กู้ภัยกกไทร

อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ภัยกกไทร อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. -
 2. 1.นา************************************************************************************ุตตะ
 3. กชพรกชพร
 4. กชพร*****ารมี
 5. กมลพ************ัตน์
 6. กรกิ********รเดช
 7. กรอง**ญจน์
 8. กฤติ*******************ครัว
 9. กฤศล***********************************************ยรติ
 10. กัญญ******ันดี
 11. กัญญ***********ันท์
 12. กัลย******ัตน์
 13. กานต***********ะโทก
 14. กิตต***************หล่า
 15. กุลน*******มงคล
 16. กุลป*************สกุล
 17. กุสุ***********ันท์
 18. เกศว**************ัตน์
 19. ขวัญ**********นทัน
 20. คุณธ******************************************************************นทร์
 21. คุณบ**********************ครัว
 22. คุณอ*************ญทัน
 23. เครื********************ื่อน
 24. จณิส****ันดี
 25. จิดา********าช
 26. จิตต**********************ครัว
 27. จิตต**********นากร
 28. จินต********ติย์
 29. จิรฎ********ุกดา
 30. จิรว**********************ครัว
 31. จิระ*************พงศ์
 32. จิรั*******เตีย
 33. จิรั*********ษ์มา
 34. จุฑา**************เกตุ
 35. จุฑา***********************************************************ยนาท
 36. จุฬา************************ครัว
 37. จุฬา****************นธุ์
 38. ฉัตร********สง่า
 39. ชญาน***************รจน์
 40. ชนพร******ังคม
 41. ชนาก**********สาระ
 42. ชนาธ**********นทร์
 43. ชนาภ*******ินรี
 44. ชนิก*********รชัย
 45. ชไมภ********จริญ
 46. ชลลด*****ชุ่ม
 47. ชลิต******ิสาท
 48. ชัญญ*******************************นอ่ำ
 49. ชิษณ*********ข้าง
 50. เชอร***************กษณ์
 51. โชติ***มนทา
 52. ฐานว********ีลาภ
 53. ฐิติ**********ริกร
 54. ณภัท***********************************************ครัว
 55. ณัชช*******จักร
 56. ณัชพ******ใหญ่
 57. ณัฏฐ************************************************************นทร์
 58. ณัฏฐ****************นวดี
 59. ณัฐก*******นสึก
 60. ณัฐณ*********วงศ์
 61. ณัฐตติยา
 62. ณัฐร******ดชัง
 63. ณัฐว********ศิริ
 64. ณัฐศ**********************ครัว
 65. ณิชาณิชา
 66. ดารา*********เกษม
 67. ทรงว*********ลียว
 68. ทิฆั********รรจง
 69. ทิพา************จริญ
 70. ทิวา***********ื้อง
 71. ธนธร*********นนท์
 72. ธนพร****รเวช
 73. ธนภร******ีหอม
 74. ธนาว******ิตร์
 75. ธนิน******นนท์
 76. ธมกร*********สริฐ
 77. ธรรมวรรณ
 78. ธัญร***************ยกุล
 79. ธัญล**********แน่น
 80. ธีมา*************************************************ครัว
 81. ธีรพ****************************************************************************************มือน
 82. น.ส *******ซ่คู
 83. น.ส ****************ัฒน์
 84. น.ส.*******************************มเดช
 85. น.ส.**********กเวช
 86. น.ส.********ัณา
 87. น.ส.*************น้อย
 88. น.ส.******************************************รณคำ
 89. น.ส.*************จรัส
 90. น.ส.*********************ครัว
 91. น.ส.************************************ไธสง
 92. น.ส.**************ลั่ง
 93. นนฑม**************ัตน์
 94. นพดล****หมาะ
 95. นพนั***********รรณ์
 96. นพนั******อับล
 97. นภัส**********สูตร
 98. นภัส***********ว้าน
 99. นภิศนภิศ
 100. นส.จ**********งพระ
 101. นัฐช********นทร์
 102. นัฐว**************ตรัย
 103. นันท*********ะออง
 104. นันท*****คงหา
 105. นันท*******พลาย
 106. นัยน**************ภรณ์
 107. นัยน*******วงค์
 108. นางจ********ริยะ
 109. นางเ**********วรรณ
 110. นางพ*********************************งพูล
 111. นางร*******งนาน
 112. นางส*****************มิตร
 113. นางส***************กนธ์
 114. นางส********************ันต์
 115. นางส*************นทอง
 116. นางส*******************************************าริน
 117. นางส**********่หลี
 118. นางส********************************************************งกาศ
 119. นางส************************************ครัว
 120. นางส******************ก้ว
 121. นางส****************แก้ว
