กู้ภัยสว่างบึง

3000 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ภัยสว่างบึง 3000 อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. 1. ค****************************************************************************************************************************************************************************100
 2. CHAY************WONG
 3. Crai************nton
 4. K.ภาภาธร
 5. Siri**********don
 6. กนกร*******่มสม
 7. กัญภ*******ดการ
 8. ขจิต****************ทธิ์
 9. คมพิ************************ัศมี
 10. ครอบ**********กกุล
 11. ครอบ**********************************************************ุญมี
 12. คุณป*********หล็ก
 13. คุณฟ*********************ตชะ
 14. จรรย******รจน์
 15. จันท************สีกา
 16. จิตร***********าวุธ
 17. จิภิ*********นนท์
 18. จิรั**************จริญ
 19. จิรา************งไพร
 20. เจนจ*********************************************************ครัว
 21. ชนพร******ังคม
 22. ชนพร*****************ครัว
 23. ชนพร****************ครัว
 24. ชนิก*******รมมา
 25. ชัญญ**ุช
 26. ชุติ*ันท์
 27. ฐิระ*****่งาม
 28. ณัชพ******ใหญ่
 29. ณัฎฐ*****โคตร
 30. ณัฏฐ**********์ทอง
 31. ณัฏฐ**********ิงห์
 32. ณัฐจ*********ักษ์
 33. ณัฐธ**********จริญ
 34. ณัฐพ***********วิติ
 35. ณิศศ******เผ่า
 36. ด.ช.*************รงค์
 37. ตรีช***************************************************งนวล
 38. ทวิว******ป้อง
 39. ทอรุ********ิจัย
 40. ทิพา************จริญ
 41. ธนชั*******ันต์
 42. ธนพร*********พงศ์
 43. ธนพร*****นนุช
 44. ธนภร*******ักษ์
 45. ธนัช***********************************************ครัว
 46. ธนัช********ณเวช
 47. ธนิน******นนท์
 48. ธัญล**********แน่น
 49. ธิดา************นอัน
 50. ธิติ************โชติ
 51. น. ส****************่ยม
 52. น. ส***********์ทอง
 53. น.ส.*********************************************************************************************
 54. น.ส.*********อดสม
 55. น.ส.***************ันธ์
 56. น.ส.*******************************************************************ครัว
 57. นภดล**องใบ
 58. นภัส**********ิทูร
 59. นัทธ*******ิชัย
 60. นัยน*******วงค์
 61. นาง ***************เนิน
 62. นางส***************ักษ์
 63. นางส****************เนิน
 64. นางส*****************ทธิ์
 65. นางส*************ัมย์
 66. นางส*********************************************************************************โชติ
 67. นางส************นปืน
 68. นางส***********************************************************************************ลย์
 69. นางส***************รศรี
 70. นางส*************ศิริ
 71. นางส**************ะมัด
 72. นางส************************************************************************************************************************ครัว
 73. นางส*************นมัง
 74. นางส*************ิมาย
 75. นางส************งกัน
 76. นางส**************ักษ์
 77. นางส***********เป้ว
 78. นางส************เวที
 79. นางส************ดหอม
 80. นางส***********ะมัด
 81. นางส*************************ครัว
 82. น่าน*************มซ่า
 83. นาย ************เนิน
 84. นาย ***************************************่ทอง
 85. นายจ*******************************ลพร
 86. นายช******************************************************************************************************************อำไพ
 87. นายเ************************************บรรณ
 88. นายว*********************************ูลย์
 89. นายศ*******************************พงษ์
 90. นายอ****************ะกูล
 91. น้ำท***********ินดา
 92. นิติ**************************ินต์
 93. นิธิ********เงิน
 94. นิภา***********ยทอง
 95. นิศา*********************************นกุล
 96. นีนน**************ัฒนา
 97. เนตร****ตีทศ
 98. เบ็ญ********นจีน
 99. ปฐมา********วรรณ
 100. ปวีร*************กดิ์
 101. ปัญญ*******พศรี
 102. ปาริ**************************ครัว
 103. ปาริ******************ช่วง
 104. ผ่องนภา
 105. พนาร*****โคตร
 106. พรทิ*****มนึก
 107. พัชร******************************รือง
 108. พัชร************************************นทร์
 109. พัณณ***********นทร์
 110. พาริ********ี้ยว
 111. พิชช******รถผล
 112. พิชญ********รธนะ
 113. พิชญ*********ัตน์
 114. พิชญ************พงษ์
 115. พิณภ*******เดชา
 116. พิมพ***********ินภา
 117. พิมพ************ูรณ์
 118. พิมพ*****************************************รษฐ์
 119. พิมพ*******เจิด
 120. พีรณ******************ครัว
 121. พุทธ**************************************************วรรณ
 122. เพิ่*****************นกูล
 123. แพรวแพรว
 124. ไพลิ*********ารย์
 125. ฟ้า ****นาง
 126. ภัทณ**************ศากร
 127. ภูริ***********พัชร
 128. มัชฌ*****ุดใจ
 129. เมวร***********์งาม
 130. ไม่ป********กนาม
 131. ยุวด************กดิ์
 132. รณิด***********ธรรม
