วัดเกตุวารี

51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดเกตุวารี 51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. -
 2. Suninisa
 3. Sunnunny
 4. กชกม**********ากุล
 5. กมลช********วงศ์
 6. กฤติ**************ิลป์
 7. กฤษณ****มสอน
 8. กัญญ********************ครัว
 9. กานต***********ะโชค
 10. กิตต*******ชาธร
 11. กุญญ*************ัตน์
 12. กุลธ************กรรม
 13. ไข่ม*********ิชัย
 14. จรัส****มศรี
 15. จสอ.************แย้ม
 16. จันจ******ะเทศ
 17. จิรพ******ณเดช
 18. จิรภ******ุชโร
 19. จิรา************งไพร
 20. จีรญ******ญไชย
 21. จุฑา*******ยโล่
 22. จุฑา*********ัตน์
 23. ฉัตร***********************************ดิ์
 24. ฉัตร*ิยา
 25. ชฎาพ****ขสิน
 26. ชนาธ**********นทร์
 27. ชนิด********์นอก
 28. ชยาม****งขาว
 29. ชโลท*****ขียว
 30. ชานา*****มสิน
 31. ชาลิ************ทภัค
 32. ชาลิ********ณศรี
 33. ชิดก*******ีกุล
 34. ชุติ************ัจจา
 35. ชุติ***************************ถบุญ
 36. เชิด****************ัฒน์
 37. โชติ*********สกุล
 38. ญาณิ********พิมล
 39. ณกาน******ทะนา
 40. ณศพร***ตะโส
 41. ณัชช*******ะยูร
 42. ณัฏฐ********************ครัว
 43. ณัฐก**************งกูล
 44. ณัฐณ************นนท์
 45. ณัฐธ**********ัพย์
 46. ณัฐธ********ินดา
 47. ณิชา*************สแสง
 48. ณุตา*****เร็จ
 49. ดนิต*********ยรติ
 50. ถนัด********ิเสน
 51. ทัญก******มือง
 52. ทิวา***********ื้อง
 53. ธนกม****สนธิ
 54. ธนดล****งขัน
 55. ธนัญ******ขล้น
 56. ธวนั********สกุล
 57. ธัญช********************ครัว
 58. ธัญญ*************************************************************ครัว
 59. ธีร์********แก้ว
 60. น.ส.*************ธรรม
 61. น.ส.***************************ครัว
 62. น.ส.**********่อคำ
 63. น.ส.********ีอมร
 64. นฐสร****วุฒิ
 65. นนนภ******พงษ์
 66. นพวร*******************ครัว
 67. นภสร**อนดง
 68. นวพล*******ทธิ์
 69. นวลป**********กลีบ
 70. นส.ส***********************ครัว
 71. นัทธ****วลตา
 72. นันท**********เราะ
 73. นันท******ปกิจ
 74. นางส************มวัน
 75. นางส*********************าณิช
 76. นางส**************************************************************คีรี
 77. นางส******************ฤกษ์
 78. นางส************ตุ่น
 79. นางส**************นกุล
 80. นางส*******************************วรรณ
 81. นางส********************************************ามาศ
 82. นางส**************************************************เกิด
 83. นางส****************วาโย
 84. นางส*******************ันธ์
 85. นางส*************วรรณ
 86. นางส****************ฑียร
 87. นางส***********************ภรณ์
 88. นางส*********************************************************************************่อมร
 89. นางส****************ภีร์
 90. นางส************จขาน
 91. นางส******************ทธิ์
 92. นางส**************อุดม
 93. นางส**************************************************************************ครัว
 94. นายจ**********ธิมา
 95. นายเ************ก้อน
 96. นายถ***********************************บงค์
 97. นายธ*************รธนา
 98. นายบ********************************ันท์
 99. นายภ***************กดิ์
 100. นายว*****************************่งใจ
 101. นายส*********มศรี
 102. นิรม******คนธ์
 103. นิษฐ*********นธุ์
 104. เนื่***********ัฒนา
 105. บรรพ**************ครัว
 106. บราล*******************ครัว
 107. บัณฑ*******************************************************************าไก่
 108. บุญเ*******************ยไหม
 109. บุญส*********ว่าง
 110. บุศร****************ิกุล
 111. บุษร*****นนท์
 112. เบญจ****************วรรณ
 113. ปราณ********************ครัว
 114. ปวริ*********ชกุล
 115. ปัญจ**********งไชย
 116. ปาจร*********นาวา
 117. ปานช******สมัย
 118. ปาริ**********ริยา
 119. ปาริ**********งคาย
 120. ปาริ**********นทร์
 121. ปิยะ*******ะแนว
 122. เปรม*******มจิต
 123. พงศ์*************ันธ์
 124. พบพล**************ชาติ
 125. พรพั***********คุณา
 126. พรรณ*************นีย์
 127. พลอย*******พลอย
 128. พัชร**********************ครัว
 129. พัชร**************นงาม
 130. พัชร************************************าบวร
 131. พันไ***********************ครัว
 132. พีรย*********สริฐ
 133. เพ็ญ***********ินธร
 134. ภัทร*****************************ุตร์
 135. มนวิ*******พกุล
 136. มิ่ง****************์กุล
 137. เม แ*********************ไนน์
 138. ไม่ป********กนาม
 139. ยลดา***าศรี
 140. รฉัต********************************นทร์
 141. รัศม*******ัลย์
 142. รินล***********ครัว
 143. รุ้ง*********************************มงค์
 144. ลัดด***********ะโปะ
 145. วราภ******หล้า
 146. วริศ***************รจน์
 147. วริษ****ลล้น
 148. วโรช*******ชื้อ
 149. วัชร***********ทธิ์
 150. วัลลลียา
 151. วาริ********ักคำ
 152. วิบู********มาลา
 153. วิภา****************************************************************ชากร
 154. วิริ***************ุภาพ
 155. วิลา***************จริญ
 156. ศศิ *****************ครัว
 157. ศศิม**********ะโฮม
 158. ศศิว**********ทธิ์
 159. ศศิโ********************ครัว
 160. ศุภล*********เข่ง
 161. ศุภา*******กุณี
 162. สรวิ****อมือ
 163. สุกั********นธิ์
 164. สุจิ************************************************************************รชัย
 165. สุนิ******ขวัญ
 166. สุพร****สีขำ
 167. สุพิ******กล้า
 168. สุภร******งมูล
 169. สุวค*********ณหาร
 170. สุวิ***คนึง
 171. โสฬส*********วงศ์
 172. หนึ่********************ครัว
 173. อนงค**********ชกุล
 174. อมรร*********ีทอง
 175. อรชพ******อุดม
 176. อรพิ*********ิมาย
 177. อรวร********อภัย
 178. อรอน************รรณ์
 179. อสมา*********ระสม
 180. อัยล*****************ครัว
 181. อิทธ*****************์สิน
 182. อุไร********วมณี
 183. เอสิ*****************อง