สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย

ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ สมาคมร่วมใจกู้ภัยเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Supa**t m.
 2. Tira********iyos
 3. TOORRYGO
 4. Wiranpat
 5. กชณิ********สดิ์
 6. กชพร*****ิคุณ
 7. กนกว*************ทธิ์
 8. กันต***********จสุข
 9. กานต********พงษ์
 10. กุลธ*************************************************************ครัว
 11. เกร็********ณสูต
 12. ขนิษ*******************ครัว
 13. ขวัญ******น้อย
 14. ขวัญ*********รงค์
 15. ขวัญ**************นทร์
 16. ครอบ*************์กุล
 17. คันฉ*******นทอง
 18. คุณ **********************************************************************************เลิศ
 19. คุณร**********วรรณ
 20. จรรย******รจน์
 21. จักร***********ริกร
 22. จารว******บาตร
 23. จิตน********บาตร
 24. จินด*******หยวก
 25. จินด********ันตา
 26. จิรา**********************************ะติน
 27. จุฑา**********แก้ว
 28. จุฑา*************มงคล
 29. เจนจ**************************************************************************************ัมพร
 30. ชนกส*******นนัย
 31. ชนพร******ังคม
 32. ชนัญ***********************ุกูล
 33. ชมพู***********ุญญา
 34. ชไมพ******ดอร์
 35. ชลธิ*******แก้ว
 36. ชัชว****อดธง
 37. ชัญญ**ุช
 38. ชัญญ*******ชปาน
 39. ชุลี**********************************************************ักษา
 40. ณชญา******ิเศษ
 41. ณัชช***************ฐรัช
 42. ณัฏฐ******ูปสม
 43. ณัฐก***********ครัว
 44. ณัฐก********วงค์
 45. ณัฐณ*********เกษม
 46. ณัฐธ*****อดสม
 47. ณัฐน*********************ครัว
 48. ด.ญ.*************นหาญ
 49. ดญ.ม****************************ริยะ
 50. เด็ก**************งกูล
 51. ทัญก******มือง
 52. ทิพย********************************************************************าวนา
 53. ทิวา***********ื้อง
 54. ทีปก***********ปป์
 55. ธญาน********ะกูล
 56. ธนกร*******ินท์
 57. ธนพร*********************ครัว
 58. ธมนล*********อื้อ
 59. ธัญญ************รั่ง
 60. ธีรภ**********ิเศษ
 61. น ส *********้วดำ
 62. น.ส ***********************ครัว
 63. น.ส *********อทอง
 64. น.ส.***********************************old
 65. น.ส.***********************************อุบล
 66. น.ส.************หลือ
 67. นภชน*******ักษา
 68. นริน*************ันต์
 69. นวรั******************ครัว
 70. นส ณ******************นท์
 71. นะโม********************ะโม
 72. นัฏก******สริม
 73. นาง *******************************************ณ ลี
 74. นางจ*********************ัทธ์
 75. นางบ********************************************************นทร์
 76. นางไ*******ีขาว
 77. นางส****************เด็ด
 78. นางส**************จิตร
 79. นางส*************์เดช
 80. นางส************ะทู้
 81. นางส***********งขาว
 82. นางส***************************ครัว
 83. นางส*************ะมัด
 84. นางส************************ัทธ์
 85. นางส*****************วรรณ
 86. นางส*************วรรณ
 87. นางส*********************************ัฒน์
 88. นางส*************************ัทธ์
 89. นางส********************ายุธ
 90. นางส*****************งศธร
 91. นางส**************ชาติ
 92. นางส******************ีหัส
 93. นางส****************************ำไก่
 94. นาย *******************************************โสภา
 95. นายช*************************************************อึล)
 96. นายเ************************ัพย์
 97. นายธ*******************************************************************นนท์
 98. นายพ******************************************************************************************************รษฐ
 99. นายพ************************ซ่คู
 100. นายส******************************************************************ูน
 101. นายส**************************ครัว
 102. นายอ***************************************************ครัว
 103. นิจจ*********คงดี
 104. นิธิ*******ิแสง
 105. นุชน********วงษ์
 106. นุชนชนาถ
 107. บรรท*******มือง
 108. เบญจ******ุกดี
 109. เบญจ****************วรรณ
 110. ปฐมา*****ยธิน
 111. ประภ*********ะวัต
 112. ปรีย*************นั่น
 113. ปาณิ********จริญ
 114. ปาลิ************ถียร
 115. ปิยธ******สีดำ
 116. ไปรย*******ลไชย
 117. ผกาม********ณเขต
 118. พนิจ*******มือง
 119. พรนภ*******ัชญา
 120. พรภั*******ติ๊บ
 121. พรรณ**********บัติ
 122. พลอย******าคดี
 123. พัชน**********ำราญ
 124. พัชร********ำแดง
 125. พันท*****างดี
 126. พิชช**********ทรวง
 127. พิชา***********ดิษฐ
 128. พิมพ*******************ุกูล
 129. พิมพ*************************ครัว
 130. พิมพ************************ครัว
 131. เพ็ญ*********นอาจ
 132. ฟาติ************ธรรม
 133. ภวมั********ตกูล
 134. ภัคจิรา
 135. ภัทร********กามะ
 136. ภาณุ*******ศิริ
 137. มณฑก**************ิชย์
 138. มิรา*********ัญญา
 139. ไม่ป********กนาม
 140. ไม่ป********กนาม
 141. ยมลพ*****าวาส
 142. รวิส***************ันธ์
 143. รัชพ*********ิตต์
 144. รัฐฐ********************************************************เทีย
 145. รัสร**************พนธ์
 146. ริญญ***************สตร์
 147. รินธ***********ิชัย
 148. รุจิ*********รีชา
 149. เรือ******แก้ว
 150. ลภัส*************ามสี
 151. วรพร******ถาวร
 152. วรริ************ักษ์
 153. วรัญ******นทอง
 154. วราว********ันต์
 155. วริย****่จึง
 156. วัชร*******นทร์
 157. วาสิ*******ันธ์
 158. วิจิ*******ศิริ
 159. วิมล********รฬาร
 160. วิไล****ผมาศ
 161. วีรย*********นนท์
 162. วีระ*********นเทา
 163. ศินี*************************************************ครัว
 164. ศิรน********บัติ
 165. ศิริ****************รือง
 166. ศิริ******ดาดี
 167. ศุภช*********ิสิฐ
 168. ศุภน***********งศธร
 169. สกุล*************สดิ์
 170. สมโภ****นเดช
 171. สร้อ********ตคาม
 172. สโรช*******ัตน์
 173. สาวิ****************************รษฐี
 174. สิรั***************ัพย์
 175. สิริ********ขศรี
 176. สิรี***********ุลผล
 177. สุกั*******าหาญ
 178. สุดา********โนริ
 179. สุพิ******************ครัว
 180. สุภั******************ครัว
 181. สุรก***********ศรณี
 182. สุริ*********ลิ่ม
 183. อภิญ*************วงศ์
 184. อภิภ***********รกุล
 185. อรพิ*********ิมาย
 186. อรวี*********วทิน
 187. อัจฉ***************นกุล
 188. อัญช******ญจนะ
 189. อาลิ***************************ัมย์
 190. อิสร*******ูรับ
 191. อุไร********วมณี