วัดทรงศิริพัฒนาราม

247/8 บ้านคำแสนสุข ต.โพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดทรงศิริพัฒนาราม 247/8 บ้านคำแสนสุข ต.โพธิ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. ATIP*****KUBO
 2. Crai************nton
 3. NARU*********TAM
 4. SIRE***************ISIN
 5. กมลช**********จริญ
 6. กมลล***************ัตน์
 7. กมลว***********ตน์
 8. กรกน*******าสาท
 9. กรุณ******มะลา
 10. กัญญ**********รจนะ
 11. กัณฐ************ัฒน์
 12. กันย******************ญกุล
 13. กาญจ*******รี่ย
 14. กิตต*******เตชะ
 15. กิตต***********นทร์
 16. กุลจ******************ครัว
 17. กุสุ*************ท์
 18. เกณิ*************นนท์
 19. เกวล*******แก้ว
 20. ครอบ*********ทธิ์
 21. ครอบ**************************านดี
 22. ครอบ*******ญะมี
 23. คุณ ********************ชกุล
 24. จินต****************รกุล
 25. จิรั***********กษ์
 26. เจน **************ครัว
 27. ฉัตร***************************************************cial
 28. ฉัตร******************************************ial
 29. ชฎาณ***********ูกิจ
 30. ชนกน***********นทร์
 31. ชนัน*******ารัก
 32. ชนาก**********สาระ
 33. ชนาธ*************************แก้ว
 34. ชมพู*****งกุล
 35. ชไมภ********จริญ
 36. ชลลด********************************************************น ซู
 37. ชิณก******************************ลชัย
 38. ชิตภภากร
 39. ชุติ***********นทร์
 40. ชุติ********************************ชิมา
 41. โชติ*ส ฤ.
 42. ฐิติ****องมี
 43. ฑิตย**********************รัว
 44. ณธกร****ระคู
 45. ณัชพ******ใหญ่
 46. ณัฏฐ**************ัฒน์
 47. ณัฏฐ***************ครัว
 48. ณัฐก**********ะกูล
 49. ณัฐก********วงค์
 50. ณัฐพ*****ัตน์
 51. ณัฐพ******อรุณ
 52. ณัฐอ*******สดวก
 53. ตรีท************็ญผล
 54. ถิรภ*******มศรี
 55. ทัตณ*******ศิลา
 56. ทิพย**********วงศ์
 57. ทิพา************จริญ
 58. แทนข************************************************บสาย
 59. ธงชั**********ันท์
 60. ธญนั**************าการ
 61. ธนพร****ะหาก
 62. ธนวร*************************วงษ์
 63. ธนาภ*******ฐสอน
 64. ธนุแ******ครัว
 65. ธัญช*******ำธาร
 66. ธันย******เกิด
 67. ธิวา********วงค์
 68. น.ส.***************************************************************************ธิ์
 69. น.ส.****************ยงผล
 70. น.ส.****************ทกุล
 71. น.ส.**************************************************************************************************************************ณ์
 72. น.ส.********************************************************************************************************************ัฒนะ
 73. นพมา**อำมา
 74. นพวร*****ินดี
 75. นภัช*********ชาติ
 76. นภัส******************************************นนท์
 77. นภัส******นตรี
 78. นวรั**********พ็ญ
 79. นวลป**********กลีบ
 80. นัทช**********จิตร
 81. นับน*******วงค์
 82. นาง **************************************มนึก
 83. นางส******************ันท์
 84. นางส******************รจน์
 85. นางส*******************รัง
 86. นางส*********************************รัว
 87. นางส****************แก้ว
 88. น่าง*********************มซ่า
 89. นางส**************ยงคำ
 90. นางส**************บเชย
 91. นางส****************************ครัว
 92. นางส**************นทอง
 93. นางส***************************************************มณ์
 94. นางส**********************************************************************************************************************************************************************วหุน
 95. นางส******************************ครัว
 96. นางส**************รมณี
 97. นางส***********บทิม
 98. นางส**************แก้ว
 99. นางส************ป้อม
 100. นางส************ากูล
 101. นางส**********************************************************************************รขจร