 133. รัตน********************************************าคุณ
 134. รินธ***********ิชัย
 135. ลดาว*****ยไหม
 136. ลลิล**********ักษ์
 137. ลัดด******นสอน
 138. วชิร*******กลาง
 139. วรรณ********จนจบ
 140. วราพ*****อยคำ
 141. วริศ***********ากมล
 142. วสัน*********านิช
 143. วสุน*************************************************กษ์
 144. วัชร**************************ิพย์
 145. วาสน******ัมม์
 146. วิทย*****เกษม
 147. วิภา**************ธกุล
 148. เวธิ******ิชัย
 149. ศภิส******มทอง
 150. ศศิก***********วงษ์
 151. ศาลี*******จบดี
 152. ศิธณ*******ิพย์
 153. ศิริ**********จการ
 154. ศิริ*****************วงศ์
 155. ศุภน*******กาย
 156. ศุภร************************ครัว
 157. สมโภ****นเดช
 158. สริน********มนต์
 159. สังค********************************************************นดุง
 160. สิรภ******้มดี
 161. สิริ***********พธิ์
 162. สุกั*******************************************************************************************ลี่
 163. สุธา******ีกุล
 164. สุนิ******ณัติ
 165. สุพด******ัตน์
 166. สุภา*********มนาค
 167. สุรศ*********************ครัว
 168. สุริ*******ีหอม
 169. สุวิ***คนึง
 170. เสาว********************์กี้
 171. อนุร*********************ันทา
 172. อภัส*************ัฒน์
 173. อรณิ*******ิชัย
 174. อริย*********ออิฐ
 175. อาภา************นธุ์
 176. อิศร******************วรรณ
 177. อิสร*************ธรรม

กู้ชีพกู้ภัยเลยจุดเชียงคาน

อ.เชียงคาน จ.เลย

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ กู้ชีพกู้ภัยเลยจุดเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. Benn*********************************************************chai
 2. K.ภาภาธร
 3. Kann*****************ipit
 4. Thip****************ครัว
 5. กนกพ******ันธ์
 6. กรกน******ยแท้
 7. กรุณ********ุกกะ
 8. กัญญ*********งสิน
 9. กัญฑ*******าตรี
 10. กานต*********ขวี
 11. กิตต********ทุดม
 12. กิตต**********************ครัว
 13. กิตต**********ก้อน
 14. แก้ว*************************(GG)
 15. แก้ว********************(GG)
 16. ขนิษ*********วรรณ
 17. ครอบ******มทอง
 18. จันท************ทธิ์
 19. จารี******รุ่ง
 20. จิณั*******************************ภูมิ
 21. จิดาดาภา
 22. จิตร******่มใส
 23. จินต**********งศรี
 24. จีรญ******ญไชย
 25. จุดา************ังข์
 26. ฉัตร*********************************************cial
 27. ชญาภ********กดิ์
 28. ชนพร******ังคม
 29. ชมนา********าญพล
 30. ชลิต****************ครัว
 31. ชลิต*******ัพย์
 32. ชัญญ*********น์
 33. ชัยร***************************ครัว
 34. ชุติ***********************************นุกา
 35. ญาณิ***********นนท์
 36. ณภาส***************************ครัว
 37. ณัฏฐ************************งกูร
 38. ณัฐณ******ญมูล
 39. ณัฐณ********ถาวร
 40. ณัฐธ**********************ครัว
 41. ณัฐพ********งกูร
 42. ณัฐว*********มือง
 43. ณัษฐ************นีย์
 44. ทรงววุฒิ
 45. ทวิช**********่งยง
 46. ทิพย*********ชาลี
 47. ทิพย********นแสง
 48. ธนกฤ********ร์ติ
 49. ธนาก****นทิง
 50. ธัญญ**********รั่ง
 51. ธีรเ****************ัพย์
 52. น.ส ***********วงศ์
 53. น.ส ****************แก้ว
 54. น.ส.*************งตัน
 55. น.ส.**********************ัพย์
 56. น.ส.********************ธกร์
 57. น.ส.***********ำโรง
 58. น.ส.***************ี่ยม
 59. น.ส.*************************************นธุ์
 60. น.ส.*******************ัณฑ์
 61. น.ส.************************************ดภู่
 62. นงค์******************ครัว
 63. นส.ศ**********งมาก
 64. นั ท***********จิตร
 65. นัทธ*******ิชัย
 66. นางน*************รจน์
 67. นางเ*****************************************************************************มุทร
 68. นางส*************************************ณสาย
 69. นางส**********ญลือ
 70. นางส*************่งมี
 71. นางส****************ธรรม
 72. นางส************************************************มขาว
 73. นางส*******************แต่ง
 74. นางส*************ะหัง
 75. นางส******************รมย์
 76. นางส*******************************************************************************าราช
 77. นางส***********งศรี
 78. นางส**************วงค์
 79. นางส*************ะมัด
 80. นางส******************จริญ
 81. นางส************************ครัว
 82. นางส**********************ครัว
 83. นางส***************นนาค
 84. นางส*****************ันโท
 85. นางส*************************************** Wei
 86. นางส***************จริญ
 87. นางส***********ะมัด
 88. นางส************************ครัว
 89. นางส**************จริญ
 90. นางส*************************ครัว
 91. นางส*******************สดิ์
 92. นาย **********************************************************************************************************************************************************************************************ดา
 93. นายด***********โสภณ
