วัดเกตุวารี

51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดเกตุวารี 51 ม.3 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. นาย************น้อย
 2. -
 3. 1. อ******************************************************************พงศ์
 4. Khai**********hanh
 5. Yani**************mitr
 6. Yani*********mitr
 7. กชกร***พุทธ
 8. กชธพ**********ทธิ์
 9. กนกพ******ัสสา
 10. กมลพ*********จรัส
 11. กรฐิ********ิลป์
 12. กรรณ*********วงษ์
 13. ก่อพ**********หมู่
 14. กัญญ***********รชิต
 15. กัลย******************ครัว
 16. กานต*******นการ
 17. กานต***********ะโชค
 18. กานต***********รณทศ
 19. กีรต*********มาร
 20. กุลจ*********ัญญา
 21. กุลธ***สร์
 22. กุศล***********ยากร
 23. เกตุ*********ำรุง
 24. เกวล******อึ้ง
 25. เกวล***********วงค์
 26. เกศก**********รภาส
 27. ของข************ูลย์
 28. เขมิ******มานพ
 29. ครอบ**********ัฒน์
 30. ครอบ***********รือง
 31. ครอบ************************ลสาร
 32. ครอบ***********************************านิช
 33. จตุพ**********วงศ์
 34. จักร*******************************************ัตน์
 35. จันจ***********นทร์
 36. จิณห*********************ogum
 37. จิตส**างค์
 38. จินต********************ัตน์
 39. จิรน*************นทร์
 40. จิรา*******านดำ
 41. จิรา*********อรุณ
 42. จุฑา*********************************นธุ์
 43. จุฬา*********วงค์
 44. เจนน**********อุดม
 45. ฉัฐววีณ์
 46. ฉัตร**********************************ดิ์
 47. ชนิก*******รมมา
 48. ชนิด*********ัตน์
 49. ชนิส*********สดิ์
 50. ชวัล**************สริฐ
 51. ชวิศ**********************ครัว
 52. ชุติ********สกุล
 53. ชุติ*******แก้ว
 54. ญาณิ******โสภณ
 55. ญาดา****************************************************************่อง)
 56. ญาตา*********ศิริ
 57. ฐวมล******ิมศร
 58. ฐานว*******ธำรง
 59. ฐิติ*******ิบูล
 60. ณปภั*****พียร
 61. ณัชช*******ะยูร
 62. ณัฏฐ*****กวิน
 63. ณัฐก*********คุณา
 64. ณัฐช******แก้ว
 65. ณัฐช*********มชัย
 66. ณัฐช*********ากุล
 67. ณัฐณ**********ันท์
 68. ณัฐพ***********วงศ์
 69. ณัฐร**********ัมย์
 70. ณัฐร***********รรยา
 71. ณัฐว*******อนใจ
 72. ณัฐว****************ิชณ์
 73. ณิชา**************************ีสุข
 74. ณิฌา********รไกร
 75. ดลนภ********มิตร
 76. เด่น**********ครัว
 77. ทศพร*****ระยา
 78. ทัศน******ถาวร
 79. ทิพย************กลาง
 80. ทิพย*********อุดม
 81. ทิพว*************มือง
 82. ธนัท*****มนุช
 83. ธนาน****************ยรติ
 84. ธนิด*****บ้าน
 85. ธมนว*********ีนุช
 86. ธมลว*****ริยะ
 87. ธราพ*******************************************************************************************ทธิ์
 88. ธัชพ*********จยตา
 89. ธัญญ********ินิจ
 90. ธัญชญชนก
 91. ธัญญ************มทย์
 92. ธัญญ**********ฤทัย
 93. ธัญว****************ษ์ธา
 94. ธัญว******พรม
 95. ธันย*********สกุล
 96. ธัมช*********ธรรม
 97. ธิวา********วงค์
 98. ธีรด**********น้อย
 99. น. ส********สียา
 100. น. ส*******สียา
 101. น.ส.*************ทธิ์
 102. น.ส.***********************************อุบล
 103. น.ส.************ันทะ
 104. น.ส.*******************************็ชร์
 105. น.ส.*********ตะนะ
 106. น.ส.***************************************************ผึ้ง
 107. น.ส.**************************ครัว
 108. น.ส.**************************ครัว
 109. น.ส.*************************************************็ดสี
 110. นภัส*************รมณี