 102. นางส***************ธรรม
 103. นางส*************************************************งดี
 104. นางส**************งคุล
 105. นางส****************************ครัว
 106. นางส***************ญสุข
 107. นางส***********ะมัด
 108. นางส***************ูศรี
 109. นางส**********หล้า
 110. นางส***********ญยืน
 111. นางส*************ูรับ
 112. นางส************ธรรม
 113. นาย **************รงค์
 114. นายจ****************ุนทร
 115. นายด*****************ัฒนา
 116. นายธ***********ิตต์
 117. นายไ*********************ครัว
 118. นายภ*******บัติ
 119. นายเ******ขผุย
 120. นิตย*******ักษา
 121. ปภัส*******มไทย
 122. ประก****************************************************ุญมา
 123. ประเ**************************พทย์
 124. ปริว*รตน์
 125. ปรีช****าวัง
 126. ปาจร********มแสน
 127. ปาริ***************ฐกุล
 128. ปิยธ*************************วทอง
 129. ปิยะ********ไพรี
 130. ปิโย******************ครัว
 131. เป๊บ******************างใส
 132. เปรม*********โชติ
 133. ผกาย**********์ทวี
 134. ผ่อง*********มสวน
 135. ผาณิ*****มทอง
 136. พชรพ***************************มราช
 137. พรนั**************สกุล
 138. พรไพ****************************วงษ์
 139. พรรณ***********งสาร
 140. พศวั****่คู้
 141. พัชร********ตตรง
 142. พัณณ***************************ครัว
 143. พัณณ***************************บุพิ
 144. พิชญ******่อคำ
 145. พิมพ****************************ครัส
 146. พิมพ******ัญญา
 147. พิศม******ทิมา
 148. เพ็ญ*********เพ็ญ
 149. เพลิ**********วรรณ
 150. แพรว***********ลูก
 151. ภัคจ*******************************************่าง
 152. ภัทร**************ัมพ์
 153. ภัทร********กามะ
 154. ภัทร********นวัน
 155. มนตร*******************************************************ัพย์
 156. มรรษรษณา
 157. มลธิ*********ื่อง
 158. มัลล**********ุงพร
 159. เมทิ**********ทธิ์
 160. เมธา***************ิกุล
 161. ไม่ป********กนาม
 162. ยลรด******องคำ
 163. ย่าเ******นทอง
 164. รติก**หงษา
 165. รวิส*****************************ิ์ผล
 166. รสวล*****เติม
 167. รุ่ง*******ีทุน
 168. ลดาว*****ยไหม
 169. ลภัส*******มพวง
 170. ลักษ*********อทอง
 171. วชิร*********************ครัว
 172. วรรณ*********ยิ่ง
 173. วราง*********มตรี
 174. วรีร********่นใจ
 175. วลัย**********ากูล
 176. ว่าท****************ชื่น
 177. วาวร**************ิกุล
 178. วิภา*******วาโส
 179. วิลา*********ถนอม
 180. วิสิ*******************ุธยา
 181. วี,น****************************************************************ครัว
 182. วีสส*********************************พงค์
 183. ศจรี***********************************งสาร
 184. ศราย**********ลชัย
 185. ศศิ *****จริญ
 186. ศิริ************ิดขำ
 187. ศิริ************ลีลา
 188. ศิริ********ชาทม
 189. ศิโร***********ัตน์
 190. ศิษฏ**********ูสิก
 191. ศุภน*********าสิต
 192. โศจิ***********ิขิต
 193. สมใจ********************************นกุล
 194. สราร**************ทธิ์
 195. สราว*********ะกิจ
 196. สาวิ*****รศรี
 197. สิริ*************ันท์
 198. สิริ************วงษ์
 199. สุกฤ******ิธนะ
 200. สุฑา*******ิไทย
 201. สุดร******ชีวะ
 202. สุทธ**********************ครัว
 203. สุทธ*********สนอง
 204. สุทั*******ิศรี
 205. สุพั********ัสสร
 206. สุภั**********าลดง
 207. สุภา*************ชกุล
 208. สุภา**********จียก
 209. สุวพ******ุทโธ
 210. อมรร*************องคำ
 211. อรจิ*********************************วุฒิ
 212. อรพร*******ชคาม
 213. อริญ**********ะอาด
 214. อริย**********************************************************************************************************ัตนา
 215. อัจจ*******ุไทย
 216. อัญช************นนท์
 217. อาณด******นหา
 218. อารี***************************วรรณ
 219. อินทิรา
 220. อินท*********สาลี
 221. อุณา********ฮาชิ
 222. เอมอ********ทธิ์