 94. นายบ**************************************************************************************************************************************************กมูล
 95. นายพ***********หวัด
 96. นายภ**********เกษม
 97. นายร******************สกุล
 98. นายว************วงศ์
 99. นายส*******************************************************************************ุทโธ
 100. นายส********วรรณ
 101. นุชน********วงษ์
 102. ในนา******************************ลอร์
 103. เบญจ****************วรรณ
 104. เบญญ************ิษฐ์
 105. ปณิช*****่หนู
 106. ปนิด*******ลแสน
 107. ประภ*********ะวัต
 108. ปรีย***********ิตต์
 109. ปรีย************์ทอง
 110. ปาริ***********ะโคน
 111. ปาริ**********นทร์
 112. ผู้ไ***********กนาม
 113. พงษ์*************************************ุธยา
 114. พรกน****มภวา
 115. พรนั**************สกุล
 116. พรรณ********ผลาญ
 117. พรรณ********มิ่ง
 118. พัชร*********************************************นิยม
 119. พัชร***********าลย์
 120. พัณณ*************ธกุล
 121. พันโ***********พลัง
 122. พิชญ********************ครัว
 123. พิณท**************ิชัย
 124. พิมพ**********อรอด
 125. พิมพ****************************ครัว
 126. เพ็ญ******************************************************************ีย์
 127. ภัคว*********ิญดี
 128. ภัสอ***********ัตย์
 129. ภานุ**************ัพย์
 130. ภารด*******์อ่ำ
 131. มนทก**********ิ์ลี
 132. มนัส***********ิภาค
 133. มะปรปราง
 134. มินท******************************************์กุล
 135. ไม้โ*********************กุล
 136. ไม่ป********กนาม
 137. ไม่ป**สงค์
 138. ยางพ***********************************งพูล
 139. รณรง******หวัง
 140. รวิญ*******อทนุ
 141. รวิว*******มาคำ
 142. รังส*******ภูพล
 143. รัชภภรณ์
 144. ลภัส*******มพวง
 145. วงศธ*******เกตุ
 146. วลัย******ขำดี
 147. วศิน****บุตร
 148. วัชร*********บุตร
 149. วันว*********นรอด
 150. วิภา**********ไวย์
 151. ศภิส******มทอง
 152. ศิริ**************************************อัฐิ
 153. ศิริ**************สริฐ
 154. สมิต*********ศรณี
 155. สลิล***************รือน
 156. สามา*********ขียว
 157. สุขุ************สดิ์
 158. สุจิ*************************************************่ใช้
 159. สุจิ**********วงศ์
 160. สุจิ**********ักษุ
 161. สุพร*******ตุคำ
 162. สุพร*************************ิสาร
 163. สุภล************ื้น
 164. สุภั******มเดช
 165. สุมา********ัฒนา
 166. สุวน********็กดี
 167. เสาว*******************************นสุข
 168. หทัย***********ัตน์
 169. อชิร*******หมมา
 170. อภิณ**************************************************************************************************************ุลพร
 171. อรพิ*********ิมาย
 172. อริน*********************************นตร
 173. อริส*****น้อย
 174. อรุณ***********ำโรง
 175. อลิส****************ครัว
 176. อังค*******ุบผา
 177. อัจจ********ิมาศ
 178. อัจฉ*************ักษ์
 179. อารย*****เกตุ
 180. อุณา*******กสุม
 181. อุมา********อ่อน

วัดประจันตคีรี

ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดประจันตคีรี ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. -
 2. Kamo*******msan
 3. กนกว******************รีย์
 4. กนกว*******ถาวร
 5. กร ธ****ัฒน์
 6. กฤษด********นนท์
 7. กฤษด***********************กดิ์
 8. กวิน*****************ัชพล
 9. กวิน********************************จโน่
 10. กันย**********ภากร
 11. กันย****ษณ์
 12. กาญจ******************ครัว
 13. กุญน********ยแดง
 14. เกษชชฎา
 15. ขนิษ***********กดิ์
 16. คุณส******************************************************************ครัว
 17. เครก******************************ักษ์
 18. จ.ส.*************แย้ม
 19. จิตร******่มใส
 20. จิรา*********ักดี
 21. จุฑา***********นธุ์
 22. ฉัตร*********จิตร
 23. ชญาน***************************ครัว
 24. ชณัน***************************ครัว
 25. ชนพร******ังคม
 26. ชนพร*****************ครัว
 27. ชนพร*****ังคม
 28. ชลธา*********ครัว
 29. ชวกฤ******านน์
 30. ชัชช*****************************่จิว
 31. ชัชญ******ากุล
 32. ชัยธ********พิลา
 33. ชาลิลินี
 34. โชติ***มนทา
 35. ฐาปน****ญชิต
 36. ฐิติ************ุทร์
 37. ฐิติ**********ริกร
 38. ณฐมน*********ชกุล
 39. ณัชพัชพร
 40. ณัฐก******************ครัว
 41. ณัฐช*****************นคุณ
 42. ณัฐพ****ญตาม
 43. ณัฐพ*******จิตร
 44. ดวงท*******ายดี
 45. ทัชชชชกร
 46. ทิวา***********ื้อง
 47. ธนัช*************นทร์
 48. ธนุแ******ครัว
 49. ธิดา****รศรี
 50. ธีระ*******ญไชย
 51. น.ส *************สดิ์
 52. น.ส.***********์ทนง
 53. น.ส.**************สริฐ
 54. น.ส.************วิไล
 55. น.ส.****************************ครัว
 56. นที *****************************านุช
 57. นราก*********์งาม
 58. นางส******************ยกุล
 59. นางส****************รรณา
 60. นางส**************บเชย
