ระคู
 23. ชนิต**************ชิโล
 24. ชนิพ********นาแค
 25. ชาญเ********อาภา
 26. ชิตพ*********************สำลี
 27. ชิตพ*********รกุล
 28. ญาดา***ีบาง
 29. ฐิตา*****************ัฒน์
 30. ณพัต*************ลชัย
 31. ณรัฐ*************ิดพล
 32. ณัฐฐ***********ันท์
 33. ณัฐธ*******แย้ม
 34. ณิชา******************ครัว
 35. ดุจต*********นฉาย
 36. ทิพา*ันท์
 37. ธนุ *******ครัว
 38. ธัญช*******ำธาร
 39. ธัญญ**********ฉัตร
 40. น. ส***************ี่ยม
 41. น.ส.**************ุโมง
 42. น.ส.*********ุนทด
 43. น.ส.***************************ครัว
 44. น.ส.*****************นทัย
 45. น.ส.**********่ต๊ะ
 46. นภัส*************ชกุล
 47. นริด*********ากมล
 48. นรีร*******้วใส
 49. นันท**************ัมย์
 50. นางเ****************งเมธ
 51. นางฉ*******************ยกุล
 52. นางว********าฮาน
 53. นางส*******************************************************************lez
 54. นางส*************ขียว
 55. นางส************ขียว
 56. นางส******************จริญ
 57. นางส********************ีรอบ
 58. นางส****************แก้ว
 59. นางส***********************************รียน
 60. นางส*********************ากุล
 61. นางส****************************************นทร์
 62. นางส**************************************ูศรี
 63. นางส***********อ่าน
 64. นางส*****************เงิน
 65. นาย *********ตุพล
 66. นาย ********************************************************************************************ครัว
 67. นาย **************************************************************องใจ
 68. นายจ****************ุนทร
 69. นายท*******************ิสุข
 70. นายบ***********แก้ว
 71. นายม*****************************ชัย,
 72. นายร*********ีไทย
 73. นายว*******************************************************ันธ์
 74. นายอ*********งจีน
 75. นารา*****วรรณ
 76. เนตร*******มทอง
 77. บุณย******ญสืบ
 78. เบญจ*********อำไพ
 79. เบญญ***ำยาน
 80. ปรัณ*****คำฟู
 81. ปอยฝ*****วรรณ
 82. ปัทม**************************ครัว
 83. ปาริ**********นทร์
 84. ผุสด**********าะห์
 85. พรนั**************สกุล
 86. พรศิ********************ครัว
 87. พลอย***********ุนทร
 88. พัชร******ันธ์
 89. พัทธ****************ันต์
 90. พิไล*********วงค์
 91. พิศม******ทิมา
 92. ภัคจ*********บสุข
 93. ภัทท**************ธรรม
 94. ภาณุ************ะทีป
 95. มณีร*********************ครัว
 96. มัธน******์ทอง
 97. มานิ**************ักษ์
 98. รมย์***********************************ทร์
 99. รวิก**********************ริยะ
 100. รัตน*******************ครัว
 101. รุ่ง****โสภี
 102. วนิศ*******คำภู
 103. วรรณ************เจิด
 104. วราร************ณากร
 105. วริศ*************************ครือ
 106. วสุธ********นทน์
 107. วิภา*****อุไร
 108. ศศิธ*********เลิศ
 109. ศิริ******สำลี
 110. ศิษย***********************************น 97
 111. สกลส************โชติ
 112. สัณห*********************************************ครัว
 113. สาธิ*********ดิษฐ
 114. สาโร*******มาตร
 115. สินน**********ัฒนา
 116. สุกา******มพูน
 117. สุดา********บการ
 118. สุดา************ยงค์
 119. อรจิ*****คราม
 120. อรวิ*********เนตร
 121. อรอุ*******************************************จรูญ
 122. อวภา****ินดา
 123. อัจจ******ดทอง
 124. อารย*******นนท์
 125. อินท***************นนท์
 126. เอริ***โคจร