กลุ่มหมื่นไมค์ เพชรบูรณ์

เข้ามารับหีบเองที่บริษัท

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กลุ่มหมื่นไมค์ เพชรบูรณ์ เข้ามารับหีบเองที่บริษัท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. อรพิมพ์
 2. กชกร****************ครัว
 3. กนกว*******หาญ
 4. กนกว************ิลป์
 5. กนิษ*********าละ
 6. กมลช*****รนคร
 7. กรชว*********พงษ์
 8. กวิส***************ศกูล
 9. กวิส*******มือง
 10. กัณต***ันดี
 11. กานด*********ุุ่น
 12. กานต**********************************************************วงศ์
 13. กานต***************สกุล
 14. กิธิ**********จตน์
 15. เกตุ******มแสน
 16. ขวัญ**********หวาน
 17. คณุต**************ิรัญ
 18. คุณป*********กลัด
 19. จรรย******รจน์
 20. จันจ*****จตรง
 21. จารุ******แก้ว
 22. จิตร***********แพ่ง
 23. จิรป*********เพชร
 24. จิรา*********ห่วง
 25. จิรา**************************ากาศ
 26. ชญาณ***********ปฐพี
 27. ชญาน******เดชะ
 28. ชฎาพ******พธิ์
 29. ชนกน***********นทร์
 30. ชนัญ************************กูล
 31. ชนิส******เร็ว
 32. ชลธิ********วรรณ
 33. ชลลด*************ูลย์
 34. ชลาล*********แก้ว
 35. ชัยภ*******เสนา
 36. ชินภ************ี่ยง
 37. ญาดา*****************ครัว
 38. ณภทร*******ูลย์
 39. ณภัท*****าหอม
 40. ณัฎฐ*******ันทา
 41. ณัฏฐ******สนุย
 42. ณัฐก***********ยกุล
 43. ณัฐชฐชยา
 44. ณัฐชัฐชา
 45. ณัฐณ********์ศรี
 46. ณัฐํ**************************************ิงห์
 47. ด.ช.************จตาบ
 48. ดมิส******อพิน
 49. ดวงน*****************************************************ครัว
 50. ทิชุ**********************************************พธิ
 51. ทิตา***********ิรัญ
 52. ทิพา************จริญ
 53. เทพ ****************************************************ากิจ
 54. ธนดล******ิงห์
 55. ธนภร*************ัฒน์
 56. ธนาว*********าชัย
 57. ธนุแ******ครัว
 58. ธัญว************************ครัว
 59. ธันว***********ันท์
 60. น.ส.******************รงค์
 61. น.ส.***************ัตน์
 62. น.ส.***********************************************************************************************************ันนา
 63. น.ส.***********มือง
 64. น.ส.**********************************************************************************าบ
 65. น.ส.***********************ครัว
 66. น.ส.****************************************************************************************************************************ยมศร
 67. นริน**********นงาม
 68. นันท*******มายา
 69. นางส*****************************รัว)
 70. นางส***************ัฒน์
 71. นางส***************************ครัว
 72. นางส*************ธิพล
 73. นางส*******************************************************รัว
 74. นางส************มาลา
 75. นางส*******************ิกิจ
 76. นางส********************************************************************************************************************นุ้ย
 77. นางส****************************************งศรี
 78. นางส***************นทร์
 79. นางส*********ินดา
 80. นางส*****************ันต์
 81. นางส****************ัพย์
 82. นางส********************************************************************************************ุณมี
 83. นางส************นแคน
 84. นางส*************************************************************ะวัต
 85. นางส**************ล้าย
 86. นางส*****************ันโท
 87. นางส******************ยิ่ง
 88. นางส***********ะมัด
 89. นางส**********************************************************************************รกุล
 90. นางส*********************ครัว
 91. นางส**********มบุญ
 92. นาฏสสินี
 93. นาย **********************************************************************ครัว
 94. นาย *************************************************************************เกษม
 95. นายก**************พธิ์
 96. นายก**************************กดิ์
 97. นายน**********ีิยง
 98. นายไ************************ครัว
 99. นายภ*********ริยะ
 100. นายว***********ะสิน
 101. นายอ********************************************ิลาศ
 102. นิตย*******นกุล
 103. นิษา*****************************บุตร
 104. บุษย*********ะแปง
 105. บุษร*******าแสง
 106. เบญจ*******************คงยศ
 107. ปพนว***********นธุ์
 108. ปภัส***********************นยาว
 109. ปรมพ**********ิกุล
 110. ปรัต***********ร่าม
 111. ปริช***********นทร์
 112. ปรีย******************ขตต์
 113. ปัณณ*********จรัส
 114. ปานช********************************************************************************************************************************************คย์
 115. ปาลิ**********************************งBTS
 116. ปุณญ**********วุฒิ
 117. พณิต***************รมณ์
 118. พรชน*********พงศ์
 119. พรรณ*******มาลา
 120. พรสุ**********รมพร
 121. พศิก*******ช่าง
 122. พัชร*นทร์
 123. พิชช*******เกตุ
 124. พิชญ********รธนะ
 125. พิชญ******่อคำ
 126. พิมพ***ดา -
 127. พุธิ***************************************์ทอง
 128. เพ็ญ************นชัย
 129. เพีย*******************วงศ์
 130. ไพลิ****ยิ่ง
 131. ภมร ***********************************************************************************รรณ
 132. ภัทร********ภวัง
 133. ภัทร*******************ครัว
 134. มณีน*******รศรี
 135. มนนฏ************สกุล
 136. มนรด***นตรี
 137. มนัส******************นทร์
 138. มรรษรษณา
 139. มลฤด******พงษ์
 140. มายดายด์
 141. มินต********************************************ฎากร
 142. ไม่ป********กนาม
 143. ไม่ป********กนาม
 144. ยศสก******กาสี
 145. รัศม*****จิตร
 146. ริญญ********************เดชา
 147. ลดาว*****ยไหม
 148. ลัดด******นสอน
 149. และค***ครัว
 150. วรรณ*******ช้าง
 151. วราง*********มตรี
 152. วราว********ันต์
 153. วริศ********นตรี
 154. วลัย***********************************ิทย์
 155. วีรย*********นนท์
 156. ศรัญ******อ้วน
 157. ศรีอ*******ริ้ง
 158. ศศิช****่แต้
 159. ศิรด***ุญสม
 160. ศิริ*************************************************ครัว
 161. ศิริ*รรณ
 162. ศิริ**********อยสุ
 163. ศุจิ*ันท์
 164. สถาพ****าสูง
 165. สาธน*****ปาตี
 166. สาริ*****ะเวก
 167. สิทธ*******รมธิ
 168. สิริ**********หมาะ
 169. สิริ****************์กุล
 170. สุกั***********กดิ์
 171. สุกั******เพ็ง
 172. สุธิ*************วงศ์
 173. สุธิ****ระณี
 174. สุธิ*********สริฐ
 175. สุนิ*******ย่อง
 176. สุนี*********โสภา
 177. สุปว************************ครัว
 178. สุภา******อยู่
 179. สุรส*******************ครัว
 180. สุรี*************************************อุดม
 181. สุรี*******จรัส
 182. หนึ่**********น้อย
 183. อทิต******แก้ว
 184. อรพิ*****พงค์
 185. อรพิิมพ์
 186. อโรช**โสภา
 187. อัคร**********กฤตา
 188. อุษณ**************************กาสี