 61. นางส*********************ิรัญ
 62. นางส******************กดิ์
 63. นางส******************รรณ์
 64. นางส*********************************************************ัญพล
 65. นางส*************ศิริ
 66. นางส**************ะมัด
 67. นางส*************ะมัด
 68. นางส*************วรรณ
 69. นางส*********************************************************นต๊ะ
 70. นางส*************ิทัศ
 71. นางส*****************ทธิ์
 72. นางส****************ชื่น
 73. นางส*********************************ครัว
 74. นางส*************ด้วง
 75. นางส***********ะมัด
 76. นางส****************************ครัว
 77. นางส*************าเสน
 78. นางส***********ลบุญ
 79. นายก*****************นนท์
 80. นายบ******************************************ิกุล
 81. นายป**********หลาย
 82. นายพ*********************สริฐ
 83. นายพ**********ปชัย
 84. นายว*********สงวน
 85. นายส***********************************************ครัว
 86. นายเ***********************************หมาะ
 87. นิดา*******รมมา
 88. นิภา****ุญชู
 89. นิรุ**************สกุล
 90. บราล*********ครัว
 91. บัณฑ*************ญชัย
 92. ประภ*********ะวัต
 93. ปริญ**พงษ์
 94. ปริณ*******เพ็ง
 95. ปรีย**************ฐสุข
 96. ปรีย***********ักษ์
 97. ปวริ*********คราม
 98. ปสุต***************************ัตน์
 99. ปาริ*************์เชย
 100. ปาริ**********นทร์
 101. ปิยพ***********************ันธา
 102. ปิยว******งสอน
 103. พรกน****มภวา
 104. พัชญ*************************ำนาญ
 105. พัชน**********ำราญ
 106. พันไ***********ักษ์
 107. พาขว********นทร์
 108. พิจั*******มะณี
 109. พิจิ********ภาธร
 110. พิชช**************รพิศ
 111. พิชญ***าสุก
 112. พิชา**********งค์
 113. พีรด**************ักษ์
 114. พีรว*****้นผา
 115. ภัคส*****************************************************าศรี
 116. ภัชน*******ปกุล
 117. ภัทร********พศาล
 118. มณฑก********ญแสง
 119. มณฑล*********ถาวร
 120. มณฑา*********ม่วง
 121. มลธิ*********ื่อง
 122. มัธน******์ทอง
 123. มัลล*****นบุญ
 124. มายด****นิ้ง
 125. มีนต****ัณฑา
 126. ไม่ป********กนาม
 127. ยุรี**********ะแสน
 128. รัชพ*********ิตต์
 129. รัชภภรณ์
 130. รุ่ง*********ำแหง
 131. รุ่ง*********นาวา
 132. รุ้ง**********รทอง
 133. ลักษ**********วิกะ
 134. วธูส***********ฐศรี
 135. วราร********สงวน
 136. วริญ************สดิ์
 137. วิภา*********ะทาน
 138. ศกลว**********ุนทร
 139. ศภิส*******มทอง
 140. ศภิส******มทอง
 141. ศรัณ************พศาล
 142. ศิริ************ิกุล
 143. ศิริ*********สดิ์
 144. ศิวภ*******ยหลำ
 145. ศุภก**************สกุล
 146. ศุภน*************กดิ์
 147. ศุมั**************กลาง
 148. สตรี******************ครัว
 149. สาวิิตรี
 150. สิ้ม**ักษา
 151. สุกั******เพ็ง
 152. สุขุ*************เปรม
 153. สุจิ**********งบุญ
 154. สุชา*********แก้ว
 155. สุธิ*********ิศาล
 156. สุนท*****หมาะ
 157. สุพร*****************ยชุม
 158. สุริ************ริยา
 159. โสภณ*******นธุ์
 160. อณัศ*******โชติ
 161. อนงค**********รือง
 162. อรณั***************************ัฒน์
 163. อรพิ*********ิมาย
 164. อลิน*****************************ูเคน
 165. อังค*******ุบผา
 166. อังศ*********ถาพร
 167. อัจฉ********วงษา
 168. เอมก*********ัตน์
 169. ฮาตี*****ดเสพ

วัดเกยไชยใต้

ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดเกยไชยใต้ ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. APIN********AREE
 2. Premmika
 3. TJ
 4. กชพร***************************ยูวะ
 5. กชพร********สกุล
 6. กนกพ*********ักษ์
 7. กนกว***********วงค์
 8. กนกว*******หลัก
 9. กรกม**คงสง
 10. กษิร**********ลชัย
 11. กัญญ**โพแค
 12. กาญจ*****************ฤกษ์
 13. กานต*********************ครัว
 14. กิตต***************เสนี
 15. ขวัญ*******************************************************************************************************นศรี
 16. เขมจ**********ีกูล
 17. คณิศ*****ิญธง
 18. คนธว**********ัฒน์
 19. คุณพ*************ำพึง
 20. จิตส*********************************ธเดช
 21. จินต******************************************ครัว
 22. จิรา*****วศรี
 23. จิรา*********์พูล
 24. จุฑา***********ัญญา
 25. ฉมาพ**************สไชย
 26. ชญาก************าชัย
 27. ชญาณ************************************สดิ์
 28. ชนพร******ังคม
 29. ชนพร*****************ครัว
 30. ชนัญ***********************ุกูล
 31. ชนาธ************************แก้ว
 32. ชลธิ*********สอาด
 33. ชลิส******องสี
 34. ชัยว**************ิตย์
 35. ชีระ**********ีกุล
 36. ชุติ***********ดแสง
 37. ชุติ******************** Abe
 38. ชุลี**********ัญญา
 39. โชติ************ัฒน์
 40. ฐาณิ*********ำดวล
 41. ฐิตา***************โชติ
 42. ณัชช*******************ครัว
 43. ณัฏฐ************************งกูร
 44. ณัฏฐ****************กดิ์
 45. ณัฏฐ******๊ะสุ
 46. ณัฏฐ****************ทียะ
 47. ณัฐพ******************ครัว
