กู้ภัยสว่างบึง

3000 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ภัยสว่างบึง 3000 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. 1. ค****************************************************************************************************************************************************************************100
 2. CHAY************WONG
 3. Crai************nton
 4. K.ภาภาธร
 5. Siri**********don
 6. กนกร*******่มสม
 7. กัญภ*******ดการ
 8. ขจิต****************ทธิ์
 9. คมพิ************************ัศมี
 10. ครอบ**********กกุล
 11. ครอบ**********************************************************ุญมี
 12. คุณป*********หล็ก
 13. คุณฟ*********************ตชะ
 14. จรรย******รจน์
 15. จันท************สีกา
 16. จิตร***********าวุธ
 17. จิภิ*********นนท์
 18. จิรั**************จริญ
 19. จิรา************งไพร
 20. เจนจ*********************************************************ครัว
 21. ชนพร******ังคม
 22. ชนพร*****************ครัว
 23. ชนพร****************ครัว
 24. ชนิก*******รมมา
 25. ชัญญ**ุช
 26. ชุติ*ันท์
 27. ฐิระ*****่งาม
 28. ณัชพ******ใหญ่
 29. ณัฎฐ*****โคตร
 30. ณัฏฐ**********์ทอง
 31. ณัฏฐ**********ิงห์
 32. ณัฐจ*********ักษ์
 33. ณัฐธ**********จริญ
 34. ณัฐพ***********วิติ
 35. ณิศศ******เผ่า
 36. ด.ช.*************รงค์
 37. ตรีช***************************************************งนวล
 38. ทวิว******ป้อง
 39. ทอรุ********ิจัย
 40. ทิพา************จริญ
 41. ธนชั*******ันต์
 42. ธนพร*********พงศ์
 43. ธนพร*****นนุช
 44. ธนภร*******ักษ์
 45. ธนัช***********************************************ครัว
 46. ธนัช********ณเวช
 47. ธนิน******นนท์
 48. ธัญล**********แน่น
 49. ธิดา************นอัน
 50. ธิติ************โชติ
 51. น. ส****************่ยม
 52. น. ส***********์ทอง
 53. น.ส.*********************************************************************************************
 54. น.ส.*********อดสม
 55. น.ส.***************ันธ์
 56. น.ส.*******************************************************************ครัว
 57. นภดล**องใบ
 58. นภัส**********ิทูร
 59. นัทธ*******ิชัย
 60. นัยน*******วงค์
 61. นาง ***************เนิน
 62. นางส***************ักษ์
 63. นางส****************เนิน
 64. นางส*****************ทธิ์
 65. นางส*************ัมย์
 66. นางส*********************************************************************************โชติ
 67. นางส************นปืน
 68. นางส***********************************************************************************ลย์
 69. นางส***************รศรี
 70. นางส*************ศิริ
 71. นางส**************ะมัด
 72. นางส************************************************************************************************************************ครัว
 73. นางส*************นมัง
 74. นางส*************ิมาย
 75. นางส************งกัน
 76. นางส**************ักษ์
 77. นางส***********เป้ว
 78. นางส************เวที
 79. นางส************ดหอม
 80. นางส***********ะมัด
 81. นางส*************************ครัว
 82. น่าน*************มซ่า
 83. นาย ************เนิน
 84. นาย ***************************************่ทอง
 85. นายจ*******************************ลพร
 86. นายช******************************************************************************************************************อำไพ
 87. นายเ************************************บรรณ
 88. นายว*********************************ูลย์
 89. นายศ*******************************พงษ์
 90. นายอ****************ะกูล
 91. น้ำท***********ินดา
 92. นิติ**************************ินต์
 93. นิธิ********เงิน
 94. นิภา***********ยทอง
 95. นิศา*********************************นกุล
 96. นีนน**************ัฒนา
 97. เนตร****ตีทศ
 98. เบ็ญ********นจีน
 99. ปฐมา********วรรณ
 100. ปวีร*************กดิ์
 101. ปัญญ*******พศรี
 102. ปาริ**************************ครัว
 103. ปาริ******************ช่วง
 104. ผ่องนภา
 105. พนาร*****โคตร
 106. พรทิ*****มนึก
 107. พัชร******************************รือง
 108. พัชร************************************นทร์
 109. พัณณ***********นทร์
 110. พาริ********ี้ยว
 111. พิชช******รถผล
 112. พิชญ********รธนะ
 113. พิชญ*********ัตน์
 114. พิชญ************พงษ์
 115. พิณภ*******เดชา
 116. พิมพ***********ินภา
 117. พิมพ************ูรณ์
 118. พิมพ*****************************************รษฐ์
 119. พิมพ*******เจิด
 120. พีรณ******************ครัว
 121. พุทธ**************************************************วรรณ
 122. เพิ่*****************นกูล
 123. แพรวแพรว
 124. ไพลิ*********ารย์
 125. ฟ้า ****นาง
 126. ภัทณ**************ศากร
 127. ภูริ***********พัชร
 128. มัชฌ*****ุดใจ
 129. เมวร***********์งาม
 130. ไม่ป********กนาม
 131. ยุวด************กดิ์
 132. รณิด***********ธรรม
 133. รัตน********************************************าคุณ
 134. รินธ***********ิชัย
 135. ลดาว*****ยไหม
 136. ลลิล**********ักษ์
 137. ลัดด******นสอน
 138. วชิร*******กลาง
 139. วรรณ********จนจบ
 140. วราพ*****อยคำ
 141. วริศ***********ากมล
 142. วสัน*********านิช
 143. วสุน*************************************************กษ์
 144. วัชร**************************ิพย์
 145. วาสน******ัมม์
 146. วิทย*****เกษม
 147. วิภา**************ธกุล
 148. เวธิ******ิชัย
 149. ศภิส******มทอง
 150. ศศิก***********วงษ์
 151. ศาลี*******จบดี
 152. ศิธณ*******ิพย์
 153. ศิริ**********จการ
 154. ศิริ*****************วงศ์
 155. ศุภน*******กาย
 156. ศุภร************************ครัว
 157. สมโภ****นเดช
 158. สริน********มนต์
 159. สังค********************************************************นดุง
 160. สิรภ******้มดี
 161. สิริ***********พธิ์
 162. สุกั*******************************************************************************************ลี่
 163. สุธา******ีกุล
 164. สุนิ******ณัติ
 165. สุพด******ัตน์
 166. สุภา*********มนาค
 167. สุรศ*********************ครัว
 168. สุริ*******ีหอม
 169. สุวิ***คนึง
 170. เสาว********************์กี้
 171. อนุร*********************ันทา
 172. อภัส*************ัฒน์
 173. อรณิ*******ิชัย
 174. อริย*********ออิฐ
 175. อาภา************นธุ์
 176. อิศร******************วรรณ
 177. อิสร*************ธรรม