วัดบ้านโคกกะนัง

ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านโคกกะนัง ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. ***************************************************************************จิตร
 2. Chut********************* Abe
 3. กชพร*********วงศ์
 4. กนิษ************คีโร
 5. กรชน***********พศาล
 6. กรลด******จริญ
 7. กรวร******เชษฐ
 8. กรุณ********ุกกะ
 9. กฤต ***าทอง
 10. กฤตย*********************ครัว
 11. กฤติ**********เพ็ง
 12. กันต********เจ็ด
 13. กันย**********ะภัย
 14. กานต**********************พงศ์
 15. กิ่ง**************ะกุล
 16. กิตต************์ไวย
 17. กิติ*******งนาค
 18. กุสุ***********ันท์
 19. ขวัญ***********ัตน์
 20. เขมก******************ครัว
 21. คุณก**********************:แทน
 22. คุณภ********************ไทด์
 23. คุณแ***********************************งษ์
 24. จริย*******าค
 25. จันท*********ยแสน
 26. จิชพ***************************************************************ุจน์
 27. จิณณ******ูโสด
 28. จุฑา*******ยโล่
 29. จุฑา*******ินคง
 30. เจีย*********นธนู
 31. ฉวีว*********ันต์
 32. ชญาภ*******รชตะ
 33. ชนกพ**********************ครัว
 34. ชนัญ********วมณี
 35. ชมพู**********ุดใจ
 36. ชลิต*****************ครัว
 37. ชโลธ***จบุญ
 38. ชัญญ**********ครัว
 39. ชุติ*****มนิล
 40. ฐานิ********็ชร์
 41. ฐิติ***********ชื้น
 42. ณัฏฐ***********************************************************************************************นือง
 43. ณัฐก*******อกิจ
 44. ณัฐณ**********ันท์
 45. ณิชก*********นโยน
 46. ณิชา******************ครัว
 47. ตวงพวงพร
 48. ทอฝั*******************************************************************ิมมา
 49. ทอรุ******ทกนก
 50. ทิพธ**********ัลป์
 51. ธนกฤ********สดิ์
 52. ธนุแ******ครัว
 53. ธมนว********ิษฐ์
 54. ธมนว*********เล่อ
 55. ธรรั**********ะสาท
 56. ธัญญ*****************สกุล
 57. ธัญส*********ะกูล
 58. ธีรน*********สูตร
 59. น ส.*****************************************************แย้ม
 60. น.ส.***********จริญ
 61. นพดา**************************************ภรณ์
 62. นภัส********โคตร
 63. นภัส*******ุญชู
 64. นฤดี*********************วะรา
 65. นฤมล**************************************************************************************************************ขเสน
 66. นส.ณ************ห้อย
 67. นันท*นภัส
 68. นันท**********กลาภ
 69. นันท**********ทสิน
 70. นางส**************ทอง
 71. นางส*****************************ครัว
 72. นางส****************พงศ์
 73. นางส**************ันโท
 74. นางส****************วรรณ
 75. นางส*************ชมภู
 76. นางส************าศรี
 77. นางส*************ัยธร
 78. นางส*****************ุญนำ
 79. นางส******************ูสิน
 80. นางส**************************ครัว
 81. นางส***********ไลซ์
 82. นางส***************************************************************************************************************ามดี
 83. นายช***************************************เงิน
 84. นายด*****สุจา
 85. นายว********************************ินาม
 86. นิศฌ***************ยกุล
 87. เนตร************แจ้ง
 88. บดิน***************ากุล
 89. บัณฑ*******************************************************************าไก่
 90. บุญเ**********************************************มนุญ
 91. บุศร*********โคตร
 92. เบญจ****************วรรณ
 93. ปณิด****นิห์
 94. ปภาก*******************ครัว
 95. ประภ***************ษกุล
 96. ปราว*******นิดา
 97. ปัณฑ******ขตัว
 98. ปาริ**********นทร์
 99. ปุริ***************ัฒน์
 100. พรชิ***********************ครัว
 101. พรนั**************สกุล
 102. พรรณ***************สตถิ
 103. พลัฏ******************ิศาล
 104. พัชรรากร
 105. พัชร********ุราณ
 106. พาณิ**********ิงห์
 107. พิชญ*********ุมพล
 108. พีรญ*********************ครัว
 109. พุทธ**********ี่ยว
 110. เพ็ญ*************ยชัย
 111. ภาณุ*******โศรก
 112. ภาสิ*********วงศา
 113. ภิญญ****************นสุข
 114. มนทิ******รุ่ง
 115. มนัส**********ญนุช
 116. มลสุ********แก้ว
 117. มัญช*****มเยศ
 118. มิสะ*********************ยาจิ
 119. เมติ************ัตน์
 120. เมสิ*********ตรี
 121. ไม่ป********กนาม
 122. รพีเ*****รมดี
 123. รังสสิมา
 124. รัชภภรณ์
 125. ราชิ************************ตน์
 126. รามิ*******บัติ
 127. ริญญ**********ัตน์
 128. รินธ***********ิชัย
 129. รุจจ*************************************************นอัน
 130. วชิร*********ธุระ
 131. วชิร*******กลาง
 132. วรกิ*********สแสง
 133. วรนุ***********ิกุล
 134. วรรษ************์วาน
 135. วราภ******หล้า
 136. วัชร*****หงษา
 137. วิชญ****************ยชนะ
 138. วิภา************ิพย์
 139. วีระ***************กดิ์
 140. ศศลั*************************ครัว
 141. ศศิช****่แต้
 142. สรรท**************************************************************************************จริญ
 143. สโรช*************************ครัว
 144. สลิล**********สดิ์
 145. สวิณ*******************กดวง
 146. สาธิ*****ังคะ
 147. สาวิ*********มิตร
 148. สิณัฐชญา
 149. สิริ************วงษ์
 150. สุภั************************ครัว
 151. สุภา******นหลี
 152. สุรั*******ิชัย
 153. สุวิ*********************ครัว
 154. อภิญ*********ธรรม
 155. อรรั***********************************************************************มพวง
 156. อรวรรรณ
 157. อรอน*******************ครัว
 158. อรอุ******จริญ
 159. อริน**************************************
 160. อริส**ดีใจ
 161. อังค***********ยิ่ง
 162. อัญธ*****าษดา
 163. อัญธ****************ิชญ์
 164. อิสสรียา
 165. ไอริ*******************ครัว