 48. ณัฐว*********มือง
 49. ณิชช**********สาโร
 50. ดนิต*********ื่อน
 51. ตฤณ ***********ะการ
 52. ตวิษ*****ังข์
 53. ทักษ*****ญสิน
 54. ทิพว***********ัญญา
 55. ธนัช**************************ครัว
 56. ธนาภ***********ากุล
 57. ธรณ์***********์สวะ
 58. น.ส *****************************************************************************ิงห์
 59. น.ส.*******************ัชร์
 60. น.ส.***************************************************************************ดิลก
 61. น.ส.********************************ห์กล
 62. น.ส.***************************************ุกูล
 63. น.ส.************************************************************ครัว
 64. น.ส.***********************************วปู่
 65. น.ส.***********มิตร
 66. น.สส************แก้ว
 67. นงค์**********าร์ด
 68. นนทิ********************ครัว
 69. นพมา******************ครัว
 70. นภัท********************************วสวน
 71. นรศร******โกศล
 72. นริส**********************ครัว
 73. นันท********ัตน์
 74. นันท********งสุข
 75. นางธ**********ักษ์
 76. นางป**************************************************************************************ลโน่
 77. นางพ*************************************คีรี
 78. นางส***********************************************************ครัว
 79. นางส*******************ทธิ์
 80. นางส****************ยธิน
 81. นางส************************ครัว
 82. นางส*************ศิริ
 83. นางส***************ัด
 84. นางส*************ะมัด
 85. นางส************************ิชัย
 86. นางส***************นาฏ์
 87. นางส*************ปชัย
 88. นางส**********าสาย
 89. นางส*********************กดิ์
 90. นางส************กเวช
 91. นางส**********องโต
 92. นางส******************่อน
 93. นางส*************ะบาง
 94. นางส*************รณคำ
 95. นางส**************************ครัว
 96. นางส***********ะมัด
 97. นางส*************วงษ์
 98. นางส**********ท์นา
 99. นาย *****************************************************************************************โสภณ
 100. นาย *********ญถัด
 101. นายช*************************************เงิน
 102. นายโ**************************************************************บุตร
 103. นายธ****************พงศ์
 104. นายน************************************************************************************************************************************************อึ้ง
 105. นายป**********พงศ์
 106. นายภ************หล้า
 107. นายส***************************************************ตจูล
 108. นายส*****************ถียร
 109. บราววนี่
 110. บุญญ***************ักษ์
 111. บุษย********************************************ครัว
 112. ปกรณ****************************าภร
 113. ปภาว*********รือง
 114. ปริช********งียบ
 115. ปวน พิทำ
 116. ปะกา********ุนทด
 117. ปัทม**********กลาง
 118. ปานช**********************************************************************************************************************************************************ือง
 119. ปาริ**********นทร์
 120. ปิยธ***************************วทอง
 121. พงศ์*************สไชย
 122. พจณิ********าวดี
 123. พจมา************สรณ์
 124. พรชน*****วงค์
 125. พรนั**************สกุล
 126. พรสุ********บุตร
 127. พระส**************งเกต
 128. พัชร*********มนต์
 129. พัชร*******มิตร
 130. พัชร*******ันธ์
 131. พิจิ********ภาธร
 132. พิชช************************************************************เพ็ญ
 133. พิตะ*************ศิริ
 134. พิมพ********************ครัว
 135. พิมพ***************************รัว
 136. พิรญญาณ์
 137. ภัทร*******องจา
 138. ภัทร****************จริญ
 139. ภาคิ**********************โชติ
 140. ภาณุ*********ำราญ
 141. ภิญญ*********าสตร
 142. ภูสุ*****************ูลย์
 143. มนัส**********์กุล
 144. มานิ*********นทร์
 145. มาลี****************ครัว
 146. มินท******************นนท์
 147. ไม่ป********กนาม
 148. ไม่ป******กนาม
 149. ยุพา********หลวง
 150. รณิด********จรัส
 151. รัชพ*********ิตต์
 152. รัชพ********ิตต์
 153. ริณา**************************กุศล
 154. รินธ***********ิชัย
 155. รุจิ*************************************************ครัว
 156. เรีย************พย์
 157. ลดาว*****ยไหม
 158. วรรณ***************************************************************ิตย์
 159. วรรณ*********นธุ์
 160. วรรษ**********วรรณ
 161. วราง*********มตรี
 162. วริษิษฐา
 163. วศิน*************************ครัว
 164. วสนั***********ิตย์
 165. วาสน******ิญญา
 166. วาสิ******************************รกุล
 167. วิชิ********ยกุล
 168. วินิ*******จิตร
 169. วิรั**********ักดี
 170. วิลา**********************************ทธิ์
 171. วีรย***ินโต
 172. ศภิส*******มทอง
 173. ศศิธ*******ชีวะ
 174. ศศิร***************ัตน์
 175. ศิรด***********************************ครัว