 122. นางส*********************************************เจ้า
 123. นางส*************วรรณ
 124. นางส*****************ันธ์
 125. นางส************บียบ
 126. นางส***************์คิด
 127. นางส***************ษ์สา
 128. นางส***********************************************งรอง
 129. นางส************************ครัว
 130. นางส****************ญสุข
 131. นางส************ีพุฒ
 132. นางส***********ะมัด
 133. นางส**********วุฒิ
 134. นางส***************************ครัว
 135. นางส***************มาลี
 136. นางส***************สตร์
 137. นางไ************ำแหง
 138. นาย *******************************************************************************************************************่มผล
 139. นายก**************************กดิ์
 140. นายน******มดวง
 141. นายป******************ัฒน์
 142. นายร***************************************************************ธุมี
 143. นายว*****************************************************ันธ์
 144. นายอ*****************************สาคร
 145. นิธิ************ัพย์
 146. นิศา****************ครัว
 147. นิษา*********นนท์
 148. บุญเ*******************ยไหม
 149. บุญฤ**********************************นัส)
 150. บุญฤ*********เสมา
 151. บุษย*****าเดช
 152. เบญจ*******งกี่
 153. ปริญ*******ภานพ
 154. ปรีย*******มหมอ
 155. ปัทม**********พงษ์
 156. ปาณิ******************************************แก้ว
 157. ปาริ***************************************************นทร์
 158. ปุญช*************************************************************************************************************************************************วรรณ
 159. เป็น**********งกิม
 160. พนิด*****ไธสง
 161. พพัช*********ะนาค
 162. พรเท****ยลึก
 163. พรไพ*******นสัย
 164. พัชร**********นาวี
 165. พัชร***ัลลา
 166. พัทธ***********สริฐ
 167. พิตต***********ะพรม
 168. พิมพ*******มมาศ
 169. พิมร**********ภูโต
 170. พิศม******ทิมา
 171. พิศิ*******************************ชียร
 172. พีรส***********ัมย์
 173. เพจ ***********ายมู
 174. ภัคจ************ัตน์
 175. ภัชด******์ทอง
 176. ภิญญ**************ศิริ
 177. ภิรญ*********************ครัว
 178. ภูริ***********พัชร
 179. มณฑพ********์ชัย
 180. มนทิ******รุ่ง
 181. มลฤด*******ันธ์
 182. เมธก**************วรรณ
 183. ไม่ป********กนาม
 184. ไม่ป*******กนาม
 185. เยาว**********์ทอง
 186. รมย์********างใจ
 187. รอยบ*********ิตย์
 188. รังส*******บทวี
 189. รุ่ง*********งชัย
 190. ลดาว*******************ยไหม
 191. ลลิด********ังวร
 192. ลลิด************โชติ
 193. วรกั******นตรา
 194. วริศ**********************************************************************************************นุ้ย
 195. วัลย******ิเศษ
 196. วิชิ******************************************************านาค
 197. วิลั************ธรรม
 198. วีรย***ินโต
 199. ศจรี******งสาร
 200. ศภิส*******มทอง
 201. ศภิส******มทอง
 202. ศรรา*************************เงิน
 203. ศิริ*******นกุล
 204. ศุภร***********ินดา
 205. ศุภว***************ะกูล
 206. สมโภ****นเดช
 207. สมฤด**********โสภณ
 208. สยาม********านมา
 209. สรรท*****************************************************************************************จริญ
 210. สวนี************ันธ์
 211. สิตา*********สกุล
 212. สิทธ*******************************************วทอง
 213. สิริ****************์กุล
 214. สิโร****วนชม
 215. สุกั********************************นทร์
 216. สุทธ*******มาลา
 217. สุนท*****ัสดี
 218. สุภั********มแพน
 219. สุภั******มเดช
 220. สุภั***********ซ้วน
 221. เสริ***************์ทอง
 222. อนัญ********ศิริ
 223. อนุจ*********ิตร์
 224. อโนชนชา
 225. อภิช*******************ครัว
 226. อภิญ*******มิตร
 227. อมิต********าวุธ
 228. อรอุ*******จรูญ
 229. อรอุ*********กจิต
 230. อังค*******ุบผา
 231. อัญว***********นาผล
 232. อาภร*********นงค์
 233. อารย*******บจิต
 234. เอกว*******นิยม
 235. ไอริ********ุนทร