 111. นลิน*********ัจน์
 112. นวลษ********ิญโญ
 113. นัจก************งไกร
 114. นาฃส******************เนิน
 115. นาง ********************************************************************************************************************ครัว
 116. นาง ***************ลที
 117. นางช**************ชิมา
 118. นางท************เพ็ญ
 119. นางว***********************ำราญ
 120. นางศ********************************************************************************************************สกี้
 121. นางส********พงษ์
 122. นางส*********ตะนะ
 123. นางส*************ระโห
 124. นางส*****************ศรี
 125. นางส***********านอก
 126. นางส*************รจน์
 127. นางส************งนคร
 128. นางส*************ทธิ์
 129. นางส**************************************************ชลติ
 130. นางส****************ะกัง
 131. นางส**********************ิบูล
 132. นางส***************************ครัว
 133. นางส****************ทกุล
 134. นางส*********************************แก้ว
 135. นางส************กุล
 136. นางส**************ลนวล
 137. นางส****************องคำ
 138. นางส**************งแพง
 139. นางส**********************่าที
 140. นางส**********************************ถวิล
 141. นางส***************ารใจ
 142. นางส***********อ่าน
 143. นางส*****************************************ิพย์
 144. นางส********************************************************งณชา
 145. นางส***********งแกะ
 146. นางส************ลิ้ม
 147. นางส******************เนิน
 148. นางส**************************************************************าภยศ
 149. นางส*******************นทร์
 150. นาย **********************************เย็น
 151. นาย *********ญทวี
 152. นายก*********************************************************พิ่ท
 153. นายก********ลนวล
 154. นายก***********************************************ครัว
 155. นายป*********หลาย
 156. นายพ*****************จริญ
 157. นายม**************************ัติ
 158. นาวส***********ทุดม
 159. น้ำฝ**********ดิ์
 160. นิจว*******************************ขว้า
 161. นิรช****ดไพร
 162. นุชจ*********รรณ์
 163. นุสร***********************************************************************************************************ะอาด
 164. บงกช*******อุดม
 165. บรรพ*****พุฒิ
 166. บุปผ**********รมมา
 167. บุพผ*****จริญ
 168. บุศร*******รรพต
 169. เบญญ**********อาสา
 170. เบญญ*********กล้า
 171. เบลลบลล์
 172. ปฏิญ*******************ำลัง
 173. ปฐมา********รงค์
 174. ปนัด**********งสุข
 175. ปนิต********พคุณ
 176. ปพิช****ลลาภ
 177. ปภาว***************ยกุล
 178. ปภาว*********องใส
 179. ประภ*********ยขาว
 180. ปรัช**************ิทยา
 181. ปรัต*****************************รือง
 182. ปริช** สมอ
 183. ปลื้ลื้ม
 184. ปวีณ******ัตน์
 185. ปัณณ******************************************ัศน์
 186. ปัทม*********ุสอน
 187. ปัทม******งหลง
 188. ปาง
 189. ปานฝ**********ใหญ่
 190. ปาริ*********พทย์
 191. ปาริ**********าะห์
 192. ปาริ********งงาม
 193. ปาลิ*******************************************สริม
 194. ปาลิ********************************************************************สริม
 195. ปิยธ***********ลกุล
 196. เปรม******ชรดี
 197. พชรพ*****อาภา
 198. พรชน****************************************************นารถ
 199. พรชน***************************************************************โชติ