 176. ศิริ****************รจน์
 177. ศุภา********************************************************************************รัว
 178. โศจิ***********ิขิต
 179. ส.ต.*********************นตรี
 180. สราย*****โชติ
 181. สาวิิตรี
 182. สิริ*********ฉุ้น
 183. สุกร**************หลวง
 184. สุจิ***********************************************************************************ว่าง
 185. สุจิ********ิตย์
 186. สุตาภัทร
 187. สุธี********ะเมฆ
 188. สุพิพิตา
 189. หทัยยธาร
 190. อรพิ*********ิมาย
 191. อรสา****ำไก่
 192. อโรช****งทุม
 193. อังค********วงศา
 194. อังค*******ุบผา
 195. อาภา*********มหอม
 196. อารี**************พทย์
 197. อิทธ***********************************************************************มโม่
 198. ไอยเ***********์นิล

วัดข่อย

ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดข่อย ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ทิพ*************จริญ
 2. -
 3. K.หั***************ครัว
 4. Ratt********************arat
 5. Sukr*tta
 6. that********* jay
 7. กณกว********แก้ว
 8. กตาธ*********สนยง
 9. กนกพ*********ิกูล
 10. กมลพ*****จิตร
 11. กมลล***************ัตน์
 12. กมลล**********นทร์
 13. กรณั**********************ครัว
 14. กรรณ*********มุมะ
 15. กฤตย********************ครัว
 16. กวิน***********ทธิ์
 17. กานต***********ิเศษ
 18. กิติ********ัฒน์
 19. เกรซ******* ฌลา
 20. แก้ว******ะวัน
 21. โกสิ****************ดศุข
 22. ขนิษ*********ยงค์
 23. เขมิ***เกษร
 24. คีรี********้วดี
 25. คุณป**************************ครัว
 26. จตุพ************วงศ์
 27. จันท*ัสม์
 28. จารุ******แก้ว
 29. จิตต**********ไพรี
 30. จินด********ันตา
 31. จีรญ******ญไชย
 32. จุฑา**************ิลป์
 33. ชนพร******ังคม
 34. ชนพร*****************ครัว
 35. ชนพี******ังคม
 36. ชัชส**********************ัว
 37. ชัยส******ธรรม
 38. โชติ***มนทา
 39. ซิริ******************ครัว
 40. ฐิติ**********ริกร
 41. ณกาน******ทะนา
 42. ณชญา******ิเศษ
 43. ณัชช******ามณี
 44. ณัฏฐ*******มือง
 45. ณัฐก********าแดง
 46. ณัฐก******ุญมี
 47. ณัฐป********มั่น
 48. ณัฐพ************์สุข
 49. ณัฐม****************************************************ยค่ะ
 50. ณัฐว*************ี่ยง
 51. ดวงก*****รคดี
 52. ตรีส***********************ครัว
 53. ทรงววุฒิ
 54. ทัญก******มือง
 55. ทัศพ***********ิยศ
 56. ทัษศ*******ทะนะ
 57. ทิพา**********ิลาศ
 58. ธณัศ*********อรัญ
 59. ธตรฐ*********นทร์
 60. ธนัน*******************นธุ์
 61. ธัญญ***************ัฒน์
 62. ธัญว*************ทธิ์
 63. ธิดา*******นทร์
 64. ธีร์*************นทร์
 65. น.ส ************************************************************************************************ตน์
 66. น.ส.****************เพ็ญ
 67. น.ส.*********************ทธิ์
 68. น.ส.***************************************กดิ์
 69. น.ส.*************กดิ์
 70. นส.ป******************************กรณ์
 71. นัทธ*******ิชัย
 72. นันทิตา
 73. นาง **********************************************ไพรี
 74. นางด*************************ครัว
 75. นางบ***************************************โนทก
 76. นางว*********************************************************วงศ์
 77. นางส*******************าชัย
 78. นางส***************วงษ์
 79. นางส************กลัด
 80. นางส******************************าชัย
 81. นางส***************เหตุ
 82. นางส*************ไธสง
 83. นางส***************นทร์
 84. นางส***************ไธสง
 85. นางส************นเสน
 86. นางส**********************************ิเศษ
 87. นางส***************นทร์
 88. นางส******************************************ทธิ์
 89. นางส**************รือง
 90. นางส****************************ครัว
 91. นางส***************************************มิตร
 92. นางส***************ัด
 93. นางส*************ะมัด
 94. นางส************ากูล
 95. นางส********************************************************************************************************************************************************************ื่น
 96. นางส*************าศรี
 97. นางส************าวิล
 98. นางส******************ัพย์
 99. นางส***************ังสี
 100. นางส***********เป้ว
 101. นางส****************ันโท
 102. นางส***********ะมัด
 103. นางส*************ม่วง
 104. นางส*************พคุณ
 105. นางเ**************ือง
 106. นายก*****************************กดิ์
 107. นายจ************************************************์หลำ
 108. นายธ****************พงศ์
 109. นายน******คำมา
 110. นายร******************************************ญจน์
 111. นายว******************************************างค์
 112. นายส***************************************************************************************อมือ
 113. นายแ*****************************************์ชัย
 114. นายโ**********พึ่ง
