วัดทุ่งสมอ

ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ เพชรบูรณ์ 67270 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. น.ส**********ด้วง
 2. -
 3. กนกพ************ญจน์
 4. กนกพ****งทอง
 5. กนกว*****ุญทศ
 6. กนกว***************์กิจ
 7. กมลช***********งกูร
 8. กรอง***********์กิจ
 9. กฤตช********ัตถ์
 10. กัญญ***************ธ์ดี
 11. กัญณ*****************ปต์
 12. กันต**********แก้ว
 13. กันย******************ญกุล
 14. กานต**********************************************************วงศ์
 15. กิตต********จกิจ
 16. กิตต******้นผา
 17. กุลส******สุนะ
 18. เกวล*********************************************ธ์
 19. เกวล*******ัมย์
 20. ของข************ูลย์
 21. เขมก*****************พงษ์
 22. จรรย*******แย้ม
 23. จรูญ********นทึก
 24. จิดา**********ันธ์
 25. จิตต**********ไพรี
 26. จินต******วารี
 27. จิรช***มงคล
 28. จิรญ**********************ครัว
 29. จิรฐ***ขนอก
 30. จิรภ*******นนอก
 31. จิระ****************สกุล
 32. จุฑา*********ินิจ
 33. จุฑา**********ักร์
 34. จุฑา****************************************ครัว
 35. จุฑา***************กษนา
 36. จุฑา***********ัญญา
 37. เจีย*********นธนู
 38. ฉัตร***********************ครัว
 39. ชญาภ*******รชตะ
 40. ชฎาร*******ีนาม
 41. ชัญญ***************************แพ้ว
 42. ชุติ*******************ศิริ
 43. ชุติ*************กดิ์
 44. ฐากร********เดชา
 45. ฐานิ*****เตมา
 46. ฐาปน******เร็ว
 47. ฐิติ**********ิงห์
 48. ณัชพ******ใหญ่
 49. ณัฏฐ********************************นกุล
 50. ณัฐก*************วทอง
 51. ณัฐจ*********ักษ์
 52. ณัฐธ*********จิตร
 53. ณัฐน******ันกา
 54. ณัฐภ********************าสิน
 55. ณัฐว*************ี่ยง
 56. ณัฐา**อมณี
 57. ณิชน*นทน์
 58. ดนิต*********ื่อน
 59. ตรีช***************************************************์มณี
 60. ทิพย******เมธา
 61. ธนวั*************ยรติ
 62. ธนัญ******ขล้น
 63. ธนาว******************ครัว
 64. ธมนว********วรรณ
 65. ธัญญ***********************************************ครัว
 66. ธีร์*************ากูร
 67. น.ส.************ยิ่ง
 68. น.ส.*************์สาร
 69. น.ส.**************************ครัว
 70. นภัส**********ลตรี
 71. นภัส**********พุ่ม
 72. นภาว********วงค์
 73. นฤภร**********************************ิลป์
 74. นลพร********วรรณ
 75. นลิน*****************ยรติ
 76. นันท****************์กุล
 77. นันท**********ะสุน
 78. นันท**********เราะ
 79. นางบ***************************************************แก้ว
 80. นางส******************ภาพ
 81. นางส***********น้อย
 82. นางส******************************ครัว
 83. นางส**************ตกุล
 84. นางส**************************ารดา
 85. นางส**************มบุญ
 86. นางส*************นทร์
 87. นางส**************แย้ม
 88. นางส**************************************************************ิพย์
 89. นางส************ากูล
 90. นางส****************************พุแค
 91. นางส******************พ็ชร
 92. นางส************าศรี
 93. นางส****************************************สริฐ
 94. นางส*****************นธิ์
 95. นางส***************มถิน
 96. นางส****************รทอง
 97. นางส*********************************************โชติ
 98. นางส***************ังสี
 99. นางส**************ิ์สิ
 100. นายช*********************หลาน
 101. นายธ****************พงศ์
 102. นายน*********จริญ
 103. นิชน***** เพน
 104. นิชา********นปาง
 105. ในนา************************ตกุล
 106. บุญเ********************ยไหม
 107. บุญส******งรัก
 108. บุญส****ุมคง
 109. เบญจ***********อรุณ
 110. ปกป้******สะสม
 111. ปภัส********กลาง
 112. ประท*****************ญจน์
 113. ประภ*********ะวัต
 114. ปริญ********สนใจ
 115. ปริย********อยู่
 116. ปาริ********ุทอง
 117. ปาริ**********นทร์
 118. ปาลิ*******โยดม
 119. ปาลิ*********ันดร
 120. พ.อ.***************ูรณ์
 121. พณิต**************รมณ์
 122. พรชน*******รุ่ง
 123. พรทิ******************ุทัย
 124. พรนภ*******ัชญา
 125. พรรณ*******************ุธยา
 126. พริต*****อภาส
 127. พริ้*********ไธสง
 128. พัชช****************************ลือม
 129. พัชร****องโต
 130. พัชร*****้งาม
 131. พัชร********นงค์
 132. พัทธ************สดิ์
 133. พิชญ***********สกุล
 134. เพ็ญ****************ยรติ
 135. ภัทร**********นชัย
 136. ภัทร***********ิษฐ์
 137. ภัทร********มศรี
 138. ภาคภ*****ำนิล
 139. ภิญญ*********ัฒน์
 140. มณฑิ*******ว่าง
 141. เมย
 142. ไม่ป********กนาม
 143. รัชต**********านัส
 144. รุจย******************************่สาว
 145. รุจิ*********รีชา
 146. โรสร****************นนท์
 147. ลาวิวินี
 148. ลีลา************นทน์
 149. วรรษ*******ลิีน
 150. วรางคณา
 151. วริศ***********กรณ์
 152. วริษ*******ดิลก
 153. วัชร****************ากุล
 154. วัชร*********มาทร
 155. วาสน******สียง
 156. วิภา********ยงค์
 157. วิภาาวี
 158. วิรั*************ริญ
 159. วิไล*******************************************รี่
 160. ศราว********ลย์
 161. ศิริ*****************************วงษ์
 162. ศุจิ*ันท์
 163. ศุภศ***********************ผ่อง
 164. ศุภา***************กษตร
 165. ศุภา*******งงาม
 166. สายช******************************************็ชร์
 167. สินี*************ญจน์
 168. สิริ**************นิคม
 169. สุชา***********************************************ทธิ์
 170. สุดา********ันท์
 171. สุดา*********ตมัน
 172. สุทิ******มทวน
 173. สุพร*************************************ครัว
 174. สุภั************************ครัว
 175. สุวั***********นธุ์
 176. เสาว********ำนาญ
 177. หทัยยธาร
 178. หัทย****ู่ดี
 179. อธิค**********ากุล
 180. อนัญ*************ยรติ
 181. อภิญ*************ครัว
 182. อภิญ*******นตรี
 183. อภิว************ันท์
 184. อรปว*****จรภพ
 185. อริส**ดีใจ
 186. อริส*********ยกิจ
 187. อังค***********ยิ่ง
 188. อังศ****************าริช
 189. อัจฉ**************ยากร
 190. อัญชญชนา
 191. อาภา********************ครัว
 192. อุไร**********วรรณ
 193. อุษณ*********โสภา