 200. พรรษ*************ัศร์
 201. พรลภ********นแปด
 202. พรวจ**คนชม
 203. พรหท****ุดใจ
 204. พลอย*************นชัย
 205. พอเพ*************ันธ์
 206. พัชร**************************************รีย์
 207. พัฑฒ*********แก้ว
 208. พัณณ********อุดร
 209. พิชญ******จักร
 210. พิชญ************ุชิน
 211. พิชญ*******แก้ว
 212. พินฑ*********ภูผล
 213. พิมป*********รณดี
 214. พิมพ*******ลสาร
 215. พิมพ************ูรณ์
 216. เพชร*******************ครัว
 217. ภัทท******งไทย
 218. ภัทร************ไชยา
 219. ภัทร***************ัฒน์
 220. ภัสร*ภรณ์
 221. ภาธร**************ักดี
 222. ภาวั******************************เย็น
 223. มัฑณ*********ารณ์
 224. มินต********แย้ม
 225. มิรั**********เงิน
 226. เมทณ*****เกษม
 227. ไม่ป********กนาม
 228. ไม่อ*กนาม
 229. ยมลพ*******ันธ์
 230. เยาว***************เลิศ
 231. รติม*********กรรม
 232. รวิษ**********่นคง
 233. รัฐน*******ตุ้ม
 234. รัตต*********ัดชา
 235. รัสร*****************ัฒน์
 236. รินท*****************ิตติ
 237. ลักษ*********รเณร
 238. ลัดด**********ุญมี
 239. ลูกแ**********ทียะ
 240. วนัส**********นศรี
 241. วรพิ************ชียร
 242. วรัช***************ินดา
 243. วรัญ****************************************************าคำ
 244. วรัญ********************ครัว
 245. วรัณ****************ครัว
 246. วราง*********เงิน
 247. วราภ*****ิเดช
 248. วราล**********บุตร
 249. วลัย***************ธรรม
 250. วลัย**********************************ธรรม
 251. วสุธ********เผ่า
 252. ว่าท********************************ครัว
 253. วารุ**********วิชส
 254. วิชช**********รลาภ
 255. วิภา*************ศิริ
 256. วิมล**********ยบาย
 257. วิรั********ชมภู
 258. วิสน**************ทธิ์
 259. วีณา********่ยม
 260. เวธิ***********ิตา)
 261. ศจี **ลมณี
 262. ศราว*******หลิม
 263. ศศิว*********ัชนี
 264. ศศิว*******มทอง
 265. ศิรภ***********างค์
 266. ศิริ**************************กล้า
 267. ศิริ***********พศาล
 268. ศิริ*************วรรณ
 269. ศิลป************ะมูล
 270. ศุภธ*******รลูก
 271. ศุภร*******ลีตา
 272. ศุภล*********โยธา
 273. สมปร*******************รัว
 274. สยุมุมพร
 275. สรัญ*******อรุณ
 276. สิริ*******นะภู
 277. สุกั*****ันหา
 278. สุดา**********************ครัว
 279. สุทธ*********ล้าย
 280. สุพร************************************************************************ถาวร
 281. สุพั**********************มิตร
 282. สุพิิชญา
 283. สุภี**************์ชัย
 284. สุรช******รสอน
 285. สุรี********************ครัว
 286. สุวิ*****่นดี
 287. สุวิ******อ่อน
 288. เสฎฐ***************นทร์
 289. โสพิ*************************************สกุล
 290. โสมส*************ยงคำ
 291. อณัตัตยา
 292. อณัต*********เทิง
 293. อนงค********แสวง
 294. อนุร***********ชรผล
 295. อภิญ*****************ครัว
 296. อมรร********อ่อน
 297. อรยา***นคาย
 298. อรัญ*****นยิน
 299. อริย********************************************************************นิธิ
 300. อริส*****************ครัว
 301. อริสริสา
 302. อรุณ**********มงคล
 303. อังค******************************************************************************************สริฐ
 304. อัจฉ****ำวัง
 305. อัจฉ********ันธ์
 306. อัจฉ********ศรี
 307. อัญช******รจน์
 308. อัฐณ************นกุล
 309. อัณศ******************์กุล
 310. อันธ************ลกุล
 311. อารี*************เนิน