 115. นารถ**********วิไล
 116. นารี**********ักดี
 117. นิ้ง****ายด์
 118. นิจจ*********คงดี
 119. นิริ**********************************************มือง
 120. นิสา*******************ตุยะ
 121. นุช
 122. เนตร**********รรณา
 123. บุญธ***************************************************************************ทธิ์
 124. บุณย***********วุฒิ
 125. บุษก*****จิตร
 126. เบญจ**************กดิ์
 127. เบญจ****************วรรณ
 128. ปณิษ*****ชื่น
 129. ปนัด******มะลิ
 130. ปวริ*****นนาน
 131. ปวิต********็ชร์
 132. ปะกา********ุนทด
 133. ปัญจ**********งไชย
 134. ปาลี************ฤกษ์
 135. ปิติ*********นนท์
 136. ปิยธ*********แก้ว
 137. ปิยะ*****ชูยศ
 138. เปรม********รศรี
 139. ผกาม**********นทร์
 140. ผกาย**********์ทวี
 141. ผู้ไ***********กนาม
 142. พรกน****มภวา
 143. พรกน***************************ิบาล
 144. พรดา*****************************************************************************************ครัว
 145. พัชร******งศรี
 146. พัชร********มิตร
 147. พัชร****************เวช
 148. พิชญ*****เกษม
 149. พิชา***********อชิต
 150. พิมพ***************ันต์
 151. พิมพ**********าทัพ
 152. พิมล***********ขียว
 153. พีรญ******ัชญ์
 154. พูนส******ต่อม
 155. เพชร*******ีมาก
 156. แพทอ**********พธิ์
 157. ไพบู**********************ครัว
 158. ภักด***ิมเก
 159. ภัคส*********าชน์
 160. ภัทร******ัสดี
 161. ภัทร************ันธ์
 162. ภัสร*******ุภศร
 163. มณฑิ********์แดง
 164. มนต์**********สดิ์
 165. มนัส**********ญนุช
 166. มุทิ********นแดง
 167. เมธา************ยรติ
 168. เมธิ*********ัฒน์
 169. ไม่ป********กนาม
 170. ไม่ป******กนาม
 171. ยศธร*****ย่อง
 172. รดาว**************************นกุล
 173. รัชก*******ัตน์
 174. รัชต**************************************************************************************************************************************************์
 175. รัชพ********จิตต
 176. รัชย***********ิชย์
 177. รุ้ง**********รทอง
 178. รุจิ*****************ครัว
 179. เรือ**********มิตร
 180. ลักข********ันธ์
 181. ลัทธ**********นทด
 182. ลินด******ลตัน
 183. ลี
 184. วชิร*********นทศร
 185. วรกา******************ครัว
 186. วรณั***ิมพา
 187. วรรณ******ทรจร
 188. วราภ****************ครัว
 189. วัชร*พรรณ
 190. วัณณ************************************eng
 191. วิภา****************ัฒนา
 192. วิลา************ร้อม
 193. วิศร****************ะบัว
 194. วีรย*********หงษ์
 195. ศภิส*************************************รษฐี
 196. ศภิส******มทอง
 197. ศริย*****************ครัว
 198. ศรุต********กนธ์
 199. ศศิต*******ภูมิ
 200. ศศิธ******กเดช
 201. ศิริ*****************วงศ์
 202. ศุจิ***ขำคง
 203. ศุจิ*ันท์
 204. ศุภส*****************ฒนะ
 205. ศุภา*****************ถาวร
 206. ศุภา*******งงาม
 207. โศจิ******ธรรม
 208. สโรช**********สกุล
 209. สวิช**********************กน้ำ
 210. สิพิ*********ัฒนา
 211. สุกั**********เห็น
 212. สุกั*****ันตา
 213. สุฑา***********************ครัว
 214. สุปร*********มิตร
 215. สุพั************************************************************************************************รจน์
 216. สุพิ******สงคำ
 217. สุภิิญญา
 218. สุวั*********สนิท
 219. สุวิ************************ตต์
 220. โสธิ*****************************************มีพร
 221. อภิช******งแพง
 222. อรชิ**********โชติ
 223. อรพิ*********ิมาย
 224. อริสิสา
 225. อริส**************ครัว
 226. อรุณ****หล้า
 227. อังศ****************านิช
 228. อัจฉ*******ชะโน
 229. อาทิ*****นะพล
 230. อาทิ*********นทร์
 231. อานน*****************ศ์
 232. อาภา*********ผล
 233. อารย*******บจิต
 234. อาริ******************ครัว
 235. เอื้********อุดม

วัดบ้านโคกสะอาด

ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

ทางสุริยาหีบศพ ได้นำหีบศพไปบริจาคที่ วัดบ้านโคกสะอาด ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว และที่ท่านได้ทำบุญบริจาคในครั้งนี้ ขอให้อานิสงส์ผลบุญตอบสนอง ให้ท่านจงพ้นทุกข์ โศก โรค ภัย และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ดูรายละเอียด

 1. ปาจ********************************************************************ปการ
 2. Than*********thai
 3. กนกว*******หาญ
 4. กรอง**********ครอง
 5. กฤษณ*****เกษร
 6. กัญญ*************ัฒน์
 7. กัญญ*********ไสย์
 8. กัญญ***********ว่าง
 9. กันต******************ครัว
 10. ขวัญ******ตมูล
 11. เขมจ**********ัฒน์
 12. คีรี********้วดี
 13. จินต*********************ครัว
 14. จิรน*********ยมขำ
 15. จีริ******เข็ม
 16. จุฑา****คะชา
 17. จุฑา****ถานะ
 18. ฉัตร*************************************************cial
 19. ฉัตร********น้อย
 20. ชนพร******ังคม
 21. ชนพร******************ครัว
 22. ชนพร*****************ครัว
 23. ชมพู**********ุดใจ
 24. ชโลท******************ยมยล
 25. ชัญนนัน
 26. ชุติ*านต์
