กู้ภัยกกไทร

อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ภัยกกไทร อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. BungBung
 2. Ryuj**Wolf
 3. SEVE*TEEN
 4. Sukr***a K.
 5. Suri*******jman
 6. กชพร********************ครัว
 7. กนกพ*********ิกูล
 8. กนกว*******หาญ
 9. กรกน***********สดิ์
 10. กรปร**************ูรย์
 11. กฤติ******นทอง
 12. กวิน****************************ุญชม
 13. ก้อง*******************โชติ
 14. กัญจ*********ใหม่
 15. กัญญ**************ศิริ
 16. กัลป************************************ญสุข
 17. กาญจ*****************ฤกษ์
 18. กานต************************************************************************************ลกิจ
 19. กานต**************************ริพร
 20. กิตต********ทุดม
 21. กิตต******************ุภาพ
 22. กิตต***************หล่า
 23. กุณฑ********************ครัว
 24. ของข***************************************************นทร์
 25. เขมจ******หิริ
 26. ครอบ********สอาด
 27. จรรย******รจน์
 28. จารุ*******อุ่ม
 29. จิดา*********ัฒน์
 30. จิตต*****ชาติ
 31. จิตต*****************์กุล
 32. จินด********ันตา
 33. จิรา********ีกูล
 34. จิรา*********************************************วกุล
 35. ฉวีว*********ันต์
 36. ชญาภ********กดิ์
 37. ชนนิ*********************ครัว
 38. ชนพร******ังคม
 39. ชนิต*****ชูโส
 40. ชยะต********วงค์
 41. ชลธิ*******ากิจ
 42. ชโลธ***จบุญ
 43. ชันญ********ารณ์
 44. ชิตา***************************************ันท์
 45. ชุติ*********************************ี่ยม
 46. ญาณิ********หมาะ
 47. ญาณี*******สกุล
 48. ญาสุ*********ะศรี
 49. ฐนัญ******มนต์
 50. ฐิตา*************************************************************อัฐิ
 51. ณัชช*******ลียว
 52. ณัฏฐ*****กวิน
 53. ณัฏฐ********าคขำ
 54. ณัฏฐ***************************************ภคิน
 55. ณัฐจ********************************nton
 56. ณัฐณ********นิยม
 57. ณัฐด*************ิทยา
 58. ณัฐธ*********************ครัว
 59. ณัฐพ*********นธุ์
 60. ณัฐว*******ันธ์
 61. ณิชา************************ครัว
 62. ณุวร****ามฤต
 63. ดนิต*********ื่อน
 64. ดลวั********นาคร
 65. ดวงฤ*******ชะนะ
 66. เด็ก******************************************************************************ญศรี
 67. ทิพย**********โชติ
 68. ธนกร****************ครัว
 69. ธนัน*************ักดี
 70. ธนาท***********ูลย์
 71. ธนุ *******ครัว
 72. ธิติ*******มวัน
 73. ธีรท********มิ่ง
 74. ธีร์*************นทร์
 75. น.ส.*************คลึง
 76. น.ส.*******************************ีทุน
 77. น.ส.***********เพชร
 78. นภัส*********รงค์
 79. นรีก********วงษ์
 80. นฤมล*******งิ้ว
 81. นวาย**********ิศา
 82. นัฎฐ***********************************************รือง
 83. นัทธ************สริฐ
 84. นันท*************รจน์
 85. นันท*********ะลัง
 86. นัยน*******ววค์
 87. นางพ**********นนท์
 88. นางพ********************ครัว
 89. นางพ**********************************งพูล
 90. นางพ*********************************งพูล
 91. นางส******************ิพย์
 92. นางส*************************************************ุกูล
 93. นางส*************ะหัง
 94. นางส*************พย์
 95. นางส********************ครัว
 96. นางส*****************ดแสง
 97. นางส****************************นี่)
 98. นางส**************สงค์
 99. นางส***************แกเว
 100. นางส***************ธรรม
