มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่

645 หมู.3 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ มูลนิธิเพชรเกษม สำนักงานใหญ่ 645 หมู.3 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

 1. Leun*************************ันทา
 2. กนกพ******วงษ์
 3. กมลว**********องคำ
 4. กวีว*************สดิ์
 5. กิตต***************รชัย
 6. คำรณ***ริคง
 7. คุณน*****************ัฒน์
 8. คุณน**********ิชัย
 9. คุณอ***********ภูมี
 10. จันท*************นทร์
 11. เจนจ******ำรัส
 12. ชนกภ************ชื้อ
 13. ชนกว*************นทร์
 14. ชนิด*****ีชัย
 15. ชุติ*******************วลเส
 16. โชติ*******ิ์คง
 17. ณิชา*****************ภรณ์
 18. ด.ช.****************************************ครัว
 19. ด.ช.****************วงศ์
 20. ทวาย***นิกร
 21. ทวีส*********มุติ
 22. ทศพล*****ใสย์
 23. ทิพย*************นวัต
 24. ธนวั********นทร์
 25. ธิติ********้วฟู
 26. ธิภา***********ท้าว
 27. ธีระ*************นธุ์
 28. น.ส.***********นทอง
 29. น.ส.************************ษ์พร
 30. น.ส.***********************************ยวน
 31. นราธ***********นทร์
 32. นริศ****ลไพร
 33. นางด*******ีฉาย
 34. นางว***************************ครัว
 35. นางว************ศิริ
 36. นางส******************ริยา
 37. นางส***********ัญญา
 38. นางส************ำรุง
 39. นางส********************์กุล
 40. นางส******************************หล่อ
 41. นางส************เก้ว
 42. นางส**************************วงษ์
 43. นางส**********************ักษ์
 44. นางส*************************************เลิศ
 45. นางส***************ี่ยม
 46. นางส***********************************************************ูทอง
 47. นางส**************************************ชาติ
 48. นางส************เพชร
 49. นางส*****************วงศ์
 50. นางส**************าตย์
 51. นางส******************ธุ์
 52. นางส*********************
 53. นางส*******************ุ์
 54. นางส*****************นธุ์
 55. นาย **************ัมย์
 56. นาย ************สกุล
 57. นาย ************************************ัฒนา
 58. นายก*************ะอาด
 59. นายฐ****************************ครัว
 60. นายต*********************************************************************************************************วารี
 61. นายธ*********ัสสะ
 62. นายธ***********ยกูล
 63. นายว**************รกูร
 64. นายศ**********หลิม
 65. นายส**********************************************************************งกูล
 66. นายเ*************ักดี
 67. นิจว**********วงศ์
 68. เนลด**********ภัทร
 69. บริษ********************************************************นต์)
 70. บุริ***********ันท์
 71. บุษร***********ควิช
 72. เบญจ********ูรณ์
 73. ปณิธ**********สกุล
 74. ปรีย**********สรวน
 75. ปาทิ**************ธรรม
 76. ผศ.ด***************************ครัว
 77. พรพร********นทร์
 78. พรรณ*****นนคร
 79. พลอย**************ันธ์
 80. พสุ ***ทา
 81. พิชญ***********************************************สกุล
 82. พิสุ******วอห์
 83. แพรว*******็งรส
 84. ภัทร***********************************************เย็น
 85. ภูษณ***********ญธนา
 86. ไม่ป********กนาม
 87. รุจิ***************งกูร
 88. ลภัส*******องคำ
 89. ลิปิ******ันตี
 90. วันท***************************รัว
 91. วาณิ****ีศรี
 92. วิชา****************************************************************************ยวน
 93. ศรัญ****ทยโต
 94. ศรีเ***********ธรรม
 95. สมปอ******ำหู้
 96. สโรช***************ื่อน
 97. สหรั****ัญญู
 98. สิทธ*******************รือง
 99. สุจิ***********วงศ์
 100. สุจิ*******ริคง
 101. สุณิ*********ยนต์
 102. สุทธ***************ากุล
 103. สุนิ*******อ้อม
 104. สุภา**********นุ่น
 105. อนุร**********ัญโญ
 106. อภิช******ถาวร
 107. อรพร***************สริฐ
 108. อังศ****************านิช
 109. อานน************ัฒนา
 110. อาษา***************ครัว