 27. ฐิติ******************ูลย์
 28. ฐิติ************ตกุล
 29. ณศรั***********************ครัว
 30. ณัฐณ*********จิตร
 31. ณัฐว*********มือง
 32. ดำรง************************์ลาภ
 33. ตรีท************็ญผล
 34. ติณณ****ังดี
 35. ทรงย********รศรี
 36. ทวีพ*****พาลี
 37. ทัณฑ**************เก่า
 38. ธนพร*******แผ้ว
 39. ธนภร********ดารา
 40. ธนัช*************นทร์
 41. ธิติ********ภาดล
 42. ธีรว***********วรรณ
 43. น.ส.**********************ญจน์
 44. น.ส.****************************************************************************โยธี
 45. น.ส.******************ญจน์
 46. น.ส.**************ญจน์
 47. นรีภ***********ิกุล
 48. นส.ท*****************ัฒน์
 49. นส.ป******************ฐกุล
 50. นัฐญ*******ังคะ
 51. นันท*********ยิ่ง
 52. นัยน**********ระชา
 53. นาง ***********************ครัว
 54. นางจ****************************นิยม
 55. นางส************************ครัว
 56. นางส***********************************************************************************************************************************ะโทก
 57. นางส**************ะหาร
 58. นางส****************************รัว)
 59. นางส**************************ครัว
 60. นางส**************ะมัด
 61. นางส*************ะมัด
 62. นางส*************ันธ์
 63. นางส******************กรรม
 64. นางส*************ชกุล
 65. นางส**************************************มราช
 66. นางส***********************************************************************ถียร
 67. นางส***************ิภาส
 68. นางส******************พรหม
 69. นางส***********ะเดา
 70. นางส***********ะมัด
 71. นาฏส*******แก้ว
 72. น่าน*************มซ่า
 73. นายจ**************ริกร
 74. นายจ****************ุนทร
 75. นายณ**********************ครัว
 76. นายน*********************ครัว
 77. นายป************ะทีป
 78. นายพ*********************************************************วงค์
 79. นายไ***************************************************านต์
 80. นายไ**************วงศ์
 81. นายย***********************ครัว
 82. นายอ****************ะกูล
 83. นิจจ**********งดี
 84. นิฤม***************************************พยอม
 85. นิศา**********ัชระ
 86. นุชน************ลชัย
 87. บงกฏ*****ิตร์
 88. บุษก*******กสูง
 89. เบญจ********นหลี
 90. เบญญ***********************************ป้อง
 91. ปณิต**********************ครัว
 92. ปทิต******เกตุ
 93. ประไะไพ
 94. ปราร*********างโพ
 95. ปริว*รตน์
 96. ปรีณ*********นหอม
 97. ปรีย**********ิฟอง
 98. ปาจา*************ูลย์
 99. ปารณ******************ครัว
 100. ปิลั***********นทับ
 101. พรเพ*****ตกุล
 102. พรไพ***************************บุตร
 103. พรวิ*********************ครัว
 104. พลอย*****************ครัว
 105. พิชช***********มาลา
 106. พิธิ**********รรค์
 107. พิมพ**********รือง
 108. พิมแ*ะตอง
 109. พูนศ***********วลิต
 110. ภัคพ*****าศัย
 111. ภัทร**************หนิด
 112. ภัทร******บลาภ
 113. ภัทร********นวัน
 114. ภาวน******ดิวร
 115. มรรษรษณา
 116. มลธิ*********ื่อง
 117. เมธา*************************************ป้ง)
 118. ไม่ป******กนาม
 119. ยุพา********หลวง
 120. ร.ต.**********************แย้ม
 121. รัชพ*********ิตต์
 122. รัฐภ**********รรณ์
 123. ลดาว*****ยไหม
 124. เลิศ************สริฐ
 125. วนิด******าลัย
 126. วรกั******นตรา
 127. วรรณ************************นตรี
 128. วรรษ******มแสง
 129. วราภ********นทร์
 130. วริศ***********ากมล
 131. วสุ *************************นาพร
 132. วัชร****************ากุล
 133. วิภั********าเสน
 134. วิลั********วุ่น
 135. วิไล******ิดดี
 136. วิวั********************************วงศ์
 137. วิศร****************ะบัว
 138. วิศิ********ด้วง
 139. วิสส********วทยะ
 140. วีรน********งตรง
 141. วีระ**********นเทา
 142. วีระ*********นเทา
 143. วีระ**************พ็ชร
 144. เวธิ*******************ิชัย
 145. ศจรี******งสาร
 146. ศตพร******ิชัย
 147. ศรุด*****************************หง้า
 148. ศศิก***********วงษ์
 149. ศิริ*******งมาก
 150. ศิริ************ิกุล
 151. ศุภส**********ศรษฐ
 152. สกล ************์กิจ
 153. สมจิ**********************ถียร
 154. สมจิ********งภู่
 155. สมบั****************************************ิกุล
 156. สมพล*****ัฒน์
 157. สหพช*******สีดา
 158. สิริ***************************************ินท์
 159. สุทธ**********ะทีป
 160. สุมา***************************************ครัว
 161. เสวก******************************************************ทียะ
 162. หทัย********************************************************ุมพร
 163. อนุส**********************ครัว
 164. อมรร***********็ชร์
 165. อรพิ*********ิมาย
 166. อรพิิมพ์
 167. อรุณ****หล้า
 168. อลิส*****************ครัว
 169. อัญร****************รกุล
 170. อารี********ิตวา
 171. อำนา*********รียง
 172. อุลั*****ำแดง
 173. ไอนด******ี้ยน