 101. นางส****************ริง
 102. นางส************รงค์
 103. นางส*****************ันธ์
 104. นางส*****************ะกูล
 105. นางส*****************************ุญมา
 106. นางส*****************ันโท
 107. นางส************ีพุฒ
 108. นางส***********ะมัด
 109. นางส**************นบาน
 110. นางส****************รณี
 111. นางส******************************************************ุไสว
 112. นายณ********************************ดไพ่
 113. นายธ************************************************รัว
 114. นายธ*********************ครัว
 115. นายบ****************************************โสภา
 116. นายร**********ศิริ
 117. นายส***************************************************ตจูล
 118. นายอ*************************************************************************************************ร่าม
 119. นารถ**********วิไล
 120. นุชน********วงษ์
 121. บุณย******ญสืบ
 122. บุษย**********วงษ์
 123. เบญจ******ุญคง
 124. เบญจ****************วรรณ
 125. เบลลลล์
 126. ปณิศ*********************************กูล
 127. ปภาว*********รือง
 128. ปราณ**********สดิ์
 129. ปริน*****งแดง
 130. ปาริ******ิชัย
 131. ปุณย************จริญ
 132. ผุสด**********าะห์
 133. พชร *****วรรณ
 134. พรนั*************พงศ์
 135. พรวด*****นาดี
 136. พลอย******าคดี
 137. พัชร**********************************************************************แก้ว
 138. พัชร*************ะกูล
 139. พิชช**********ทั่ว
 140. พิมพ************ูรณ์
 141. พิสช**********สริฐ
 142. พีรด**************ักษ์
 143. ไพรั*********์ชัย
 144. ภวมั********ตกูล
 145. ภัทร********วแดง
 146. ภัสร***********ิไชย
 147. ภาคิ****************************************************โชติ
 148. ภาษิ*******ไชยา
 149. มนต์*********เนตร
 150. มีนต****ัณฑา
 151. ไม่ป********กนาม
 152. ไม่ป**สงค์
 153. ไม่อ*กนาม
 154. ยุทธ*******แก้ว
 155. รัตน*******รีคง
 156. ลดาว*******************ยไหม
 157. ลลิต*******าชญ์
 158. เลมิ*************************************ีกูณ
 159. วณิช*****เย็น
 160. วรรษ************์วาน
 161. วริษ***********งแสง
 162. วริส***********************ครัว
 163. วันว***********ชคดี
 164. วาสิ****************************************ครัว
 165. วิชิ*************บัติ
 166. วิลา************ร้อม
 167. วิสส********วทยะ
 168. วีระ**********นเทา
 169. ศภิส******มทอง
 170. ศรัญ******อ่อน
 171. ศศิภ*********าวิน
 172. ศุกล*************ลเทพ
 173. สวพร*************ครัว
 174. สักก*****าเฉย
 175. สาวิ*********นสวบ
 176. สาวิ*****************งเขา
 177. สาวิ****************************์หวย
 178. สิขเ***********์นาม
 179. สุดา***********จุฬา
 180. สุธิ******************************นียม
 181. สุธิ********แก้ว
 182. สุธิ*********งสาย
 183. สุธิ***************ญไชย
 184. สุนิ*******ันดี
 185. สุพิ******สงคำ
 186. สุภา*********บัติ
 187. หงษ์*********มสาย
 188. เหมื******ดามี
 189. อชิร*****ไธสง
 190. อดิศ********วรรณ
 191. อนิศ********์สาร
 192. อภิษ************************ครัว
 193. อมรร**************์ชัย
 194. อร
 195. อรกา********ะนัส
 196. อรพิ**********ิมาย
 197. อรพิ***********ายัง
 198. อรรถ*******ิชิต
 199. อรวร******กลัด
 200. อริส*****************************************************************************************นารถ
 201. อังค*******ุบผา
 202. อาภา********นารถ
 203. อาภาสิริ
 204. อารย*******บจิต