วัดหนองคูขาม

ม.7 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดหนองคูขาม ม.7 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Nozomime
 2. Than*****torn
 3. Urap*********mily
 4. YUKA**KUBO
 5. กมลช**********จริญ
 6. กัญญ***********นทร์
 7. กัณฐ*****************วงศ์
 8. กาญจ******นิ่ม
 9. กุลธ******อนใส
 10. กุลพ***********************ครัว
 11. เกศก******ณกุล
 12. ใกล้**********นิมะ
 13. ขวัญ*********จริญ
 14. ขวัญ*******องผา
 15. คุณว**********************ครัว
 16. จักร**********ทธิ์
 17. จารุ*******าวนา
 18. จิตร******่มใส
 19. จิรา**********ฐสุข
 20. จุฑา*******เกษม
 21. ฉัตร*****************************าศรี
 22. ชญาน********************ระภา
 23. ชติภ********ะลับ
 24. ชนพร******ังคม
 25. ชนิก**********ันธ์
 26. ชัญญ*************าเวช
 27. ญาณิ***********าตม์
 28. ญาณิ**********วรรณ
 29. ญาณิ****อนสุ
 30. ญานิ*********************ณสุต
 31. ฐิติติมา
 32. ณกาน******ทะนา
 33. ณฐมล*********ตชัย
 34. ณภัท***********ครัว
 35. ณัฏฐ*******ิเศษ
 36. ณัฐฐ*************นาวี
 37. ณัฐพ*********ัพย์
 38. ณิชก*************************รทอง
 39. ณิชา*************ักษ์
 40. ดวงก*******รสุต
 41. ถิรด**********เมธี
 42. ทยาภ***********พงศ์
 43. ทัศว****************ครัว
 44. ธนภั*********จริต
 45. ธมกร*********สริฐ
 46. ธมนว******เกตุ
 47. ธัญญ************ชียร
 48. ธานี**********ถาวร
 49. ธิติ*******งกอง
 50. น.ส ***************************ครัว
 51. น.ส.************โสภา
 52. น.ส.******************บัติ
 53. น.ส.*******องมา
 54. น.ส.************************************เฮ้ง
 55. น.ส.**************รือง
 56. น.ส.*************************************สกุล
 57. น.ส.*************************ครัว
 58. น.ส.***********พียร
 59. นภัส***********ว้าน
 60. นภิศนภิศ
 61. นรีร***************************ชนิล
 62. นวลษ********ิญโญ
 63. นส.ก**************ัมย์
 64. น้อง**นจุน
 65. นัทธ******ูลทา
 66. นันท*****คงหา
 67. นันน**********ตุ้ม
 68. นางณ*************************************นศรี
 69. นางพ*********************************งพูล
 70. นางส*************ันธ์
 71. นางส**************องคำ
 72. นางส******************ัตน์
 73. นางส************************************่ตัน
 74. นางส*************ศิริ
 75. นางส*********ินดา
 76. นางส****************รงค์
 77. นางส**************อรัญ
 78. นางส************ากูล
 79. นางส***************************************องไว
 80. นางส*******************************************ยากร
 81. นางส************่เณร
 82. นางส********************บุตร
 83. นางส**********หล้า
 84. นางส******************************************************************************นทร์
 85. นางส***********วรรณ
 86. นางส**************************************ิรัญ
 87. นาย *****************************************************************************************************ญลาภ
 88. นาย **************ื้อน
 89. นายท*********นหอม
 90. นายภ*****************าตร์
 91. นายห************ำนัน
 92. นายอ*****************************************************************************************************้น
 93. นายอ*************************************งมณี
 94. นิดา*******รมมา
 95. นิภา******มศรี
 96. นีนน**************ัฒนา
 97. บุญเ***********ยไหม
 98. บุษย********ัดดา
 99. เบญญ**************ปล่ง
 100. ปชาส**********เกตุ
 101. ปภศร*****วพรม
 102. ประภ**********นนท์
 103. ปราง*********************ครัว
 104. ปรีย********************ครัว
 105. ปรีย**************ฐสุข
 106. ปรีย**********************รัว
 107. ปวริ***********ากิจ
 108. ปะกา********************ครัว
 109. ปัญจ**********งไชย
 110. ปาณิ*******ลการ
 111. ผกาย**********์ทวี
 112. พนิต********วิจร
 113. พรรษ********ิมพ์
 114. พรลภ*********ระภา
 115. พลสิ************ักษ์
 116. พัชร***********************************ิรัญ
 117. พัณณ************************ครัว
 118. พัทธ************รมย์
 119. พิชย*****ภูมิ
 120. พิชา*********่สุข
 121. พิมพ*********************************************************************นรอด
 122. พิมล*ัตน์
 123. พุทธ*************ครัว
 124. พุ่ม********ครือ
 125. เพชร**********อำไพ
 126. แพรว**********ถาพร
 127. ภูริ**นาใจ
 128. มัญช********ยงค์
 129. ไม่ป********กนาม
 130. เยาว***************เลิศ
 131. รษา
 132. รัชพ*********ิตต์
 133. รุจิ******ธ์นา
 134. ลลิด********ังวร
 135. เลมิ**********************************เกตุ
 136. วรัญ*****งทับ
 137. วราง*****ภตรา
 138. วัชร**********ัฒน์
 139. วัลภ******าเทพ
 140. วิลา************ร้อม
 141. วิวั********ระดา
 142. วีรน********งตรง
 143. ศศิพ*****ิเณร
 144. ศิริ***********************************************************สูตร
 145. ศิริ***********จริญ
 146. ศิริ******สำลี
 147. ศิริ************สดิ์
 148. ศิริ***********โชติ
 149. ส.อ.**********งรอด
 150. สมใจ*****กลาง
 151. สมโภ****นเดช
 152. สาวิิตรี
 153. สาวิ*****่นใจ
 154. สิริ*********นียร
 155. สุดา*******พศรี
 156. สุเท*****เซ็ง
 157. สุธา**********นบาง
 158. สุธี****************************ทรดี
 159. สุพร*******************ครัว
 160. สุพั******อศรี
 161. สุภา*****************************************************ทธิ์
 162. เสาว******ญาทร
 163. หทัย************เย็น
 164. หทัย********วุฒิ
 165. อติก**********ิชัย
 166. อภิพ******รมหา
 167. อภิร*************์กุล
 168. อมรว*********ะโทก
 169. อรชา****ัญญา
 170. อรวี**********ี่ยม
 171. อัคค******อุ่น
 172. อัคร*******โชค
 173. อังค*******ุบผา
 174. อังค*******ว่าง
 175. อัญช**********ันต์
 176. อาทิ************ัญญา
 177. อุษณ*******โชติ
 178. ไอริ***********สดิ์
 179. ฮุ้น*****ิงห์