วัดประชาสามัคคี

ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดประชาสามัคคี ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. -
 2. @
 3. G
 4. Jits**a H.
 5. KASE*************CHUM
 6. Suniisa
 7. กชกร*********************ครัว
 8. กนกก************สดิ์
 9. กมลว*************บัติ
 10. กฤติ*****งมณี
 11. กฤษฏ***************************************ครัว
 12. กวิน********จริญ
 13. กวิส*****จะดี
 14. กัญญ*********************ครัว
 15. กัญญ**ิรา
 16. กันย*******ะลูน
 17. กาญจ****าคคำ
 18. กานด********นุ่น
 19. กานต**********************ครัว
 20. กานต********ำเอก
 21. การุ**********านิช
 22. กิตต***********เนิน
 23. กุลน*******ำไทย
 24. เขมณ*************จกุล
 25. ครอบ************ไทย
 26. จินด********ันตา
 27. จินต********วุฒิ
 28. จิรน*********วงษ์
 29. จุฑา*********นธ์ุ
 30. ชนพร******ังคม
 31. ชนัญ***********************ุกูล
 32. ชนิก******เดชา
 33. ชลิด******ิญโญ
 34. ชัชน********ิไกร
 35. ชัยว*************ฒิวร
 36. ชุติ*************รณกร
 37. ชุลี*************วงศ์
 38. ญาณิ******งลาภ
 39. ฐิติ********มพลี
 40. ณัฏฐ**********ลิ่น
 41. ณัฐก*********ิกุล
 42. ณัฐน***สมใจ
 43. ณัฐพ****ค้า
 44. ณัฐศ***********านิช
 45. ณุพร******ภาดา
 46. ด.ญ.****************ตน์
 47. ดวงน******************ครัว
 48. ตรีท************็ญผล
 49. ตรีร**********รงค์
 50. ทรงย********************ครัว
 51. ทินส*****************************์พูน
 52. ทิพย**********โชติ
 53. ทิวา***********ื้อง
 54. ธนดล****งขัน
 55. ธนพร*****์มณี
 56. ธนมิ********ุสิต
 57. ธมกร*********สริฐ
 58. ธัญย********ัตน์
 59. น.ส.**************็กชม
 60. น.ส.***********เหรา
 61. นริศ*******วณิช
 62. นฤดี*********************วะรา
 63. นัฐธ******่เบ๊
 64. นันน**********ตุ้ม
 65. นางส***************สงค์
 66. นางส**************รรค์
 67. นางส******************ะโคน
 68. นางส********************ตน์
 69. นางส************ะมัด
 70. นางส**************พรหม
 71. นางส*****************************ครัว
 72. นางส*************าสาย
 73. นางส*******************ิญโญ
 74. นางส***************ล่าง
 75. นางส*************ะมัด
 76. นางส****************สริฐ
 77. นางส**************************************************************ครัว
 78. นางส***************ชาติ
 79. นางส**************ุลัง
 80. นางส*************ักดี
 81. นางส****************ศิลา
 82. นางส**************ะนัส
 83. นางอ******************ัฒน์
 84. นาย *********วพรม
 85. นาย **************มิตร
 86. นายจ***********************************องดี
 87. นายช*******************************************************************************************ยศรี
 88. นายต**********มือง
 89. นายบ****************************************โสภา
 90. นายพ**************************************ธรรม
 91. นายไ********************ครัว
 92. นายส*****************ศิริ
 93. นายส**********าศรี
 94. นารี**********อึ๊ง
 95. น้ำท********เต้า
 96. นิจว**********์มณี
 97. นิธิ*****************นธุ์
 98. เนตร****ตีทศ
 99. บริษ************************ำกัด
 100. บัณฑ****************ครัว
 101. ปภัส********************ครัว
 102. ปวีณ**************วชิร
 103. ปาริ**********นทร์
 104. ปาลิ*******พธิ์
 105. พจมา************สรณ์
 106. พรพิ********ี่ยม
 107. พฤฒิ*****พงษ์
 108. พลอย******าคดี
 109. พัชร************ติมา
 110. พัชร******************************เกตุ
 111. พิจิ********ภาธร
 112. พิมพ***************พงษ์
 113. พิมพ**********โสภณ
 114. พิมอมอุร
 115. ภัคป**********ราช
 116. ภัคร**********ูรณ์
 117. ภัทณ**************ศากร
 118. ภัทร***รชุน
 119. มัชฌ*******นเทศ
 120. ไม่ป********กนาม
 121. ยุทธ*****พงษ์
 122. รพีพ****************โชติ
 123. รัญช**********รหิต
 124. รุ่ง***********ัทร์
 125. รุ่งระวี
 126. ลดาว*******************ยไหม
 127. วชิร********ดสาร
 128. วณิช********************ครัว
 129. วรพล******นทน์
 130. วรัญ**************ิกุล
 131. วราง*******ิทิศ
 132. วิจิ***************************************************ครัว
 133. วิชิ********ยกุล
 134. วิมพ************************************เนิน
 135. วิลา************ร้อม
 136. วิไล**********ันโท
 137. วิสส********วทยะ
 138. ศศิม**********ะโฮม
 139. ศุภช*********ิสิฐ
 140. ศุภล************สดิ์
 141. สมใจ**********วรรณ
 142. สมพง**************ณทัย
 143. สมโภ****นเดช
 144. สมหญ********ิญพร
 145. สริต********************************************************ิกุล
 146. สัณว**********วทิน
 147. สิริ***********************ครัว
 148. สุธา**********รรณ์
 149. สุปร*******งซัน
 150. สุพิ******สงคำ
 151. สุพิ************พ็ชร
 152. สุพิ*******ตเลข
 153. สุพิ********ศิริ
 154. สุรก*******************ครัว
 155. หัทย***ูชา
 156. อนัต**********รมย์
 157. อนุส**********************ครัว
 158. อภิร*******ขศรี
 159. อภิว************ันท์
 160. อรธิ*******************ครัว
 161. อรพร********อโฮม
 162. อรพร*****ณทอง
 163. อรัช*********************ครัว
 164. อังค*******ุบผา
 165. อัจฉ*******เอกะ
 166. อัญช******************ครัว
 167. อัญช********ิตย์
 168. อัญญ*********ยศรี
 169. อัศณ******************************ศิริ
 170. อาวี************ิษฐ์